เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพป. กำแพงเพชร เขต 1 นายไพฑูรย์ มะณู 0875720939
2. สพป. กำแพงเพชร เขต 2 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ 098-8269426
3. สพป. ตาก เขต 1 นายสันทัศน์ ตันยา 0979204366
4. สพป. ตาก เขต 2 นางสาวทิฆัมพร คำน่าน 0918585476
5. สพป. ทดสอบ
6. สพป. นครสวรรค์ เขต 1 กนกพร เพิ่มพูน 0866799494
7. สพป. นครสวรรค์ เขต 2 นายอุทัย ชังชั่ว 0819539879
8. สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นางสาววนิดา แสงเมือง 0918391123
9. สพป. น่าน เขต 1 นายวุฒิชัย โลนันท์ 0850545518
10. สพป. น่าน เขต 2 พิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง 0871879928
11. สพป. พะเยา เขต 1 นายบุญเรียบ มองมูล 089 758 4979
12. สพป. พะเยา เขต 2 นางสาวเฟย ฤดีใจ 0956971628
13. สพป. พิจิตร เขต 1 นางกฤติยา สุวรรณคีรี 086-9291092
14. สพป. พิจิตร เขต 2 ทศพล พูลพุฒ 0872112200
15. สพป. พิษณุโลก เขต 1 นางปัณชญา ดอนปัญญา 0869344333
16. สพป. พิษณุโลก เขต 2 นางลำพึง อ้นหนู 0898585411
17. สพป. พิษณุโลก เขต 3 นายวินัย ปานโท้ 0871975605
18. สพป. ระดับภาคเหนือ รัชชาพงษ์ ต่อมคำ 0932739571
19. สพป. ลำปาง เขต 1 นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร 0817846356
20. สพป. ลำปาง เขต 2 นายชวินทร์วิชญ์ เขื่อนใจ 061-9152464
21. สพป. ลำปาง เขต 3 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ 0899564047
22. สพป. ลำพูน เขต 1 นางสาวปพิชญา ยะบุญธง 090-9561636
23. สพป. ลำพูน เขต 2 นางกรรณิการ์ โพธา 0837659192
24. สพป. สุโขทัย เขต 1 มะลิ ตุ้มบุตร 0857347373
25. สพป. สุโขทัย เขต 2 นายมุนินทร มาตมุงคุณ 0991402228
26. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 รุจีวัลย์ แพฟื้น 0862095462
27. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 089-960-2318
28. สพป. อุทัยธานี เขต 1 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ 0865926721
29. สพป. อุทัยธานี เขต 2 นายวิเชียร จันทร 0956513298
30. สพป. เชียงราย เขต 1 นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
31. สพป. เชียงราย เขต 2 นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ 087-1723606
32. สพป. เชียงราย เขต 3 ทิชากร ไชยชมภู 0637844489
33. สพป. เชียงราย เขต 4 ฉัตรชฎา อำนา 0861949247
34. สพป. เชียงใหม่ เขต 1 นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง 0831547465
35. สพป. เชียงใหม่ เขต 2 นางสาวอัญชลี อภัย 0922615211
36. สพป. เชียงใหม่ เขต 3 นายเจษฎา ก้องสาคร 0634164192
37. สพป. เชียงใหม่ เขต 4 นางสาวฉัตรนภา อุ่นคำ 0896316788
38. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ 0885937459
39. สพป. เชียงใหม่ เขต 6 นายอำนาจ กิจเดช 0875558601
40. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ 0805089945
41. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 นายเทิดชาย สุขโทน 0946298665
42. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 กัญจนา มีศิริ 0898562787
43. สพป. แพร่ เขต 1 นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง 0833222442
44. สพป. แพร่ เขต 2 นายบูรชาติ ศิริเป็ง 0891915151
45. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 นางปาณิสรา ทิมินกุล 0902691463
46. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายปิติพล ปราบเหตุ 0645529535

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพม. ทดสอบ
2. สพม. ระดับภาคเหนือ
3. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม 0992691519
4. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 2 นายธวัชชัย ใหม่ศรี 0614256421
5. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 3 นางสาวกิติยารัศมิ์ สรรพจารย์ 0904658751
6. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 4 ????????? ????????? 0923403134
7. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 5 นายภานุพงศ์ วงค์น้อย 0819980108
8. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 6 นายนิรุติ สิทธุวานนท์ 0963325496
9. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1 นายระวีศักดิ์ ช่างเย็บ 0875697177
10. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 2 นายสมชาย แผ่อำนาจ 0987986893
11. สพม. เขต 35 ลำปาง 1 นายยมนา สุขหอม 095-6821352
12. สพม. เขต 35 ลำปาง 2 นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด 0826425962
13. สพม. เขต 35 ลำปาง 3 นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย 0884025891
14. สพม. เขต 35 ลำพูน นายวิทยา วรรณมะกอก,นายกฤษณะ สมุททารินทร์ 0899503768
15. สพม. เขต 36 พะเยา นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ 0819511567
16. สพม. เขต 36 เชียงราย นายชริน ณ พิกุล 0812878726
17. สพม. เขต 37 น่าน 1 นางสาวทิพากร แก้วอินทร์ 099-2691036
18. สพม. เขต 37 น่าน 2 นางปริศนา ยาวิไชย 0827700716
19. สพม. เขต 37 แพร่ 1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 054-511104
20. สพม. เขต 37 แพร่ 2 นางวารุณี อรุณ 0908933585
21. สพม. เขต 38 ตาก 1 นายวัชระ วงษ์ดี 0845952366
22. สพม. เขต 38 ตาก 2 นายกฤษณะพันธ แก่นมณี 0882608782
23. สพม. เขต 38 สุโขทัย 1 นางสาวภัทร์วดี มูลดี 0953067345
24. สพม. เขต 38 สุโขทัย 2 นายวสันต์ กันชาติ 0910252465
25. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1 นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม 0836204406
26. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 2 นางพัชราภรณ์ วรบุตร 0821607298
27. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 3 นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม 0911529296
28. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1 นายวิราช น้อยศิริ 0817071065
29. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 2 นายวสันต์ บุญประกอบ 0871861903
30. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1 นาจรี รามศิริ 086-0944987
31. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 2 ปิยะธิดา สิริโรจนมัย 098-5532935
32. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 3 นางสาวปนัดดา กองมนต์ 083-1655927
33. สพม. เขต 41 กำแพงเพชร นางจรรยา ภู่ทอง 0951976400
34. สพม. เขต 41 พิจิตร นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข 081-8866790
35. สพม. เขต 42 นครสวรรค์ นางสาวทัศนี วงศ์ธนะบูรณ์ 0988265147
36. สพม. เขต 42 อุทัยธานี นางสาวลัดดา คฤหปาน 089-8395959
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ