เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ วันที่จัดแข่ง เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพป. ทดสอบ
2. สพป. พะเยา เขต 1 นายบุญเรียบ มองมูล 089 758 4979
3. สพป. ลำพูน เขต 2 นางกรรณิการ์ โพธา 0837659192
4. สพป. น่าน เขต 1 นายวุฒิชัย โลนันท์ 0850545518
5. สพป. เชียงใหม่ เขต 6 26 ก.ค. 2561 นายอำนาจ กิจเดช 0875558601
6. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 8-9 ก.ย. 2561 รุจีวัลย์ แพฟื้น 0862095462
7. สพป. เชียงใหม่ เขต 2 12-13 ก.ย. 2561 นางสาวอัญชลี อภัย 0922615211
8. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 12-13 ก.ย. 2561 นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ 0885937459
9. สพป. อุทัยธานี เขต 1 13-14 ก.ย. 2561 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ 0865926721
10. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 14-16 ก.ย. 2561 นายเทิดชาย สุขโทน 0946298665
11. สพป. ลำปาง เขต 2 15 ก.ย. 2561 นายชวินทร์วิชญ์ เขื่อนใจ 061-9152464
12. สพป. สุโขทัย เขต 1 15-30 ก.ย. 2561 มะลิ ตุ้มบุตร 0857347373
13. สพป. อุทัยธานี เขต 2 15-16 ก.ย. 2561 นายวิเชียร จันทร 0956513298
14. สพป. พะเยา เขต 2 18-20 ก.ย. 2561 นางสาวเฟย ฤดีใจ 0956971628
15. สพป. เชียงใหม่ เขต 4 19-20 ก.ย. 2561 นางสาวฉัตรนภา อุ่นคำ 0896316788
16. สพป. แพร่ เขต 2 20-21 ก.ย. 2561 นายบูรชาติ ศิริเป็ง 0891915151
17. สพป. ลำปาง เขต 3 20-22 ก.ย. 2561 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ 0899564047
18. สพป. เชียงราย เขต 4 20-21 ก.ย. 2561 ฉัตรชฎา อำนา 0861949247
19. สพป. เชียงใหม่ เขต 1 21 ก.ย. 2561 นายณัฐพงค์ เตจ๊ะนัง 0831547465
20. สพป. สุโขทัย เขต 2 21-23 ก.ย. 2561 นายมุนินทร มาตมุงคุณ 0991402228
21. สพป. พิษณุโลก เขต 1 22-23 ก.ย. 2561 นางปัณชญา ดอนปัญญา 0869344333
22. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 22-23 ก.ย. 2561 นางสาวกาญจนา คูทิพย์ 0805089945
23. สพป. ลำปาง เขต 1 22-23 ก.ย. 2561 นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร 0817846356
24. สพป. เชียงราย เขต 2 22-23 ก.ย. 2561 นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ 087-1723606
25. สพป. แพร่ เขต 1 29-30 ก.ย. 2561 นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง 0833222442
26. สพป. กำแพงเพชร เขต 1 29 ก.ย.-1 ต.ค. 2561 นายไพฑูรย์ มะณู 0875720939
27. สพป. นครสวรรค์ เขต 1 29 ก.ย.-1 ต.ค. 2561 กนกพร เพิ่มพูน 0866799494
28. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1-3 ต.ค. 2561 นางปาณิสรา ทิมินกุล 0902691463
29. สพป. ตาก เขต 2 6-7 ต.ค. 2561 นางสาวทิฆัมพร คำน่าน 0918585476
30. สพป. น่าน เขต 2 8-10 ต.ค. 2561 พิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง 0871879928
31. สพป. เชียงใหม่ เขต 3 8-9 ต.ค. 2561 นายเจษฎา ก้องสาคร 0634164192
32. สพป. ลำพูน เขต 1 9-10 ต.ค. 2561 นางสาวปพิชญา ยะบุญธง 090-9561636
33. สพป. พิษณุโลก เขต 2 1-20 พ.ย 2561 นางลำพึง อ้นหนู 0898585411
34. สพป. นครสวรรค์ เขต 3 6-7 พ.ย 2561 นางสาววนิดา แสงเมือง 0918391123
35. สพป. เชียงราย เขต 1 7-9 พ.ย 2561 นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
36. สพป. พิจิตร เขต 2 8-11 พ.ย 2561 ทศพล พูลพุฒ 0872112200
37. สพป. พิษณุโลก เขต 3 8-9 พ.ย 2561 นายวินัย ปานโท้ 0871975605
38. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 8-10 พ.ย 2561 นายปิติพล ปราบเหตุ 0645529535
39. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 10-11 พ.ย 2561 นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 089-960-2318
40. สพป. พิจิตร เขต 1 11-12 พ.ย 2561 นางกฤติยา สุวรรณคีรี 086-9291092
41. สพป. ตาก เขต 1 14-16 พ.ย 2561 นายสันทัศน์ ตันยา 0979204366
42. สพป. กำแพงเพชร เขต 2 15-18 พ.ย 2561 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ 098-8269426
43. สพป. เชียงราย เขต 3 17-18 พ.ย 2561 ทิชากร ไชยชมภู 0637844489
44. สพป. นครสวรรค์ เขต 2 17-19 พ.ย 2561 นายอุทัย ชังชั่ว 0819539879
45. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 20-23 พ.ย 2561 กัญจนา มีศิริ 0898562787
46. สพป. ระดับภาคเหนือ 21-23 ธ.ค. 2561 รัชชาพงษ์ ต่อมคำ 0932739571

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ วันที่จัดแข่ง ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพม. ทดสอบ
2. สพม. เขต 38 ตาก 2 นายกฤษณะพันธ แก่นมณี 0882608782
3. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 1 นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม 0836204406
4. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 2 นายวสันต์ บุญประกอบ 0871861903
5. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 2 นายธวัชชัย ใหม่ศรี 0614256421
6. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 5 นายภานุพงศ์ วงค์น้อย 0819980108
7. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 1 นายระวีศักดิ์ ช่างเย็บ 0875697177
8. สพม. เขต 35 ลำพูน นายวิทยา วรรณมะกอก,นายกฤษณะ สมุททารินทร์ 0899503768
9. สพม. เขต 36 เชียงราย นายชริน ณ พิกุล 0812878726
10. สพม. เขต 37 แพร่ 1 23-24 ก.ค. 2561 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 054-511104
11. สพม. เขต 37 น่าน 1 23-24 ส.ค. 2561 นางสาวทิพากร แก้วอินทร์ 099-2691036
12. สพม. เขต 37 น่าน 2 23-24 ส.ค. 2561 นางปริศนา ยาวิไชย 0827700716
13. สพม. เขต 37 แพร่ 2 23-24 ส.ค. 2561 นางวารุณี อรุณ 0908933585
14. สพม. เขต 36 พะเยา 5-7 ก.ย. 2561 นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ 0819511567
15. สพม. เขต 38 สุโขทัย 2 6-7 ก.ย. 2561 นายวสันต์ กันชาติ 0910252465
16. สพม. เขต 38 ตาก 1 7-8 ก.ย. 2561 นายวัชระ วงษ์ดี 0845952366
17. สพม. เขต 35 ลำปาง 1 10-11 ก.ย. 2561 นายยมนา สุขหอม 095-6821352
18. สพม. เขต 35 ลำปาง 2 10-11 ก.ย. 2561 นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด 0826425962
19. สพม. เขต 35 ลำปาง 3 10-11 ก.ย. 2561 นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย 0884025891
20. สพม. เขต 41 กำแพงเพชร 15-16 ก.ย. 2561 นางจรรยา ภู่ทอง 0951976400
21. สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน 2 17-18 ก.ย. 2561 นายสมชาย แผ่อำนาจ 0987986893
22. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 2 21-22 ก.ย. 2561 ปิยะธิดา สิริโรจนมัย 098-5532935
23. สพม. เขต 41 พิจิตร 22-23 ก.ย. 2561 นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข 081-8866790
24. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 1 24-25 ก.ย. 2561 นาจรี รามศิริ 086-0944987
25. สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ 3 24-25 ก.ย. 2561 นางสาวปนัดดา กองมนต์ 083-1655927
26. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 3 30 ก.ย. 2561 นางสาวกิติยารัศมิ์ สรรพจารย์ 0904658751
27. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1 2-3 ต.ค. 2561 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม 0992691519
28. สพม. เขต 38 สุโขทัย 1 6 ต.ค. 2561 นางสาวภัทร์วดี มูลดี 0953067345
29. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 4 8-9 ต.ค. 2561 ????????? ????????? 0923403134
30. สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1 3 พ.ย 2561 นายวิราช น้อยศิริ 0817071065
31. สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 6 5-7 พ.ย 2561 นายนิรุติ สิทธุวานนท์ 0963325496
32. สพม. เขต 42 นครสวรรค์ 8-10 พ.ย 2561 นางสาวทัศนี วงศ์ธนะบูรณ์ 0988265147
33. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 3 9 พ.ย 2561 นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม 0911529296
34. สพม. เขต 42 อุทัยธานี 10-11 พ.ย 2561 นางสาวลัดดา คฤหปาน 089-8395959
35. สพม. เขต 39 พิษณุโลก 2 15-16 พ.ย 2561 นางพัชราภรณ์ วรบุตร 0821607298
36. สพม. ระดับภาคเหนือ 20-24 ธ.ค. 2561 สุรินทร์ ดีแก้วเกษ 081-9511567
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์