งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา (ภาคเช้า) อาคารอุบาลี ห้องประชุมคุณหญิงไขศรี (ภาคบ่าย) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC1307 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยพะเยา (ภาคเช้า) อาคารอุบาลี ห้อง UB004 (ภาคบ่าย) คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC1307 23 ธ.ค. 2561 09.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานอเนกประสงค์ อาคาร 7 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานอเนกประสงค์ อาคาร 7 23 ธ.ค. 2561 09.00
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารพละศึกษา ชั้น 1 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารพละศึกษา ชั้น 1 23 ธ.ค. 2561 09.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม หอประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม หอประชุม 23 ธ.ค. 2561 09.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารพละศึกษา ชั้น 2 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารพละศึกษา ชั้น 2 23 ธ.ค. 2561 09.00
-
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสงวนเสริมศรี 23 ธ.ค. 2561 09.00
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสงวนเสริมศรี 24 ธ.ค. 2561 09.00
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 22 ธ.ค. 2561
23 ธ.ค. 2561
09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]