งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม พุทธศาลา 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม พุทธศาลา 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 314 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 314 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 322 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 322 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 326 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 326 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 431 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 431 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 435 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 435 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 421 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 421 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 425 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 425 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 441 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 441 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 445 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 445 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม ห้องประชุมรัตนปัญญา 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม โรงยิม 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม ห้องประชุมรัตนปัญญา 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม โรงยิม 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สวนสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 สวนสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ข่วงวัฒนธรรม ลานพ่อขุนงำเมือง พะเยา ริมกว๊านพะเยา 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ข่วงวัฒนธรรม ลานพ่อขุนงำเมือง พะเยา ริมกว๊านพะเยา 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม หอประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 728 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 728 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องศตวรรษที่ 21 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องศตวรรษที่ 21 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องเฉลิมพระเกียรติ ฯ 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ห้องเฉลิมพระเกียรติ ฯ 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
46 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หอประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00
-
47 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนพะเยา หอประชุม 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
48 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนพะเยา หอประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]