สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  25  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  14  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 51  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 133  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 41  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 14  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 188  เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  20  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 45  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 114  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 182  เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  18  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 39  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 136  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 39  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 198  เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  13  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 31  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 115  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 37  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 181  เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 27  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 104  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 42  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 169  เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 25  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 113  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 184  เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 24  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 118  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 193  เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 26  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 126  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 194  เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 104  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 48  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 178  เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 18  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 34  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 114  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 193  เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 23  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 108  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 172  เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 107  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 175  เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 88  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 161  เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 108  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 15  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 173  เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 125  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 41  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 186  เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 107  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 37  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 171  เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 117  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 39  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 181  เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 84  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 173  เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 12  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 61  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 41  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 127  เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 81  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 14  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 139  เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 23  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 108  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 48  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 176  เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 107  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 174  เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 84  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 172  เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 85  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 39  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 153  เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 95  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 172  เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 12  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 83  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 162  เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 58  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 54  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 138  เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 62  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 133  เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 86  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 50  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 18  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 154  เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 13  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 81  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 49  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 159  เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 88  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 165  เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 111  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 16  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 186  เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 98  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 35  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 156  เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 62  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 20  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 127  เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 73  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 45  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 142  เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 95  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 163  เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 81  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 147  เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 83  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 39  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 19  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 141  เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 83  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 159  เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 0  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 47  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 42  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 120  เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 53  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 43  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 124  เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 46  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 44  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 116  เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 82  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 46  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 157  เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2]  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 3  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 41  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 47  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 110  เหรียญ