แจ้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
   เรื่อง เอกสารที่คณะกรรมการติดสินการแข่งขันต้องเตรียมมาในวันประชุม
1. สำเนาบัตรประจำประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 2 ชุด
2. หนังสือขออนุญาตไปราชการ จำนวน 2 ชุด (ตามแบบฟอร์มต้นสังกัด)
3. คำสั่งไปราชการ จำนวน 2 ชุด (ตามแบบฟอร์มต้นสังกัด)
4. บันทึกข้อความขอใช้รถไปราชการ จำนวน 1 ชุด (แบบฟอร์มตามตัวอย่างหน้าเว็บแข่งขันทักษะ)
5. แบบบันทึก 8708 การเดินทางไปราชการ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บแข่งขันทักษะ)
6. ใบสำคัญรับเงิน (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บแข่งขันทักษะ)
7. ใบรับรองแทนใบเสร็จ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บแข่งขันทักษะ)
ดาวน์โหลดเอกสาร     ตัวอย่างเอกสาร
วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 12:42 น.