สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87.7 ทอง 8 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายพุฒินาท  เนตรแสนศรี
 
1. นางสาวสมัญชญา  ด้วงรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวศรัณญ์พร  สมบัติใหม่
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  สุรินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายภานุวัฒน์  ธรรมโคร่ง
 
1. นางสุพรพงศ์  สุวรรณรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำมะยอม
2. เด็กหญิงญาโณทัย  คลีนเพ็ง
 
1. นางนฤชล  พิมพ์สว่าง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91 ทอง 13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยะเมฆ
2. เด็กหญิงนริศรา  เลิศอนันต์
 
1. นายจิรานนท์  วิชัยคำ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายณัฐดนัย  แสนใจมูล
 
1. นางรุ่งเรือง  อุดแจ่ม
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 7 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกัลยลักษณ์  เฉยแสวง
2. เด็กหญิงนิภาภัทร  ยืนนาน
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  ใจมา
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางสาวจันทร์ประภา  เตจาคำ
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวมลิษา  คำแดงใหญ่
2. นายศิริศักดิ์  หมื่นสิทธิโรจน์
3. นางสาวสิริวิมล  ศรีไม้
 
1. นายศุภกร  พึ่งโต
2. นางสาวรัชนีกร  คำบุญมา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธราดล  จันทพรรณ
2. เด็กชายวาทิ  มาตยวงษ์
 
1. นางศิริวรรณ  ประภัสสรกุล
2. นางพิชาพัชร์  กาฬภักดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไพรินทราภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธรรม
 
1. นางสาวสาวิตรี  ไชยเทพ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงนรีกานต์  วงค์ธานี
 
1. นายปิยศักดิ์  นาคช่วย
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายกฤติน   กรสินกิตติ
2. เด็กหญิงปริยาภัทร   ดวงคำสวัสดิ์
3. เด็กชายภูมิพัฒน์   วะตา
 
1. นางสาวณัฐรินีย์   อภิวงค์งาม
2. นางสาวกฤติยาภรณ์   สิทธิตัน
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.8 เงิน 24 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกฤตนัย   ปงกา
2. นางสาวนนทกานต์   แสงผาบ
3. นายพลภูมิ   ธนะวงศ์
 
1. นายพิชิต   คำบุรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 40 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงชญานิศ    คำวงค์
2. เด็กหญิงธัญชนก   ภิโรกาศ
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา   เป็งกาสิทธิ์
 
1. นางอมรรัตน์   ตันไชย
2. นางสาวสุภาวดี   ศรีบุรี
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 22 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกษมา    สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวณัฐมน   อุประโจง
3. นางสาวนันทลักษณ์   พะวงศ์รัตน์
 
1. นางณภัค    ฐิติมนัส
2. นางสาวอัจฉรา   ธีรวิทยานุกุล
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 16 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกมลชนก   ทิตยกุล
2. นายธนกรณ์   ฝั่งสาคร
3. นางสาวนฤพร   จองวัตนากิจ
 
1. นางสาวนิตยา   มะโนคำ
2. นางสาวปาริฉัตร   สุใจยา
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายปองภพ   ธิกาศ
2. นางสาวมินตรา   ญาณะเครื่อง
 
1. นางสาวณัฐกานต์   กาบศรี
2. นางสาวณัฐรินีย์   อภิวงค์งาม
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 37 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปฏิพร   หอมคำมา
2. นายฤทธิชัย   เพรงสุกาญจน์
 
1. นางธิดา   ฮาวปินใจ
2. นางผกาพรรณ   อินปั๋นแก้ว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 25 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เขียนประสิทธิ์
2. นางสาวศลิษา  ยศสินศักดิ์
3. นางสาวศุภลักษณ์  เหลือบุญชู
4. นายอัษฎา  มหาวงค์
5. นางสาวเมลานี  ศิริชัย
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์
2. นายณัชนนท์  แสนศรี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ปินชัย
 
1. นางประภัสสร  พรมคำตัน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 30 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายณัฐพล  วุฒิ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลเรือน
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์
2. นางมันทนา  ทาหน่อทอง
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายชัยภัทร  มณีขัติร์
2. เด็กหญิงดลลดา  วิวงศ์ศักดิ์
3. เด็กหญิงธนพร  เทพขาว
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อุ่นนันท์
5. เด็กหญิงนิภาดา  น่วมพันธ์
6. เด็กหญิงพัชราภา  ลาวนันท์
7. นายวรเดช  แก้ววงค์
8. เด็กชายศตวรรษ  แสนสุเนตร
9. เด็กหญิงอนัญญา  กำแพงทิพย์
10. เด็กหญิงอริสา  เมฆะ
 
1. นายธนกฤต  บุญทาจันทร์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงอมลรดา  ภคบวร
2. นายอัมรินทร์  เสนา
 
1. นายนิวัฒน์   ไววุฒิ
2. นางสาวปติณญา  ยอดเมธา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐธาลักษณ์  เจริญสม
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 18 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกานต์มณีย์  มาโนชญ์
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาววิชราภรณ์  เป็งกาศ
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  อภิวงค์งาม
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงศศินิภา  ต๊ะแสง
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวงามสิริ  ธรรมโคร่ง
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 24 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายอัฑฒ์  ชัยเขิน
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายศราวุฒิ  เหล่วะนา
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 35 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกุลวรี  เกษมสุข
2. นายณัฐกร  สุวรรณภูมิ
3. นายปกครอง  นทีแดงสกุล
4. นายพิทวัส  ตั้งวัฒนาตระกูล
5. นางสาวรสิตา  คนสูง
6. นายระพีพัฒน์  เตจ๊ะพิงค์
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
2. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  นาเตจ๊ะ
 
1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐฉัตร  บุรุษสิทธิ์
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายฮิโรมุ  อิชิคาวา
 
1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 27 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐฉัตร  บุรุษสิทธิ์
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐพล  นิ่มงามศรี
2. นายนิติรัฐ  บุญทา
3. นายภูวกร  อุโมงค์โน
4. นายศควรรษ  จันทร์ฟู
5. นายสรวัชญ์  ทองกลาง
6. นางสาวสิริยากร  ใจลังกา่
7. นางสาวหทัยชนก  ฟองศรี
8. นางสาวอักษร  วิไลจันทร์
 
1. นายวสันต์  วีระโพธิ์
2. นางศิริลักษณ์  วีระโพธิ์
3. นางสาววรางคณา  มณีจักร
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74.32 เงิน 26 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงมลวิภา  ธาตรีเฉลิม
 
1. นางภัคยา  รัตนวราหะ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.67 ทอง 22 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกันยากร  วงค์วิราช
 
1. นางสาวอลินดา  อินทร์อยู่
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 27 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงนาฏนภา  พรมหลาน
 
1. นางสาวภิรดา  บุญศิริชัย
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92.33 ทอง 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายฐิติพล  ทรายคำ
 
1. นายจักริน  อินทนนท์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.67 ทอง 30 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายณธรรศ  คาดคำฟู
2. นายติณณภพ  ชัยรัตน์
3. เด็กชายพบธรรม  ตาเหียง
4. เด็กหญิงศุภิสรา  เทพมณี
5. นางสาวศุภิสรา  อนากาศ
 
1. นางสาวกนกนุช  พัชรประพันธุ์
2. นายพีรดนย์  พีระพัฒนสกุล
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.67 ทอง 15 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวดาวรดา  ศรีวิชัย
2. นายพีรนัน  ชัยชนะ
3. นายภูมิปัญญา  สมบัตินันทน์
4. นางสาวมิตรสิณี  ศรีทองสุข
5. นางสาวเธียริณี  ชัยศรีมา
 
1. นายศยานันท์  ยารังฝั้น
2. นายกฤชาณัฎฐ์   เป้าแก้ว
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77.66 เงิน 26 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงศรี
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สุไทยสง
 
1. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
2. ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวธัญลักษณ์  ขันคำกาศ
2. นางสาวเจนจิรา  ซาวบุญตัน
 
1. นางสาวณัฐพร  เครือแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.64 ทอง 9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงนันทิยา  เปจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงพรทิพา  วิเลิศ
 
1. นางสาวอักษร  วรรณกันธา
2. MissMinori  Kawanishi
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.6 ทอง 8 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวธนภรณ์  อินต๊ะเเสน
2. นางสาวอาทิตยา  ประมวล
 
1. นางสาวอักษร  วรรณกันธา
2. MissMinori  Kawanishi
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 11 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวพัชราภรณ์  บุญเลิศ
2. นางสาววิมลณัฐ  ไชยนวล
 
1. นางสาวรัชนก  สิทธิบาล
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายภาณุวัฒน์  วงษ์บุญมี
2. นายวรชาติ  รักพงศ์
 
1. นางสาวภูษณิศา  บริหาร
2. นางสาววราภรณ์  หน่อคำ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัฐกมล  นำพร้อง
2. นางสาวอมรรัตน์  ฟองเครือคำ
 
1. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
2. ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 59.64 เข้าร่วม 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวมนัญชยา  ขัดริ
2. นางสาวรวิสรา  อาษากิจ
 
1. นางสาวรัชนก  สิทธิบาล
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวจินดามณี  ศรีบัวขาว
2. นางสาวปัณณภัสร์  เหมเลิศอนันต์
3. นางสาวพิชชาภรณ์  คำมะยอม
4. นางสาวสุจิตรา  เจริญพงษ์
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  เสียงใส
 
1. นางสาวรัชนก  สิทธิบาล
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.58 ทอง 12 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงปาระดา  ถาวร
2. เด็กหญิงศิวาพร  อัศวประพล
 
1. นางชญานิศ  เขื่อนควบ
2. นางสาวเยาวภา  คำสม
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 87.1 ทอง 8 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายศักดา  โลวิมา
 
1. นางประกายคำ  พรมณะ
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวนีรชา  ขันคำ
2. นางสาววริศรา  สอนเบี้ยว
3. นางสาวสิรยา  มโนเทพ
 
1. นางธนาพร  วงค์วาน
2. นางนฤชล  พิมพ์สว่าง
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงช่อชมพู  กองใจ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชมพูธัญ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  กามินทร์
 
1. นางธนาพร  วงค์วาน
2. นายมติ  ศิริพันธุ์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 42 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกฤษติญา  ปาลี
2. นายธีรวุฒิ  เจริญพงษ์
3. นายสุวิจักขณ์  แสนพรหม
 
1. นางธนาพร  วงค์วาน
2. นายมติ  ศิริพันธ์ุ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 38 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณภัทร  แดงชม
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ไชยราช
 
1. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
2. นางสาวพรรษา  ชายน้อย
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณภัทร  บุญเฉลิมสุข
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  ณ ลำพูน
 
1. นางสาวพรรษา  ชายน้อย
2. นายณัฐวุฒิ  พิงค์แก้ว
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 12 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายณธรา  รัตวรรณี
2. เด็กชายนนทพัทธ์  นนท์ธีระธนากุล
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายปรเมศวร์  ธรรมโคร่ง
2. เด็กชายอดิวิชญ์  ดวงสนั่น
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกัณฑมาศ  ปกคำ
2. นางสาวศศิวิมล  หน่อคำ
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกอบชัย  มหาวงค์
2. นางสาวเบญจภรณ์  เดียวกนกรัตน์
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายณัฐธนัญช์  นันตา
2. เด็กชายอติชาติ  บุญเลิศ
 
1. นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร์
2. นายวิทยา  วรรณมะกอก
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงพิศลายา   พิงคะสัน
2. เด็กหญิงภูษณิศา   แสนมา
 
1. นางสาวดลหทัย   อินทร์จันทร์
2. นางณัชชา   เตจะโสด
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 38 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวนนธิชา  ศรีวิชัย
2. นายวัชรพล   โยธาดี
 
1. นายวิทยา   วรรณมะกอก
2. นางสาวดุษฎี   วัฒนคามินทร์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายภัทรดนัย   ใจมา
2. นายเจษฎา   กำเพ็ญ
 
1. นางสาวพรรษา  ชายน้อย
2. นายณัฐวุฒิ   พิงค์แก้ว
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐิดา   ธนารัตน
2. เด็กชายธีรพิชญ์   จันทร์ดี
3. เด็กชายพิธิวิท   เนตรคำยวง
 
1. นายปรีดา   ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน   ส่องศรี
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธีรพงศ์   มังคละวงค์
2. นายพีรพัฒน์  บุญเดช
3. นายวุฒิชัย   สุทธดุก
 
1. นายปรีดา   ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน   ส่องศรี
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  อุดตึง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   วงศ์จันทร์ติ๊บ
3. เด็กชายรณกร  ญาณะเจริญ
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นายณัฐวุฒิ  พิงค์แก้ว
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายกฤติพงศ์  กระแสร์
2. นายณัฐธัญญนนท์  อภิรชตานนท์
3. นายรามฤทธิ์  สุดใจ
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธนพัฒน์  พัวศิริ
2. เด็กชายภูตะวัน  ณะอ๋อ
3. เด็กชายสาริน  ยองสุวรรณ์
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายนัทธ์ชนัน  ราชศักดิ์
2. นายปฎิญญา  เจริญสุข
3. นายศุภฤกษ์  ย้ายบุญธรรม
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายกันตพงษ์  คำแก้ว
2. เด็กชายชวนากร  เจนกิจ
3. เด็กชายธีรเทพ   ศรีฟอง
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นายณัฐวุฒิ  พิงค์แก้ว
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายชาญณรงค์  โอดแก้ว
2. นายวัฒนา  ปิงชัย
3. นายอนพัทย์  ดอกพุฒ
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.4 ทอง 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกานต์สิรี  ดำรงมณี
2. นางสาวณิชกานต์  ทวีสุข
3. นางสาวษรฉัตร  ปินตาวะนา
 
1. นางรัตนา  ซุกซอน
2. นายเสมือน  สายศร
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89 ทอง 33 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวรัชฎาพร  ทุนร่องช้าง
2. นางสาวสารยา  วงค์สุวรรณ
3. นางสาวอภิชญา   อินต๊ะพิงค์
 
1. นางสาววิรภาศา  สินธุปัน
2. นางกัลยา  ไชยรังษี
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  พุดทะสี
2. นายศุภโชค  เทพมาลัย
3. นางสาวแสงหอม   หมายคำ
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. นายทันฤทธิ์  อินทรีย์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกัมพล  ปิณวรรณา
2. นางสาวปะการัง  จันทร์ดาพรหม
3. นางสาวพรพิมล  ชมภู
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  ญาณโรจน์
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. นายปรัชญา  หลี้แซม
2. นางสาวสุราญรัตน์  จรันรัก
3. นายอนุสรณ์  ทาโม่น
4. นางสาวอัญชญิกา  อนากาศ
5. นายอาชา  สร้างการนอก
 
1. นายอุทัย  คำเวียง
2. นางสาวอรพรรณ  คำกาศ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 33 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  ดอกแก้วนาค
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุนันต๊ะ
3. เด็กหญิงสุนิสา  อินมะกอก
 
1. นางสาวจันทนา  ชัยชนะ
 
82 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติคุณ  มณีวงษ์
2. เด็กหญิงนรีกานต์  ทาธง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สุภาคำ
 
1. นางสาวบัวลอย  อุ่นนันกาศ
2. นางสาวสุดารัตน์  สุจา
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 35 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรยา  ยองจา
2. เด็กหญิงภูริชญา  กันทะยัด
3. เด็กชายวาสุกรี  ชัยกาวิล
4. เด็กหญิงศิริพรรณ  ใจบัว
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อัปมา
 
1. นายภูมิพัฒณ์  เล็กกันทา
2. นายณัฐพงษ์  ตันมิ่ง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 27 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงดลพร  คำทอน
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงตุ้ย
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88.8 ทอง 11 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวณริสสา  นันพนัด
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ลุงละ
2. เด็กหญิงอรอุมา  คำทอน
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
2. นายสุธี  นันทะศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ใบสนธิ์
2. เด็กหญิงจิตรตรีอักษร  แสนคำ
3. นางสาวชนัดดา  คงเครือ
4. นางสาวชุติกาญจน์  เนตรปัญญา
5. นายณภัทร  กันธา
6. นายณัฐพงษ์  ใจพยัก
7. เด็กหญิงทิพานัน  หล้าใหม่
8. นายธงวุฒิ  นันท์ยอง
9. เด็กชายธนกฤต  นาลาด
10. นายธนวุฒิ  จิโนคุณ
11. นายธารานันท์  นาลาด
12. เด็กหญิงนฤนาจ  เล่าเจริญวิวัฒนา
13. เด็กหญิงนัทธมน  มูลโรจน์
14. เด็กหญิงนิทานันท์  พายุมั่ง
15. นายปฎิวัติ  หมื่นธรรมสอน
16. นายปฏิพัทธ์  เตจ๊ะศรี
17. นายปุณยวัจน์  หยุมปัญญา
18. เด็กหญิงพัชจรีย์  อินกองงาม
19. เด็กชายพิพัฒน์  พงษ์ตุ้ย
20. เด็กหญิงพิมนภา  สิริส้าว
21. เด็กหญิงฟ้าใส  ลุงละ
22. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ใจสัตย์
23. นางสาวมนัชยา  ต๊ะวัน
24. เด็กหญิงยอดหญิง  ธะวิ
25. เด็กชายรพีภัทร์  หัสดิน
26. นายรัฐภูมิ  จีรัตน์
27. นายวิทยา  เกิดเป็ง
28. นายศุภกิตติ์   พรหมมะ
29. นายอภิทนารักษ์  ชนะเดช
30. นายอาทิตย์  พรพงศกรภักดี
31. นายอานนท์  ดีจู
32. นางสาวเกษศินี  กุยวารี
33. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงศรีจันทร์
34. นายเต็งหลู่  ลุงจองวิ
35. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ลุงคำ
36. เด็กชายเอกภูมิ  พงษ์สุข
 
1. นายชัยรุจน์  กาวิชัย
2. นายสุธี  นันทะศรี
3. นายอนุพันธ์  ใจแก้ว
4. นางสาววรรณภา  ป๋าป่าสัก
5. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ใบสนธิ์
2. เด็กหญิงจิตรตรีอักษร  แสนคำ
3. เด็กหญิงนฤนาจ  เล่าเจริญวิวัฒนา
4. เด็กหญิงนิทานันท์  พายุมั่ง
5. เด็กหญิงฟ้าใส  ลุงละ
6. เด็กหญิงยอดหญิง  ธะวิ
 
1. นางสาววรรณภา  ป๋าป่าสัก
2. นายอนุพันธ์ ลัญชกร  ใจแก้ว
3. นายชัยรุจน์  กาวิชัย
4. นายสุธี  นันทะศรี
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80.6 ทอง 9 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายดอย  คำทอน
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ลุงละ
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
2. นางสาวอัมพิกา  ติ๊บกลาง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78.8 เงิน 38 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กชายนวชาต  ธรรมจี๋
2. เด็กหญิงปริษา  กันมุข
3. เด็กหญิงวิภาวี  จักพิละ
 
1. นางดวงพร  แก้วสุข
2. นายเกรียงไกร   ปันดอน
 
92 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงค์  เครือวงค์
2. เด็กหญิงภัฏนิชา  มาทะการณ์
3. เด็กชายอนุพงศ์  เอนกพงษ์
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นางสาวศิริพร  สุขยิ่ง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์นภา  จอมพงค์
2. นางสาวนราภร  กุลสอนนาน
3. นางสาวปิยธิดา  กาบแก้ว
 
1. นางดวงพร  แก้วสุข
2. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
 
94 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณปริยา  สิรัตนา
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.13 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นางสาวปาณิสรา  ยศชัย
 
1. นายกนก  บุญอุดม
 
96 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุประกุล
 
1. นางดวงรัตน์  ปัญญาโกษา
 
97 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78.32 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  ธุรี
2. นายณัฐภัทร  คำคล่อง
3. นายเฉลิมศักดิ์  สุยะวารี
 
1. นางดวงรัตน์  ปัญญาโกษา
2. นาย บรรเจิด  คุรุกิจ
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 41.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวนิศามณี  เพชรตะกั่ว
 
1. นางสาวอันธิกา  สนิท
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวทิพวรรณ  บุญธรรม
 
1. นางฉฏาภา  ศรีพฤกษ์
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงชนาพร  สิทธินนท์
2. เด็กหญิงศศิประภา  ธรรมานุวงศ์
3. เด็กหญิงอาริษา  ศรีจาน
 
1. นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา
2. นางสุพัตรา  วรรณมะกอก
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายพงศธร  ทะนะอัน
2. เด็กชายวรสิทธ์ิ  บุญญปรีดี
 
1. นายนพดล  บุญภา
2. นางสุพัตรา  วรรณมะกอก
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 43 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายจารุวิทย์  ใจกะจัด
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ดวงจอย
 
1. นายนพดล  บุญภา
2. นางสุพัตรา  วรรณมะกอก
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.2 เงิน 13 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงกฤตพร  กาวารี
2. เด็กหญิงกัญญา  ไชยวงการ
3. เด็กชายจิรวัฒน์  รูปทรง
4. เด็กชายณัฐพนธ์  เตจะฝั้น
5. เด็กหญิงทอตะวัน  วิระพฤกษ์
6. เด็กหญิงภคพร  ลุงป่าง
7. เด็กหญิงสร้อยทอง  ใจดี
8. เด็กชายสิโรดม  ทองสุข
9. เด็กชายอดิศร  มาเสน
10. เด็กชายอภิสิทธ์ิ  ก้อนกู่
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
2. นายศักดิ์ดา  แก้วกำเนิด
3. นางสาวกนกวรรณ  ชัยยศ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.38 ทอง 36 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ใจบุญมีคำ
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ต๊ะเวียง
3. เด็กชายรัชชานนท์  แดงชาติ
4. เด็กชายวรัญญู  จินา
5. เด็กชายสกล  ไชยเมืองยอง
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  เล่ห์แสน
7. เด็กชายสุทธิพล  จินการ
8. เด็กชายเธียรวิทย์  หล้าพระบาง
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
2. นายสุชาติ  ฝ่ายเทศ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  อุตส่าห์
3. นางสาวอภิญญา  จินายะ
 
1. นางบังอร  ลังการ์พินธ์ุ
2. นายกิตติบุญ  ลังการ์พินธ์ุ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  กองปัน
2. เด็กหญิงจิตรวรรณ   กาวี
3. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  สุขวุ่น
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ห่านตระกูล
5. เด็กหญิงรสริน  มาหล้า
6. เด็กหญิงเท็น  แสงเจริญ
 
1. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
2. นางลัดดา  ปัญจบุรี
3. นายจรัส  ทนันชัย
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนป่าซาง 1. นายกมลชัย  พรมปัญญา
2. นายณัฐวัตร  โยริยะ
3. นางสาวนิราวรรณ   วงค์คำ
4. นางสาวศิริวรรณ  ทองน้อย
5. นางสาวสุนารี  นันทะเสน
6. นายโยธิน  สร้อยฟ้า
 
1. นางลัดดา  ปัญจบุรี
2. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
3. นางบังอร  ลังการ์พินธ์ุ
 
108 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 8 โรงเรียนป่าซาง 1. นายญาณวรุฒน์  ม่วงมา
 
1. นางสาวศรภัครัศศ์  ยะอะนันต์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กชายพัชรกร  ธรรมสอน
 
1. นางสาวสายอรุณ  โพธิศาสตร์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กหญิงอรวีย์  ดาวลอย
 
1. นางสาวสายอรุณ  โพธิศาสตร์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กหญิงจิ่ง  ลุงต๋า
2. เด็กหญิงมัด  ลุงปานโค่
3. เด็กหญิงส่วยอุ่ง  ลุงหมาย
 
1. นางโมฬี  อภิวงค์งาม
2. นางสาววรางคสิริ  ทองไชย
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 73 เงิน 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวสิริมา  ไทยใหม่
 
1. นายสราวุธ  ปันทวัง
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  มัครา
2. เด็กหญิงมนิสา  กอเกื้อตระกูล
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยิ่งยืนตระกูลโชค
4. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณติ๊บ
5. เด็กหญิงอภิสรา  เริงไม
 
1. นายดนุพงศ์  ตาเจริญเมือง
2. นางสาวเปมิกา  สิงห์สถิตย์
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวกนกพร  ขจีวิไลลักษณ์
2. นางสาวกัญญพร  ดุลยภาพสายชล
3. นางสาวณัฐพร  สัณฑ์วนาคีรี
4. นางสาวรักชดาพร  เผ่าคีรีพนา
5. นางสาววลัยพรรณ  เมธากุลวดี
 
1. นายดนุพงศ์  ตาเจริญเมือง
2. นางวรรษมน  หน่อแก้ว
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.4 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายกฤตภัทร์  ระเห็จหาญ
2. นางสาวกานติศา  แซ่ส้ง
3. นางสาวจุลลดา  ศรีเมืองกาย
4. นางสาวชาลิสา  อินตา
5. นางสาวฐานิดา  เป็งโก๊ะ
6. นายณัฐนันท์  แสงท้าว
7. นางสาวนงนุช  นภาเรืองอุไร
8. นางสาวบุษบา  กองก่อเกียรติ
9. นายพงศกร  พรมคำ
10. นายพงษ์ศักดิ์  ปุ๊ดแก้ว
11. นางสาวพรพิมล  ติ๊บแก้ว
12. นางสาวพิชชาพร  พลีชีพแดนทอง
13. เด็กหญิงมณีวรรณ  แซ่วะ
14. เด็กชายวชิรธาร  เลาหาง
15. นางสาววันเพ็ญ  อารียอดเยี่ยม
16. นางสาวสาวิกา  แก้ววอ
17. นางสาวสิริกุล  เสกสิทธิ์วรกุล
18. นายสุรศักดิ์  เลาลี
19. นายอานุภาพ  เมืองห้อม
20. นายเศรษฐศักดิ์  ไอดอแสง
 
1. นายดนุพงศ์  ตาเจริญเมือง
2. นางสาวพิสชา  ประมวลสุข
3. นางสาวเปมิกา  สิงห์สถิตย์
4. นางวรรษมน  หน่อแก้ว
5. นายพีรวุฒิ  วงศ์ตันกาศ
 
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 77 เงิน 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวณัฐรินยา  เลาว้าง
2. นางสาวทิพวรรณ  ผัดดอก
3. นายธาวัน  เซ่งจ่าว
4. นายนราธิป  นวลจันทร์
5. นางสาวบุญฑิรา  จุนุ
6. นายภัทรพล  แซ่วะ
7. นายรณชัย  ดวงไฟ
8. นางสาวสายชล  เลาว้าง
9. นายสุพรรณ  แซ่ว้าง
10. นายอนุสรณ์  ตุ่นจาอ้าย
 
1. นางรัชนี  ตันมิ่ง
2. นายณัฏฐานิพล  ก่ำศรี
3. นายเกียรติพงษ์  ปันวัง
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นาซอ
2. เด็กชายจักรพงษ์  วงศ์ซื่อ
3. เด็กชายอุ่นแดง  น้อยลือ
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นายเตชิน  สิงห์สาธิต
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายชัชวาล  แสงศรทวีศักดิ์
2. นางสาวนุติ  รุ่งวุฒิโรจน์
3. นางสาวรัชนี  ฟ้ากุศล
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นายกวีชัย  กล้าพิทักษ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 45.33 เข้าร่วม 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายนริศ  ปัญญาศรี
 
1. นางสาวนิตยา  อุตระธานี
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายกริชฎา  อุดม
 
1. นางสาวนิตยา  อุตระธานี
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายวัชรพงษ์  อินทวงค์
 
1. นางสาวนิตยา  อุตระธานี
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายวัชรพล  อินทวงค์
 
1. นางสาวนิตยา  อุตระธานี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายปฏิพล  บรรพตธรรมา
 
1. นาย นายภุมริน   ยมหา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงวิภา   แซ่ม้า
2. เด็กหญิงศุภกร   สงวนไพรวัลย์
3. เด็กหญิงอริสรา   เสาร์นุ
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
2. นางสาวจันทร์นิภา  ยอดคำ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายดนัย  ติิ๊บเงิน
2. นางสาวนุช  ศักดิ์ศรีวิลาศ
3. นางสาวลัดดาพร  สุขปัน
 
1. นายบรรเทิง  หมื่นจินะ
2. นายวันชัย  ศรีษะ
 
126 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์เสน่ห์
2. เด็กหญิงณิชานันท์  ปัญญาอุทัย
3. เด็กหญิงดวงเดือน  มุแฮ
 
1. นางวรรณพร  บำรุงยศ
2. นางฐิตินันท์  หล่อเถิน
 
127 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวกรุณา  ย่างกุลนันท์
2. นางสาวชนาภา  แก้วยะวงค์
3. นางสาวลลิดา  เสาร์นุ
 
1. นางวรรณพร  บำรุงยศ
2. นางฐิตินันท์  หล่อเถิน
 
128 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงภานุมาศ  แสนย่าง
2. เด็กหญิงรติกานต์  เลาเทาะ
3. เด็กหญิงอรณัฏ  ชูหมือกู่
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
2. นางสาวจันทร์นิภา  ยอดคำ
 
129 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายฉันทกร  เกียรติบุญชู
 
1. นายสุนทร  ธาราหรรษา
 
130 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70.66 เงิน 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายชินราช  แสงท้าว
 
1. นายสุนทร  ธาราหรรษา
 
131 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.99 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงดรรชนี  ผัดดอก
 
1. นายสุนทร  ธาราหรรษา
 
132 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.32 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวทัศนีย์  เลาว้าง
 
1. นายสุนทร  ธาราหรรษา
 
133 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายสุชาติ  ยือเสาะ
2. นายอนุวัตร  หว่างเก้า
 
1. นายณัฐวุฒิ  ม่วงผุย
2. นางดาริน  วงค์รินทร์
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายธนิต  ลุงหมั้น
 
1. นายเฉลิมชนม์    ดู่สอน
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายธนวัฒน์  ใจผล
 
1. นายเฉลิมชนม์    ดู่สอน
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 10 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวณัฐกานต์  หล้าแปง
2. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  แซ่เหอะ
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  ผันผาย
4. เด็กชายสมชาย  ปู่จ่าม
5. เด็กหญิงอชิรญา  มาปินตา
 
1. นายพิเชษฐ์   ใจปวน
2. นางอำพร   นันทะชัย
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวศรุตยา  ปวงศรี
 
1. นางเลไลย์   กิตติวรรณ
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 30 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงกรกนก  กาปัญญา
2. เด็กชายกิติพงษ์  เมฆโปธิ
3. เด็กหญิงธัญญานันท์  สีแก้ว
4. เด็กหญิงบุญทริกา  ขัดเรือน
5. เด็กหญิงปวีณา  งามเลิศ
6. เด็กชายเชวงศักดิ์  อุตสาปัน
 
1. นางเลไลย์   กิตติวรรณ
2. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
3. นางสาวนริศรา   ภูดอนตอง
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยองสุวรรณ
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยองสุวรรณ
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 17 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวภิญญดา  แก้วยองผาง
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.8 เงิน 30 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวกัญญาณี  หนุนภิรมย์ขวัญ
2. นางสาวกิตติพร  แสนบัวหลวง
3. นายจีรศักดิ์  เค้าแหวน
4. นางสาวจุฑามาศ  สมบูญโสด
5. นายนครินทร์  วิญญาเงือก
6. นายวัชรพงษ์  เรือนแก้ว
7. นายวิชญะ  ซาวบุญตัน
8. นางสาวสริญญา  ปินต๊ะปาง
9. นางสาวอนันตญา  ใจสมปาน
10. นายเจนณรงค์  กาละกอน
 
1. นางสาวธารินทร์   จันทราทิตย์
2. ว่าที่ร้อยตรีแสงจันทร์   เผ่าพิทักษ์มุนี
3. นางเลไลย์   กิตติวรรณ
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 33 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวกมลทิพย์  ยังสุข
2. นางสาวชนิตา  แขกแก้ว
3. นางสาวชลนิภา  ขาหอม
4. นางสาวฐีรภัทธา  ถาสนัส
5. นางสาวธนัชชา  ทาระทอง
6. นางสาวบุญสิตา  แซ่เหอะ
7. นางสาวศิวกร  จันแดง
8. นางสาวสาวิตรี  บัวหนอง
 
1. นางเลไลย์   กิตติวรรณ
2. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
3. นางสาวธารินทร์   จันทราทิตย์
4. ว่าที่ร้อยตรีแสงจันทร์   เผ่าพิทักษ์มุนี
 
144 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาววรรณนภา  อะกินแก้ว
 
1. นางสุพร    จอมขันเงิน
 
145 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92.65 ทอง 4 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายพิพัฒน์  สมบูญโสด
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
146 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง 6 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายบัญญพนต์  บุตรวัตร
2. นางสาววรรณนภา  อะกินแก้ว
 
1. นายสุรพงษ์   จ๋าก๋าง
2. นายพงษ์ศิริ   ศรีธิวงศ์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หล้าพรม
 
1. นางดวงพร  ริบแจ่ม
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณหล้า
 
1. นางกนกพรรธน์  วัฒนนันทิพงศ์
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 39.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวพิมชนก  โปทาศรี
 
1. นายอำนาจ  สีแจ๋ม
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 32 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายสิรดนัย  มะโนศรี
 
1. นางมนทิรา  ณะใจ
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวภาณุมาศ  หมื่นแสน
 
1. นางดนุชา  บริสุทธิ์ศรี
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายณัฐนนท์  ชัยศรี
2. นางสาวรุ่งทิวา  อินทะรังษี
 
1. นายวีรวัฒน์  คำมะยอม
2. นางจารวี  บัวขม
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 25 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวเขมอัปสร  คำเส็ดสัก
 
1. นางนิภาพิมพ์  ปิมปา
 
154 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  โพธินาม
2. เด็กหญิงธนัญญา  เครือแสง
3. เด็กหญิงนฤมล  สุขสัก
 
1. นางวราภรณ์  สุกัณศีล
2. นายปฏิพัฒน์  ติดทะ
 
155 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 13 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวชญานิษฐ์  วงค์จันทร์ต๊ะ
2. นางสาวฐนิชา  สุรินทร์
3. นางสาวอนงค์นาถ  หาญคำภา
 
1. นางกัญญานิษฐ์  ปวนกาศ
2. นางสาวพรสุดา  เป็งมัชยา
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 33 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายก้องเกียรติ  สิทธินนท์
2. นายนัฐวุฒิ  ปฏิสนธิราภา
 
1. นางดนยา  ใจปัญญา
2. นางพรพรรณ  ตันทะเขตร์
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงอภิภูริชญา  รติภูมิ
 
1. นางสาวจริญญารักษ์  ชัยมงคล
 
158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกัญญาณัฐ   สมณาบัติ
2. นางสาวจิรัชญา  เจ็กไธสง
3. นางสาวธินัญญา   ใจแจ้ง
 
1. นางขวัญจิต   พุ่มพวง
2. นางอ้อมทิพย์   ศรีสุวรรณ
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายวรปรัชญ์  สุริยะธง
 
1. นายกัมพล  คำเวียง
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.2 ทอง 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงชัญญา  สอนประสม
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  อุตรสัก
3. นางสาวนภัสดา  ยะสุยะ
4. นางสาวนิรมล  จุ้มเขียว
5. เด็กหญิงปุณยานุช  งาสว่าง
6. เด็กหญิงภูษณิศา  สว่างภักดี
7. นางสาววริศรา  บุญมา
8. เด็กหญิงสุพิชชา  ปัญญาเครือ
9. นางสาวอารดา  เกตุชิต
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ใจเตี้ย
 
1. นายจารุพงศ์  ไพสิฐสิริรักษา
2. นางสาวนภัสวรรณ  อิกำเหนิด
3. นางอรุณจันทร์  มะโนเพียว
 
161 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 30 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวคริสเทีย  แอนเฟทอาร์เซสเพนเน่
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เตอะสกุล
3. เด็กหญิงชาลิสา  วิสาปา
4. เด็กหญิงณัฐติกา  พรหมพฤกษ์
5. นางสาวณัฐธิดา  มะโนเสาร์
6. เด็กหญิงธนัชพร  มณีทอง
7. เด็กหญิงนิภาพร  จิตต์ปรารถ
8. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ถง
9. นางสาวอรพรรณ  อินทรา
10. เด็กชายเอกสิทธิ์  เอกเรื่อง
 
1. นางสาวอรทัย  ไชยวังเย็น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  ยศเพ็ชรกาศ
 
162 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 73.66 เงิน 13 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายชนายุทธิ์  แสงวังคำ
2. นายณัฐพงษ์  วงค์คม
3. นายธีรภัทร์  พวรรณา
4. นายพีรณัฐ  ปันศิละ
5. นางสาวภัทรดา  กิตติทรัพย์
6. นายภูธเนศ  ชัยอุปละ
7. นายวรกานต์  คำมาสุข
8. นายศตวรรษ  ลิอุโมงค์
9. นายอนันตโชค  มาปินตา
10. นางสาวเจตปรียา  ทาแกง
 
1. นางสาวจันทร์รินี  ใจเทพ
2. ว่าที่ร้อยตรีตระกูล  ปาละก้อน
 
163 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์กะวี
2. นางสาวอนุสรา  โกมลธง
 
1. นายพีระพงษ์  ถุงแก้ว
2. นางสุนทรี  พลสยม
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง 7 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายพงษ์ธณากร  คำมิธรรม
 
1. นายณัฐพล   ศรีธนัญชัย
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 36 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงภัคธีมา  วิธิบุญ
 
1. นายณัฐพล  ศรีธนัญชัย
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกมลชนก  แปงชัย
 
1. นายณัฐพล  ศรีธนัญชัย
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 38 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายพงศกร  ตานะขัน
 
1. นายณัฐพล  ศรีธนัญชัย
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82.8 ทอง 11 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายกรกต  โพธิ์คำ
2. นางสาวกัณฑมาศ   นันต๊ะนา
3. เด็กหญิงกาญจนาพร  วรสุนทรวงศ์
4. นายกิตติศักดิ์  ชมภูจา
5. เด็กชายขวัญชัย  ชาน
6. เด็กหญิงจิณณรงค์  กิติศักดิ์
7. เด็กหญิงชัชฌากร  สีหบุตร
8. เด็กชายชินภัทร  มงคล
9. เด็กชายธาดาพงศ์  ปัญญายิ่ง
10. นายธีรศักดิ์  ปันน้อย
11. นายนนท์ปวิธ  ธีคะชน
12. นายนภัส  ทะนันปา
13. เด็กชายปารมี  วงศ์ลิขิตลาภ
14. เด็กหญิงปุญญิศา  สุวรรณพรหม
15. นายพลภัทร  มาจันทร์
16. เด็กหญิงพัชรียา  มณีพรหม
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   รัตนพรหม
18. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กับปละชัน
19. เด็กชายภาณุวัฒน์  ยาห้องกาศ
20. เด็กหญิงวันสิริ  คำเส็ดสัก
21. เด็กหญิงวิภาวี  แสนขันแก้ว
22. นางสาวแพรวรุ่ง   จิตธรรม
23. นางสาวในนามความรัก  เรือนแก้วเทวา
24. เด็กหญิงไอลดา  หมีคณะ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
2. ว่าที่ร้อยโทอุทัย  กันทาแจ่ม
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 33 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายยศสรัล  มาลี
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง 33 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวภัครมัย  ใจแก้ว
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายอธิคม  ใจศรี
 
1. ว่าที่ร้อยโทอุทัย  กันทาแจ่ม
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรธิโมงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทอุทัย  กันทาแจ่ม
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เปาชัย
2. เด็กชายจิรวัฒน์  กอกน้อย
3. เด็กชายถิรวัฒน์  กันทะวัง
4. เด็กชายธวัชชัย  ธิปัญจะ
5. เด็กชายปฏิภาณ  ขัดเรือน
6. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทัศนสาธร
7. เด็กชายพงศ์พีระ  ดัสนีสอง
8. เด็กชายพัชรพล  พิชัยพงษ์
9. เด็กหญิงวราภรณ์  จิโนเขียว
10. เด็กชายวริทธ์  สลักถ้วนถี่
11. เด็กหญิงศศิธร  แก้วรากมุข
12. เด็กชายศิรวัฒน์  นันต๊ะธง
 
1. นายชาคริต  ขำศิริ
2. นายธนาวัฒน์  กวีศิริพัฒน์
3. นางสาวรัชตา  หอเจริญ
 
174 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 74.8 เงิน 11 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวธัญมน  แสนทะนา
2. นางสาวพรทิวา  ธรรมชัย
3. นางสาวพัชรพร  พิทักษ์
4. นางสาวพิมลพรรณ  กันแจ่ม
5. นางสาววิรัชญา  ดวงสา
6. นางสาวสุชาดา  ชะโลธร
 
1. นางสุพรรษา  เที่ยงสิริกุล
2. นางสาวเขมภร  วิเศษศิริ
3. นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ
4. นายจัตุพักตร์  อ่วมมี
 
175 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.1 เงิน 23 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญากาศ
2. เด็กหญิงทรรศนันทน์  จันทร์ชู
3. เด็กหญิงวรรณฤทัย  ใจจอมกุล
4. เด็กหญิงวาทินี  อุตรศักดิ์
5. เด็กหญิงเปมิกา  สีเขียว
6. เด็กหญิงเพียงจันทร์  เครือเทพ
 
1. นางสาวเขมภร  วิเศษศิริ
2. นางสาวพรศิลป์  มโนเพ็ญ
3. นางสุพรรษา  เที่ยงสิริกูล
4. นายจัตุพักตร์  อ่วมมี
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 55.66 เข้าร่วม 33 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวคณัสนันท์  กมลวิลาวัณย์
 
1. นางสาวเยาวนุท  ศรีวิชัย
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีเขียว
 
1. นางสุรีย์  อุตสม
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวณัฏฐ์หทัย  ปวรางกูรย์
2. นางสาวสิริกัลยา  หงษ์โต
 
1. Mr.Hiromu  Izuwa
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75.65 เงิน 9 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวชลนาฎ  สอนอิน
2. นางสาวอารีรัตน์  อุปแปง
 
1. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
2. นางสาวกลิกา  นิกร
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 16 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวชนาภา  เต๋ชะ
2. นางสาววรรณทณี  อินช้อย
3. นางสาววรรณรัชต์   ศรีสวัสดิ์
4. นายสุนิรัน  ชมภูกาวิน
5. นางสาวเกษฎาภรณ์  พรมพิงค์
 
1. นางสาวรัตนา  กันทะวงค์
2. นางกานต์ธิดา  องคุณา
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.67 เงิน 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกานต์รวี  เจียรรัตนจิตต์
2. นางสาวจรรยพร  เครือแวงมน
3. นางสาวจุไรรัตน์  ธรรมหา
4. นางสาวศศิธร  ณรงค์ชัย
5. นางสาวอรปรียา  จันทร์ขจร
 
1. นางปติวราตา  นาคจันทร์
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวชัญธิกา  ไชยพฤกษ์
2. นางสาวปุญญิศา  สุวรรณพรหม
3. นางสาววรรธกานต์  แก้วคำฟู
4. นายวรวัฒน์  แก้วกันตี
5. นางสาวเปมิกา  ปาไชย
 
1. นางสาวกลิกา  นิกร
2. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวนลพรรณ  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวชลภัสส์  ปัญญารักษา
 
184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 56.98 เข้าร่วม 22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายวีรภัทร  จินะทอง
 
1. นางสาวปติวราตา  นาคจันทร์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78.2 เงิน 18 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายฉัตย์ธนานนท์  ยิ่งรักชัย
2. นางสาวณัฐนรี  จุมปา
3. นายธนกร  พรหมเถาว์
4. นางสาวภัทรวดี  กันยวง
5. นางสาวมัสธณาวรรณ  โตงิ้ว
6. นายศตวรรษ  ผาเงิน
7. นายอรรถกร  จอมเขียว
8. นางสาวอาภาภรณ์  เสมอใจ
9. นายอิงกฤต  ฉางข้าวไชย
10. นางสาวเกตุศิณี  ปละอุด
 
1. นางอรุณจันทร์  มะโนเพียว
2. นางสาวณวรา  วงค์โสมะ
3. นางสาวอรวรรณ  กันธะพงศ์
 
186 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 36 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวจรรยารัตน์  มาตะพาน
2. นางสาวรัชนีกร  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางดาราวรรณ  นนทวาสี
2. นางสาวสิรัชชา  วงค์คม
 
187 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายณัฐนันท์  สารธรรม
2. เด็กชายวชิระวิชญ์  สุมะณะ
3. เด็กชายอัครพนธ์  สว่างอารมณ์
 
1. นางสาวสิรัชชา  วงค์คม
2. นายทวีป  นวคุณานนท์
 
188 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายนิติพงษ์  อุดมบุตร
2. นายปิติภัทร  เฟื่องฟู
3. นายพีรพัฒน์  กมลธง
 
1. นายทวีป  นวคุณานนท์
2. นางสาวสิรัชชา  วงค์คม
 
189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 36 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวธมลวรรณ  ใจยะเสส
2. นางสาวพิมพิกา  คำร้อง
3. นางสาวเยาวลักษณ์  เขียวจันทร์สืบ
 
1. นางสาวนิตยา  นะพินธุ์
2. นางสาววิภาวรรณ  ตันอุตม์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 23 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกฤษณา  นันตาโจง
2. เด็กหญิงนพมาศ  โกลาเพ็ง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เขื่อนพันธุ์
 
1. นางพรรณภา  ด้วงทอง
2. นางสาวมณีวรรณ  ชมภูสมษา
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กชายปิติพงษ์  ปันเจริญ
 
1. นายกตัญญู  แสนธรรม
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 37 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. นางสาวพรสวรรค์  การดื่ม
 
1. นายกตัญญู  แสนธรรม
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กชายจายน้อง  คำแดง
2. เด็กชายธนพล  จีนเพชร
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สมบูรณ์ชัย
 
1. นายทศปธน  พุทธิมา
2. นางวิมล  มานะแซม
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 84.3 ทอง 18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. นางสาวอินทิรา  ท้าวแสนเปี้ย
 
1. นางสาวทัศนีย์  บุญสุข
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ไชยวุฒิ
 
1. นายผดุงเกียรติ  อ๊อดมัง
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74.8 เงิน 33 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. เด็กหญิงสุวลี  แซ่หวือ
 
1. นายผดุงเกียรติ  อ๊อดมัง
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 40 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 1. สามเณรการุณ  พอก๊ะ
 
1. พระนิรันดร์  วงค์ตัน
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.7 ทอง 26 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  จารัตน์
 
1. นายอนุชา  ฝ่ายนิพนธ์
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สิทธิวงค์
 
1. นายอธิวัฒน์  เสาสีนาด
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นายสายอ่อง  จินตา
2. นางสาวอำภา  ชัยทอง
 
1. นางสาวชนกานต์  รุจิระปรีชากุล
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 12 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองจันทร์
 
1. นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 75.5 เงิน 14 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงชมพูนุช  เชียงมูล
4. นายธนาวุฒิ   กันทาเหล็ก
5. เด็กหญิงพรยมล  ดีพิชัย
6. นายพิชญ์  ไชยลาภ
7. เด็กหญิงรวิภา   หมูปัญญา
8. นายอนุชา  ตูตีจีน
 
1. นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ
 
203 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.8 ทอง 14 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นายกฤษกร  กานทับ
2. นายกัมพล  โพธิ์ศรี
3. นายจิรโรจน์  กาญจน์พาณิชย์
4. นายนลิต  กวางทอง
5. นายเจษฎาวุธ  ธิประเสริฐ
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  รักอ่อน
2. นายประเสริฐ  ไทยสังคม
 
204 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 16 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นายวิสา  อินทนุ
2. นางสาวศิริวรรณ  กันไชยสัก
 
1. นายปฏิพัทธ์  ธนเรืองสุวรรณ
2. นางสาวบุษบา  ตาทิตย์