สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.1 ทอง 17 1. เด็กหญิงวธิดา  อินวัน
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงเกตวรางค์  วังตา
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรารัตน์  สดสุภา
 
1. นางรุ่งทิพย์  รินพล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 29 1. นางสาวนุชนันท์  กันชัย
2. นางสาวภัทราภรณ์  หน่อใหม่
3. นางสาววะระนัน  คำภีระ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยมงคล
2. นายเสาวภาค  เหล็กแจ้ง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 43 1. นางสาวณัฏฐ์ปภัส  ธนเรือนใจ
2. นางสาวนฤนาท  ศรีจันทร์มาก
3. นางสาวนิภาพร  อุดแตน
 
1. นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์
2. นางสิลิลลัคน์  เย็นใจ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 38 1. นางสาวปพิชยา  ยะวัน
2. นายพลพจน์  พรมมาลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า  จุราเพชร
2. นางสาวรุ่งทิวา  ยาวุธ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงบัณฑิยา  ยะหัวฝาย
 
1. นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง 14 1. นางสาวธิภารักษ์  บริรักษ์
 
1. นางสิลิลลัคน์  เย็นใจ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41.5 เข้าร่วม 22 1. นางสาวณัฐธิชา  จันทร์กาวี
2. นางสาวปัณณพร  ยะวัน
3. นางสาวสุมิตา  ป๋าเมืองมูล
 
1. นายสมโภชน์  ฟูใจ
2. นางสาวกรรณิกา  บุญประเสริฐ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ตา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทร์ตา
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เขื่อนขวา
 
1. นายวิแทน  ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวยุพาภรณ์  ยะลื้อ
2. นายวรรณรัตน์  สุวิชาดาสกุล
3. นางสาวศศิชา  พลเสนา
 
1. นายวิแทน  ปวกพรมมา
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 13 1. นายธิติ  สุริยะวรรณ
2. นายสุภกิณห์  ปาเมืองมูล
3. นายอุดมโชค  อุเทียนยอง
 
1. นายเอกชัย  จันทร์ตา
2. นายวิแทน  ปวกพรมมา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 33 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา  ร่วมมิตร
2. เด็กหญิงวริษา  ปาละมี
3. เด็กหญิงศลิษา  แก้ววังน้ำ
 
1. นายภัทรกฤต  นิลแช่ม
2. นายวิทยา  ต๊ะนางอย
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณวุฒิ  โนนันธิ
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  นาคหาญ
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
2. นางแววดาว  เมืองใจ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายชินกฤติ  ดวงสุภา
2. เด็กชายธนดล  วิชัยกุล
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
2. นางแววดาว  เมืองใจ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 14 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์ต๊ะ
2. เด็กหญิงนริสา  เชียงแขก
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  เมืองแก้ว
4. เด็กหญิงศิริยากร  จอมใจ
5. เด็กหญิงอรทัย  หล้าจอมใจ
 
1. นายอาริน  เขื่อนแก้ว
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 33 1. นางสาวชูรีพร  ก๋าแก่น
2. นางสาวถาริกา  เรือนชมภู
3. นางสาวยลธิดา  รินอุด
4. นางสาวสลิลทิพย์  สารอินทร์
5. นางสาวอนงค์นุช  ศรีคำภา
 
1. นายอาริน  เขื่อนแก้ว
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทัศน์พล  โสภาเลิศ
2. นางสาวรุ่งฤดี  ใจวุฒิ
 
1. นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพันธ์  แก้วประเสริฐ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 17 1. นางสาวธนกานต์  แซนวล
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89.8 ทอง 12 1. เด็กหญิงศิรินทร  ใหม่โปธิ
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 8 1. นางสาวเกวลี  ดวงสุภา
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงณิชานาฏ  เรือนใจ
2. เด็กชายโชคดี  เสน่หา
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
2. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง 21 1. เด็กชายอรรถพล  อินทร์ป่าน
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.56 ทอง 17 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไพศาลวณิชสกุล
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 59.33 เข้าร่วม 35 1. นางสาวกมลทิพย์  อุดมทรัพย์
2. นางสาวเกวริน  ศรีไชย
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาคำ
2. นางพิกุล  สังหาร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 40 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีสิงห์
2. นางสาวพัชรพรรณ  ดวงฟู
3. นางสาวภัทราภรณ์  ตันทา
4. นางสาวอภิชยา  ปัญญา
5. นางสาวเรืองรอง  แสงคำลือ
 
1. นางพิกุล  สังหาร
2. นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาคำ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนะ
2. เด็กหญิงศุทธินี  มาแว่น
3. เด็กหญิงสุธิตา  ทาทะวงค์
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 17 1. นางสาวนภัสชล  เทพเสาร์
2. นางสาวปวีณา   ปงกาวงศ์
3. นางสาวรินธิดา  คำน้อย
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวนัชชรินทร์  น้อยเมือง
2. นายวันชนก  ดีติ๊บ
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
2. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพณรงค์  ปวงคำ
2. นายศรายุทธ  ธรรมากาศ
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 72 เงิน 28 1. นางสาวขนิษฐา  เขียนใจ
2. นางสาวฐิติชญา  ขอนดอก
 
1. นายอรรถพล  ปินคำ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรชิตา  อินณรงค์
2. เด็กชายสุภเวช  คำใหม่
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
2. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรธิรา  ตันทา
2. เด็กชายวรกันต์  ศรีจันทร์
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
2. นายอรรถพล  ปินคำ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 21 1. เด็กชายก้องกิดากร  ปิงแก้ว
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  สมวงค์
3. เด็กชายบุณยกร  ฟูจูมปา
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เรือนใจ
5. เด็กหญิงวาสนา  ฝ้ายขาว
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  อินปิก
 
1. นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 75.2 เงิน 43 1. นายธนวัฒน์  เขื่อนใจ
2. นายธีรศักดิ์  เตวะนา
3. นายวีรภัทร  โคระศรี
 
1. นางสาวพวงผกา  คันธรัตน์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 16 1. นายดนุสรณ์  กินีศรี
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์บุตร
3. นางสาวสโรชา  แสงนิล
 
1. นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
 
37 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.32 ทอง 6 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฟูกัน
 
1. นางสุภาพร  บุญทาทอง
 
38 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  จั่นเจิม
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
39 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายอนาวิล  ดวงเดช
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล
 
40 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 73.66 เงิน 5 1. เด็กชายวรเทพ  มะโนคำ
 
1. นายนิรันดร์  เลิศนิรันดร์สกุล