สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรชัย  อินบุญ
2. นางสาวสุนิสา  สิทธิกัน
 
1. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
2. นางสาวรัชฎาพร  บัวดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจงกลณี  ชาวน่าน
2. เด็กชายณฐวัฒน์  บุญตาล
 
1. นางสาวดาววิภา  มีบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 19 1. เด็กชายคำ  ลุงมู
 
1. นางสาวพิมพิกา  จันต๊ะเสาร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 1. นายอธิวัชร์  เกตุทะจักร์
 
1. นางสาวพิมพิกา  จันต๊ะเสาร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สงรักษ์
2. เด็กชายนันทโชค  เตชรังศรี
3. เด็กหญิงเกศกนก  ตันมูล
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  วงเครา
2. นางสาวรุจนี  สุยะวงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวประภาพร  แซ่ย่าง
2. นางสาววริศรา  เขื่อนคำ
3. นายเคอแรง  คิงลืน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาวอนัญลักษณ์  ลังกาตุง
 
1. นางสุดารัตน์  ไชยเทศ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.5 ทอง 7 1. นายกฤษณ์พีรัช  กุลนา
2. นายชโนทัย  พวงมาลา
3. นายธนดล  ธะสุข
4. นายธีรภัทร์  ฟองอินทร์
5. นายรักชาติ  ลุงซู่
6. นายสิทธิพร  ยาชัย
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 22 1. นายธีรภัทร์  ฟองอินทร์
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง 20 1. นายรักชาติ  ลุงซู่
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 9 1. เด็กชายชวกร  วงศ์ศรี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุ่นคำหน้อย
3. เด็กชายนที  เวสสะสม
4. เด็กหญิงปัทมา  ละครศรี
5. เด็กชายพัชรพงษ์  ศรีนางแย้ม
6. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  ทาคำปัน
7. เด็กหญิงรัตติกาล  จุมปาลี
8. เด็กชายเจษรินทร์  ใจมาตุ่น
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
2. นายอลงกรณ์  ไชยราช
3. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 20 1. นางสาวจิติรัตน์  จันตา
2. นายธวัชชัย  บุญตาหล้า
3. นางสาวปิยะธิดา  อาทะบุญ
4. นายพงศ์พัทธ์  เพชรแสนเจริญ
5. นายพรเทพ  ยาชัย
6. นายพูนทรัพย์  เต๋จา
7. นายศราวุธ  หว่อง
8. นางสาวสกุลกานต์  คงควร
9. นางสาวอังศุมาลิน  หีบทอง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
2. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
3. นายอลงกรณ์  ไชยราช
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผงคำมี
2. เด็กหญิงกิตติมา  ภู่พยอม
3. เด็กหญิงพิยดา  พิทักษ์เทียนชัย
4. เด็กหญิงฟ้าประทาน  ใจลังกา
5. เด็กหญิงรัตนทิพย์  ศรีกุณะ
6. เด็กหญิงรุ้งนภา  หว่อง
7. เด็กหญิงวิลาสินี  มีงาม
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ธิราช
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
2. นายอลงกรณ์  ไชยราช
3. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภูษิตา  ภูคงทอง
2. เด็กหญิงเนตรชนก  บัวละวงค์
 
1. นางสาวนุจรินทร์  ลาวนันท์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.33 เงิน 26 1. นางสาวจริยา  หอยแก้ว
2. นางสาวพิมผกา  อินสุวรรณ์
3. นางสาววนิดา  กันธะนิล
4. นางสาวสุพัตรา  หอมใจ
5. นางสาวสุภาวดี  เหลืองแสน
 
1. นางสุวัสสา  แอคลีย์
2. นายกมลศิษฐ์  ดวงชื่น
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 38 1. นายพีรวิชญ์  พรหมนุชานนท์
2. นางสาววิรดา  จั๋นศรี
 
1. นายชุณหวัต  คำโพธิ์
2. นางสาวศิวนาถ  อินต๊ะ
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายจักรภพ  โพธิชม
2. เด็กชายชนะชล  ยายอง
3. เด็กชายบุญยวัฒน์  ท้าวอินทร์
 
1. นายชานนท์  สิทธิ
2. นายสรรค์เอ  ปาทา
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 1. เด็กชายภานุพงศ์  บัวเผียน
2. เด็กชายสิทธิโชค  สุริยะวงค์
3. เด็กชายอภิชัย  พงค์ตัน
 
1. นายชานนท์  สิทธิ
2. นายสรรค์เอ  ปาทา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธันย์ชนก  สมจิตร์
2. นางสาวปิยะธิดา  จอมดี
3. นางสาวอัญชลี  หอมใจ
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร  ทับสุวรรณ์