สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. นายวัจกรณ์  โมกข์ศักดิ์
 
1. นางสาวรตนพร  ตุ้ยยวง
 
2 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 79 เงิน 10 1. นายจิรวัฒน์  ไลวรรณ
2. นายชัยวัฒน์  ดอนชัย
3. นายนิราศ  โพธิปัญญา
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
2. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. นายสุชาติ  มาเยอกู่
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววาสนา  เลิศนิมิตร
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกุลชน  พรมมินทร์
 
1. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
 
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.66 เงิน 11 1. นายมรุเดช  จันโท
 
1. นายรัฐเขต  เต่านันท์
2. นางสาวสุกัญญา  ผกาภิวัฒน์
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง 6 1. นางสาววาสนา  เลิศนิมิตร
2. นางสาวเขมกร  กันธุระ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ผกาภิวัฒน์
2. นายรัฐเขต  เต่านันท์