สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 24 1. นายกิตติศักดิ์  คำแคว่น
2. นางสาวปาลินี  อรินทร์
3. นางสาวหทัยชนก  กีรติเมธาวิน
 
1. นายทินกฤต  เรือนสม
2. นางสาวณชพร  จิตอารี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 13 1. นางสาวขวัญ  ณะ ชน
2. นางสาวชลธิชา  ปรียานัน
3. นางสาวรุ่งตะวัน  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวอุมา  จ๋อมจันทร์
2. นางสาวณชพร  จิตอารี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 32 1. นางสาวปิยะธิดา   ยอดออน
2. นางสาวยุภาวรรณ   ละขะไพ
3. นางสาวอริยา   แสนทรงสิริ
 
1. นางกัณฐมณี  สมมุติ
2. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.75 เงิน 20 1. นายสิทธิกร   อินปา
2. นายอธิปัตย์   ยอดออน
 
1. นายปักธงชัย   สวาสดิ์วงค์
2. นายสมทบ  จินารักษ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.7 ทอง 26 1. นางสาวจันทรวดี  ยั่งยืนทวี
2. นางสาวชนิภา  แซ่โซ้ง
3. นางสาวนลินทิพย์  แซ่ย่าง
4. นางสาวนันทิชา  คงธนาวัฒน์
5. นางสาวบวรรัตน์  พงศ์ยังประเสริฐ
6. นางสาวบุษบา  ย่านสากล
7. นางสาวมณีรัตน์  กิตติชนะกุล
8. นางสาวรัตนาวลี  เฟื่องฟูกิจการ
9. นางสาววิยะดา  กิตตินันทวัฒน์
10. นางสาวเต็มสิริ  แซ่ท้าว
 
1. นายเศกสันต์  สุทธหลวง
2. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
3. นายจักรพงษ์  กานิล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิญญา  แสนศรีเชาว์พันธ์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิชา  มหัทธนกิตติภัค
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิรดา  แสนศรีเชาว์พันธ์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง 7 1. นางสาวศุภวรรณ์  แซ่จ๋าว
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92.2 ทอง 7 1. นางสาวเขมินทรา  อาชาชนกุล
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. นางสาวบุศยา  แซ่ท้าว
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสสร  พนมพิบูล
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.4 ทอง 18 1. นายกันตินันท์  พนะสันต์
2. นายจิราพัทร  ไชยกันทะ
3. นางสาวลลิตา  กิตติชนะกุล
4. นายวรศิลป์  มูลคำ
5. นางสาวเยาวเรศ  โคงกระเรียน
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสาววาสนา  ดีปินใจ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ทิวานันท์
2. เด็กชายชาติชาย  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายธนพล  กิตติเลิศ
4. เด็กชายธีรภัทร  แซ่ท้าว
5. เด็กชายบุลกิต  โชคธัญญ
6. นายปฏิพล  แซ่ม้า
7. เด็กชายอภิวัฒน์  มาลีศรีไสว
8. เด็กชายโชว์โชค  คติวรพจน์
 
1. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
2. นายปักธงชัย  สวาสดิ์สงค์
3. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 27 1. เด็กชายทัศนัย  พนะสันต์
2. เด็กหญิงนิภาพัทร์  พนะสันต์
3. เด็กหญิงภาวินี  พนะสัน
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางสาวรวงรัตน์  วัตนเสาวลักษณ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวตรีนภา  แสนทรงสิริ
2. นายประภากร  แซ่ม้า
3. นางสาวศุภานัน  อาทินาถ
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางสาวรวงรัตน์  วัตนเสาวลักษณ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวรุจิรา  ทิวานันท์
2. นางสาวเกศสินี  แซ่ม้า
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายธีรนัย  วงค์เหมอะ
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณาลี  ยอดออน
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
19 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 25 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยบุญเรือง
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81.67 ทอง 6 1. นางสาวธิดา  แซ่ว่าง
2. นางสาวพิมพิกา  แซ่ท้าว
3. นางสาววัลภา  ชนาวัฒนานนท์
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางสาวรวงรัตน์  วัตนเสาวลักษณ์
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรุณา  แซ่ท้าว
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุรางคนา  แซ่ว้าง
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่โซ้ง
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  เตชะพิมพ์
2. เด็กหญิงยุวภา  มาลีศรีไสว
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นางสาวกุณฑล  อินปา
 
25 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.01 ทอง 10 1. เด็กหญิงบัวชมภู  กิตติทองสุข
2. เด็กหญิงศศิรัตน์  คีรีสันติกุล
 
1. นายธีรนัย  วงค์เหมอะ
2. นางสาวกุณฑล  อินปา