สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  ทาระศักดิ์
 
1. นางสาวอรุณ  ศรีเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 27 1. นางสาวกิติยารัตน์  บุญสูง
 
1. นางภูสิริน  ตาอิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77 เงิน 31 1. นางสาวสุภาภรณ์  อาจอ
 
1. นางชฎากาญจน์  อินชัยวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 79 เงิน 24 1. นายมน  ลุงออ
 
1. นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 30 1. เด็กหญิงยุพาพร  ลุงต๊ะ
 
1. นายธราพงษ์  ศรีสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง 7 1. นายวสันต์  หน่อคำ
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 27 1. เด็กหญิงวา  เจ้าเมือง
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 36 1. เด็กหญิงส่วน  จอเมือง
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงมาตหลู่  ลุงปาน
2. เด็กชายแดง  จะฟู
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 15 1. นายภัทรวุธ  วาธง
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงประภัสสร  รอดเรือง
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 8 1. นางสาวคำแปง  จันทร
2. นายฉัตรชัย  กาวิชัย
3. นายชนะชน  มหาววรณ์
4. นายชัยนรินทร์  หม่อมแก้ว
5. นางสาวชุติพันธุ์  หอมอบ
6. นางสาวช่อผกา  อริยะ
7. นายณัฐวุฒิ  ชัยยา
8. นายธนวัฒน์  สีทอง
9. นายธราดล  ดูเบี่ยง
10. นางสาวนารีรัตน์  ดิตุ๊
11. นางสาวนิภาภรณ์  กล้าหาญ
12. นางสาวน้องแสง  คำแป
13. นางสาวพิมผกา  ติยะ
14. นางสาววีรยา  ลุงจาย
15. นางสาวศศิธร  สุวรรณ
16. นางสาวศิรินภา  ติยะ
 
1. นางสาวศุราภรณ์  ปกติ
2. นางสาวกรวิภา  แก้วมงคล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79 เงิน 35 1. เด็กหญิงฐานิกา  มาแดงสาย
2. เด็กหญิงณัฐพร  รักเสงี่ยม
3. เด็กชายภูริภัทร  สิริพิระยะกุล
4. เด็กหญิงสุธีมนต์  ดิโพธิ์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  เหล่ายาวิละ
 
1. นางสาวภาวินี  คุณา
2. นายณัฐพัทธ์  รุ่งอรุณคีรีธาร
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 33 1. นายชินาธิปย์  ฟูตระกูลชัย
2. นางสาวศุภกานต์  เชียงเจริญกิจ
 
1. นายอติคุณ  ธงชัยสุวรรณ
2. นางสาวสุปราณี  คำลือ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 1. นางสาวปิยะธิดา  สีมา
2. นางสาวอาภาพร  จะลอง
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 58.66 เข้าร่วม 18 1. นางสาวญาราภรณ์  ตรงซอน
2. นางสาวธาดารัตน์  แก้วประภา
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นายนภนันท์  นิกรวัฒน์
2. นางสาวฤทัยกานต์  ลุงคำ
3. นายสมชาย  ชัยศรีสวัสดิ์
4. นางสาวสมิตา  จันทร์หอม
5. นางสาวเพชรรินทร์  ลุงต่า
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
18 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 1. นางสาวขวัญ  ลุงต่า
2. นางสาวนวลคำ  แสงก้อย
3. นางสาวนันทัชพร  นามปี
 
1. นางบัวนรินทร์  วิชชุตานนท์
2. นางวิษา  มณฑา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 33 1. เด็กหญิงจินตนา  อิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสนฉึ่ง
3. เด็กหญิงอรพินท์  เจนแสง
 
1. นางสาวจันจริา  แสนใจ