สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงณภัทรา  ช่องจอหอ
2. เด็กชายพิษณุ  มุ่งเติมกลาง
 
1. นางกิติยา  ผิวแตง
2. นางอนงค์นาถ  ไวยกุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 17 1. นางสาวจิดาภา  แตงอ่อน
2. นางสาวชนัฎดา  หมวกผัน
3. นางสาววรรณวิษา  อุดใจ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวพันทิพา  จันทร์แสงศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80.82 ทอง 19 1. เด็กชายภาคภูมิ  สมศรี
2. เด็กชายสมภพ  แปลนนาค
 
1. นายสุเมธ  ภู่ยาฟ้า
2. นางสาวอัญญารัตน์  เสี้ยวกระแสร์
 
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 8 1. นางสาวสุดารัตน์  ภูจักเพชร
2. เด็กหญิงสุธิดาพร  เพ็งแจ่ม
 
1. นายปริญญา  ขวัญเพ็ง
2. นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง