สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต ๔๑ (กำแพงเพชร,พิจิตร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 13 1. นายจิรเมธ  ขอนทอง
 
1. นางพรทิพย์  มั่นทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. นางสาวนิภาพร   มณีนก
 
1. นางปิยภัทร  พวงกลิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.13 ทอง 18 1. เด็กหญิงกัญญ์ภา   รอดเทศ
 
1. นางสาวศศิธร  ตระกูลพานิชย์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงชนาภัทร   พรหมนิพนธ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   พวงทอง
3. เด็กหญิงธัชชาภรณ์   สงวนศักดิ์
 
1. นางต้องจิตต์  ทัศนแจ่มสุข
2. นายชูเกียรติ  สุยะลังกา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุทธนา   รักสิงห์
2. เด็กหญิงสุพรรณษา   แจ่มหม้อ
 
1. นายเจริญ  พิลึก
2. นางสาวอุษา  บัวบาน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 17 1. เด็กชายกฤษณะ   บุญอ้อม
2. เด็กหญิงทัณฑิมา   นวจตุรภุช
3. เด็กหญิงมาริสา   คำอ่วม
 
1. นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
2. นางสุวิมล  กาแก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 17 1. นายปองภพ   เกตุทิม
2. นางสาวอภิญญา   คำแถม
3. นางสาวเรณู   สมสุข
 
1. นางดวงดาว  บดีรัฐ
2. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 23 1. นายณรงค์ฤทธิ์   สหะชาติ
2. นางสาวณัฐสุดา   เมธาสถิตย์
3. นางสาวสริตา   ขวัญตา
 
1. นางกนกเรขา  รักษ์ชนม์
2. นางชญาภา  นิวาสประกฤติ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 12 1. นางสาวธนัชชา   เชื้อศรี
2. นายพันธุ์ธัช  ผลชอบ
 
1. นางสุวิมล  กาแก้ว
2. นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.95 ทองแดง 43 1. นางสาวมาลินี   ธรรมชาติ
2. นายไททัศน์   กันทา
 
1. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
2. นางดวงดาว  บดีรัฐ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 1. เด็กชายพิรชัช  ศรีเดช
2. เด็กชายสรวิชญ์  ศิลาโท
 
1. นางสุวรรณา  ป้อมใย
2. นางสุวิมล  กาแก้ว
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายพีระวิทย์   ตั้งเขตการ
2. นายศรศักดิ์   รำเพยพล
3. เด็กชายศิวกร   สิงหรา ณ อยุธยา
 
1. นายสุระศักดิ์  ยอดหงษ์
2. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 20 1. เด็กหญิงณัฐภัทร   หนองหลวง
2. เด็กหญิงณิชนันท์   แซ่เอี๊ยะ
3. เด็กชายดลพกร  อินกลัด
4. เด็กหญิงวรัมพร  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงศศิธร   เจิมขำ
 
1. นางสุวารี  ยอดศรี
2. นายพรชัย  โพธิ์มาก
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 25 1. นางสาวกาญจนาภรณ์   จันพุฒ
2. นางสาวชลธิชา   ช่วยไธสง
3. นางสาวณัฐณิชา   มะโน
4. นางสาวนภสร   แจ้งอิ่ม
5. นางสาวสุธารีรัตน์   ชาติไกรบัญชา
 
1. นายพรชัย  โพธิ์มาก
2. นายภีมพล  เหมภูมิ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง 8 1. นางสาวสุพัตรา  สามงามยา
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.7 ทอง 37 1. เด็กหญิงธารวิมล   ยิ่งคิด
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 35 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปานทิพย์
 
1. นายอัษฎาวุธ  อำนวย
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นายกอบพิสิฐ   ปิ่นแก้ว
2. นางสาวฐาปนิก   คำไว
3. นายปฏิภาณ  จุลพันธ์
4. นางสาวปรารถนา  เจนเกษตรกร
5. นางสาวอาทิตยา   ภาจันทร์โท
 
1. นางสาวนันทวัญ   ใยยวง
2. MissRhoda   Mae Realda
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.16 เงิน 30 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ   ขจีรัตน์วัฒนา
2. เด็กหญิงชุติภา   พวงดี
 
1. นางสาวกาญจนา  สายทอง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.3 ทอง 21 1. นางสาวสุพิชชา  คงพูล
 
1. Misswang  yuanyi
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86.83 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนัชพร   สิงห์สร้อย
2. เด็กชายรักษณ   คงศัตรา
 
1. นายพงศธร  เชียงสีทอง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.15 ทอง 33 1. เด็กชายจักรพงศ์   จันทราช
2. นายชัยชนะ  การะเกตุ
3. นายฐาปนพงศ์  พุ่มริ้ว
4. เด็กชายณัฐชกรณ์  สาตร์กลิ่น
5. เด็กชายวงศกร   พุ่มเจริญ
6. นายสมรักษ์  ขาวใส
7. เด็กชายอดิเทพ   ใจแสน
8. เด็กชายโยธิน   สีดานุช
 
1. นายแสงทอง  น้อยเกิด
2. นางนงนุช  น้อยเกิด
3. นายภูวดล  ยิ้มประดิษฐ์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายจุลจักร   เจริญพุทธมงคล
2. เด็กหญิงณัฐยาน์   พรหมนิ่ม
3. เด็กหญิงวรัญญา   พรมท้าว
4. เด็กหญิงศิลาพรรณ  จงสมบูรณ์โภคา
5. เด็กหญิงหทัยภัทร   มหบุญพาชัย
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.75 ทอง 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ   ละน้อย
2. นางสาวธันย์ชนก   เกษอุดมทรัพย์
3. นายมนต์ชัย  ขันชารี
4. นางสาววรลักษณ์   วิเชียรโชติ
5. นางสาวอรพิชญา    ประสารศรี
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 75 เงิน 25 1. นายภรภัทร   เพ็งใจงาม
2. นางสาวอาฒยา   ทองคำ
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นางศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 25 1. เด็กชายคมภณ   บุรุษศรี
2. เด็กชายศุภสัณห์   วงษ์พระจันทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นางสาวกมลวรรณ   สุดไทย
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐภัทร   ศรีวิชัยลำพันธ์
2. นางสาวน้ำทิพย์   อมรนิติโชคสกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นายปริญญา  วิชัย
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 26 1. เด็กหญิงจิตรลดา   โปร่งจิตร
2. เด็กหญิงภิญญาทิพย์  อิ่มเพ็ง
3. เด็กหญิงรุจิรดา  โสภาค
 
1. นายประยูร  จิระเดชประไพ
2. นางชนิศา  จิระเดชประไพ