รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรเสนา
2. เด็กหญิงพิชญาดา  สุขประภาภรณ์
 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายศักดิธัช  กันทะจักร์
 
1. นายกิตติพงษ์  เฉพาะตน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายปารณ  ดาวทอง
2. นางสาวพิมพ์ศฎา  เพชรรัตน์
 
1. นายเอนก  ไชยบุตร
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกรนภา  ผาอิ่น
2. นายมกรธวัช  กุลพงษ์
3. นายสิรวิชญ์  คำชุ่ม
 
1. นายวศิน  มังคลาด
2. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวมาติกา  เจริญพร
 
1. นางสาวปรารถนา  ศรีบุญเรือง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวพิชญาภา  สิทธิตัน
 
1. นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายญาณกร  พรมปัญญา
2. นางสาวณัฐณิชา  ภูมิโคกรักษ์
3. นางสาวปริทรรศน์  ลิขิตแสนภู
4. นายศิวัช  สุขเกษมหทัย
5. นางสาวอริสา  คงชู
 
1. นางอำนวยพร  ทั่งทอง
2. นางพรวีนัส  วุฒิสารวัฒนา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  ชุติวงศ์ธนะพัฒน์
2. นางสาวพงษ์ทิภา  พรมวงค์
 
1. นางนงเยาว์  เนียมแสง
2. นางสาวพรทิพย์  คำปันแปง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มณีรัตน์
2. เด็กชายณพณัฐ   ก้างออนตา
3. เด็กหญิงเจนจิรา   สิงขรชัยรัตน์
 
1. นายเมธี  อนันต์
2. นางสาวอัมพร  อุดป้อ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายภัทรพล  เทพเสรีย์
2. เด็กหญิงสุทธาศิณี  สุรินแก้วภัทร
 
1. นายสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกพร  มูลสถาน
2. เด็กชายปณชัย  รักษาศิลป์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  แจ่มจันทร์
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นางเรณู  ปานกลาง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัด  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสายทอง  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอมิตา  บ่อแก้ว
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวอ่ำแก้ว  ตาฟาก
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายธนโรจน์  เขื่อนคำป้อ
2. นางสาวฟ้าฉาย  ญานะประเสริฐ
3. นางสาวมลวิภา  นนทภา
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวอ่ำแก้ว  ตาฟาก
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายณัฐวุฒิ  ไผ่โพธิ์งาม
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ยีมอ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายวีรวิชญ์  เอกวัฒน์นันทกุล
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายเจริญพร  แก้วดอนดู่
 
1. นายนิติกร  จันทร์แก้ว
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายไชยวิชญ์  ศรีสังสิทธิสันติ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  เลิศนิมิตร
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายกุลชน  พรมมินทร์
 
1. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายวีรพงศ์  นามศิริ
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายกายสิทธิ์  ปัจฉิมานนท์
2. นายนธี  สัญญา
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
2. นางสาวจันทกานต์  สมณะ