รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผัดเป้า
 
1. นางนงค์คราญ  มานะกิจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  อินต๊ะคำ
2. เด็กชายทิชานนท์  รตนแสนวัน
 
1. นายภูธร  อนัตกะทัต.
2. นางน้ำอ้อย   อนัตกะทัต
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายกิตติภูมิ  สมสวัสดิ์
2. นางสาวชนิดา  สุภาวงค์
3. นายฐิติวัสส์  แก้วก๋า
4. นายณัฐพล  คำปาเชื้อ
5. นายภาณุพงศ์  สมจิตร
 
1. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
2. นางสาวอภิญญา  จันทร์อิน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายเอกพัชร  พิมพ์เสนา
 
1. นายนพดล  ปูธิปิน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายศตวรรษ  วงค์ภักดิ์ดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายวรวิช  แจ้คำ
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายวิทยา  ข่าวประเสริฐ
 
1. นายประวิทย์  ณ พิกุล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  วงค์หิรัญ
 
1. นางวาสนา  ปวนคำ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  เชื้อเมืองพาน
2. นายจารุภัทร  คำสายใย
3. นายถิรวัฒน์  ทองใบ
4. นางสาวปทิตตา  พุ่มนุ้ย
5. นายรัชสุดา  พรมมณี
 
1. นางสาวจิตติยา   ศรีประเสริฐ
2. นางสาวสิริยากร  ก๋าละปุก
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  สุวรรณรัตน์
2. นายชินวัตร  พุทธวงค์
3. นายชิษณุพงค์  จินภาพ
4. นายนฤสรณ์  กันจินะ
5. นายศราวุฒิ  กันจินะ
6. นายอภัย  ชัยวังเย็น
 
1. นายพิชัย  ยามี
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา
3. นางสาวสุนารี  อินไชย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายภูมิภัทร  เชื้อลื้อ
2. นางสาวอโนชา  ปันโตน
 
1. นางสาวพิกุล  ราชใจยา
2. นายธวัช  แสนใจคำ
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายรวีโรจน์  เตจ๊ะน้อย
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ