รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตสุุภา  พรมเมือง
 
1. นางศุทธินี  ไชยรินทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจตุพล   เพ็งแจ่ม
2. นางสาววรรณพร   สมยศ
 
1. นางสุภาพร  แก้วจันทร์
2. นางสาววิศรุตา  มงคลศิลป์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร   เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณี  คำทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญแก้ว
4. เด็กหญิงดาววรรณ  ทาศักดิ์
5. เด็กหญิงนภัส  สิริเมธีตระกูล
6. เด็กหญิงรวีพรรณ  มองการณ์ไกล
7. เด็กหญิงศรัญญ่า  คำแก้ว
8. เด็กหญิงศรีพลอย  วงศ์ชัย
9. เด็กหญิงเพียงวรินทร์  แซ่มู่
10. เด็กหญิงไทซิ่ง  จันทร์วงค์
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางอทิติยา  ศรีทอง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายจันทร์  ทรายวงค์
2. นายจิรวัฒน์  ศักดิ์ดา
3. นายปรีชากร  เรือนคำจันทร์
4. นายพยนต์  พฤกษ์พัฒนรักษ์
5. นายสตางค์  วงค์วิชัย
6. นายสราวุฒิ  กาวิสุ
7. นายสินธร  ฤทธิรงค์
8. นายสุเมธ  ธิจินะ
9. นายอาฉ่าย  เม่อแล
10. นายโจไป่  ดวงจันทร์
 
1. นายกิตติพงษ์  หมอป่า
2. นางศิริพร  ตาดี
3. นายเทอดศักดิ์  จันทิมา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวเจนนิศา  นามหลวง
 
1. นางสาวเกสร  เจริญยิ่ง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวมลคำ  น้อยตาล
 
1. นายเรวัต  ยุทโท
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกชมน  ผ่องฉวี
2. เด็กชายกิตติพันธุ์  สระทองเคน
3. เด็กชายจะทอ  ยะป่า
4. เด็กหญิงจันทนียา  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่ลิ้ว
6. เด็กหญิงชญานิน  ลุงเฮิง
7. เด็กหญิงชาลิตา  กิริยาบูรณ์
8. เด็กชายณัฐพงศ์   ลุงคำ
9. เด็กชายทนวัฒร์  อภิเดชาเจริญ
10. เด็กชายธนกฤต  นำดี
11. เด็กชายธนาบัตร  มาเยอะ
12. เด็กชายธาวิต  วิบูลวิโรจน์กุล
13. เด็กหญิงธิดาพร  ห้วยยื่อ
14. นางสาวนภากร  แซ่ต่วง
15. เด็กหญิงนัทธมน  อินตะ
16. เด็กหญิงนาแฮ  ลาหู่นะ
17. เด็กหญิงปลายฝน  สระทองเคน
18. นางสาวฝนทิพย์  ลาหู่นะ
19. เด็กชายพงศกร  ลือชา
20. นายพงศกร  แซ่หยวน
21. เด็กหญิงพิชญาพร  ลาหู่นะ
22. เด็กชายพิพัฒน์  แซ่ลี้
23. นางสาวพิมผกา  ร่มพนาธรรม
24. นางสาวพิมพิศา  ธรรมแสง
25. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นายมล
26. เด็กชายภัทรพล  ตาใหม่
27. เด็กหญิงวัชราพร  ศรีธิเดช
28. นางสาวศศิธร  แซ่เล้า
29. เด็กหญิงศิริพร  ไตทอน
30. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่เล้า
31. เด็กชายศุภกร  แซ่โกว
32. เด็กชายสมชาย  แสงลี่
33. เด็กชายสามสี  นายโง่ย
34. เด็กชายสาละวิน  บุญธรรม
35. เด็กหญิงหญิงซิง  หลิม
36. เด็กหญิงอาจารี  หมื่อแล
37. เด็กหญิงอาหม่วย  จิ่งนะ
38. เด็กชายอุทัย  แซ่เจียง
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลายคำ
40. เด็กชายโจนาธา  จะตี
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์  นิลโขง
3. นายวัฒน  ลาพิงค์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยสาร
2. นายปรีชา  จันทร์แก้ว
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายธนพล   จรูญกรรณิกา
2. เด็กชายวีรยุทธ   วงค์ษา
 
1. นางสาววัชราพรรณ   ปราบหงส์
2. นางสาววรรณเพ็ญ  คนเที่ยง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายอภิสิทธิ์   ที่ปกาญจน์กุล
2. นางสาวอรพินท์  พรถาวรกุล
 
1. นางสาววัชราพรรณ   ปราบหงส์
2. นางสาวชลลดา  ยั่งยืนเจริญสุข
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวปิยะดา  วงค์วิริยะ
2. นางสาวพัชรภรณ์  พงษ์พิชัย
3. นางสาวสุพรรณี  แซ่ฟุ้ง
4. นายหล่อบา  มาเยอะ
5. นางสาวอารียา  เลี่ยวพาณิชย์
 
1. นางสาวชัญญานุช  อิ่นคำ
2. นางสาวอธิฤดี  มีทอง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  โอ่คำ
2. นายบุษกรณ์  บรรดิ
3. นางสาวปาริชาต  พรถาวรกุล
4. นางสาวศุภวรรณ  เซก้อ
5. นายสิทธิพล  มณีภาวัต
 
1. นายธิติพงศ์  ชมภู
2. นางสาววรัญญา  จันทร์ธีระโรจน์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายอนุสิทธิ์  แซ่ลี
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญธรรม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายอภิชาติ   เจริญทั้งสุขสิริ
2. เด็กหญิงอี้   ทองคำ
3. เด็กหญิงเอ้ย   ละออกุล
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
2. นางสาวอรทัย  มาไกล
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาววนิดา   หมือแลกู่
2. นางสาวสมถวิล   แซ่เบียว
3. นางสาวอรพรรณ   แซ่ไต้
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
2. นางสาวกุลสตรี   ศรีหนูปุ้ย
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวฐิติกานต์   เหม่อแล
2. นางสาวศิริญา   เพเมียะ
3. นางสาวสุพรรษา   แซะตุ
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
2. นางสาวกุลสตรี   ศรีหนูปุ้ย
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายทรงฤทธิ์  ชายศักดิ์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จับใจนาย