รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกมลลักษณ์  อาทรประชาชิต
2. นางสาวณัชริกา  กันทะสอน
3. นายวีระพงษ์  ใจใชย
 
1. นางภัทราพร   ทรัพย์ศิริ
2. นางรัตติยา  วงศ์วุฒิ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ปัญญาอิ่นแก้ว
3. เด็กชายรัชชานนท์   เมธีสิทธิกุล
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา   เนตรธิยา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์  สารสี
2. นายวรันธร  สามก้อนแก้ว
 
1. นายกฤตยศ  วรรณสาร
2. ว่าที่ร้อยตรีจีรเดช  ฟ้าเลิศ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  คำลือ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณทัย
3. เด็กหญิงจิลลี่แอนน์  ยองเพชร
4. เด็กหญิงจุฑามณี  หินคง
5. เด็กชายณภัทร  ทิพย์อินทร์
6. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บัวผัด
7. เด็กหญิงณัฐชา  สาริวงค์
8. เด็กชายภูริพัฒน์  ภูกองชัย
9. เด็กชายภูวนัตถ์  รักยา
10. เด็กชายรัฐกิจ  ชัยลังกา
11. เด็กชายวชิรวินทร์  วัชรภินันท์พล
12. เด็กหญิงวณิชยา  ดวงดี
13. เด็กหญิงวรรณศิริ  เรือนคำ
14. เด็กหญิงวรรณิษา  วงศาสนธิ์
15. เด็กหญิงวิชชุดา  ก๋องติ๊บ
16. เด็กชายเฉลิมพร  ทะทา
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายรพีภูมิพัฒน์  สาระวรรณ์
3. นายนัฎพล  ศรีวิลัย
4. นางสาววรรณภา  ป๋าป่าสัก
5. นางขวัญจิต  ไฝ่ขัน
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกีรพัฒน์  ศรีภา
2. นางสาวจิรัชญา  เกื้อกูลสวัสดิ์
3. นายชยธร  แพงจ่อย
4. นายชยุต  ปลายหาญ
5. นายณัฐกมล  แสวงงาม
6. นายธนดล  แก้วตา
7. นางสาวปานทิพย์  กิจวิริยะการ
8. นางสาวพิมพิรา  เชียงกันทะ
9. นายภัทรพงษ์  ยาแก้ว
10. นางสาวมธุรส  แก้วมะโน
11. นางสาววรัญญา  บำรุงนา
12. นายสิริภูมิ  พลูทรัพย์ไพศาล
13. นางสาวอนัญญา  ใจชื่น
14. นายอนิรุทธ์  ระวังการ
15. นางสาวเกวลิน  ฟูแสง
16. นางสาวเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายชยพงศ์  ถาวร
3. นายธีระพงษ์  สายบุปผา
4. นายวัชรพงษ์  อินเขียว
5. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายนิคม  เลาว้าง
 
1. นางสาวสาวิตรี  ขันทะ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายณพล   แซ่กง
2. เด็กหญิงธันย์ชนก   มนัสมโนธรรม
3. เด็กชายวรวิทย์   ศรชัยปัญญา
 
1. นางสาวพัชริน   โนวิชัย
2. นายสายัญ  ธรรมจันตา
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  วัฒนผาติ
 
1. นางภัชรา  ธิสอน
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายคเชนทร์  ปินตา
 
1. นางบัวบาน  วะไลใจ
 
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายณัชภัค  เมืองอินทร์
2. เด็กชายนันทชัย  ชัยชนะ
 
1. นายศรัญญู  ปัญญา
2. นายวรวุฒิ   วงศ์เวียน