รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายสิรวิชญ์  เปาอินทร์
 
1. นางนุชนาถ   กระต่ายทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวชฎารัตน์  ศีลธรรม
2. นางสาวนิพัทธา  กาพย์ตุ้ม
3. นางสาวเสาวภาคย์  ลิ่มดุลย์
 
1. นางบุศรา  ปาระมี
2. นางแก่นจันทร์  เพียงจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวจุฬารักษ์  ธรรมวงค์
2. นางสาวชนิกา  คำจา
3. นางสาวธัญชนก  มะโนแก้ว
4. นางสาวรัตติกาล  กันตีมูล
5. นางสาววรัญญา  วัตรธนโชค
 
1. นายดุสิต  ตนมิตร
2. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี   สายทอง
2. เด็กหญิงรุจิรา  จักรบัวคำ
3. เด็กหญิงสิรภัทร  กูมุดา
4. เด็กหญิงสีนู  ลุงตะ
5. เด็กหญิงสุภาวณี  นิลคำ
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
2. นางสาวรชนีกร  ขัติยนต์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวกฤตยา  ท้าวหอม
2. นายกิตติภพ  ปันโปธา
3. นางสาวณภัทร์กมล  โสกันเกตุ
4. นายณัฐวุฒิ  ชัยรักษ์
5. นายธนคม  วาจาฉลาด
6. นายธนพล  ขัติกุล
7. นางสาวธิติมา  วินันท์
8. นายธีรภัทร์  ปันดวงแก้ว
9. นางสาวนันท์นภัส  วิชา
10. นางสาวปภัสสร  อรรคญาณ
11. นางสาวพรชิตา  ขาวแสง
12. นางสาวพรรณวษา  ศรีจอมทอง
13. นางสาวภาณุมาศ  จันทรา
14. นางสาวมีนตรา  อินล๊อกฟอง
15. นางสาวยนิษฐา  จิณะกับ
16. นางสาวรัตนฉัตร  เค้ามูล
17. นางสาวลัคนา  บุญเสาร์
18. นายสมบูรณ์  ลุงติ
19. นายอรุณวัฒน์  อวดเขตร
20. นายเศรษวัฒน์  มาใจ
 
1. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
2. นายตระการ  ทนานทอง
3. นายพชร  ปันมิตร
4. นายดุสิต  ตนมิตร
5. นางสาวณัฐพร  ยุปา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จะหละ
2. เด็กชายภีมเดช   เดิมประพันธุ์
 
1. นางสุคนธ์  เกษมกุลทรัพย์
2. นายวัฒนะ  สามเคี้ยม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกนกวรรณ  รังสิมันตุชาติ
2. เด็กหญิงธัญชนก   ส่งศรี
3. เด็กหญิงธิดาพร  ลีวิรัตน์
4. เด็กหญิงภัณฑิรา   สายปัญญา
5. นางสาวรมณียา  ลุมมา
6. เด็กหญิงวิมลสิริ   นกมีรอด
7. นางสาวสุภาวดี   บุญตุ้ย
8. เด็กหญิงหรรษา  ศรีป้อม
9. เด็กหญิงอภิสรา  โขงทอง
10. เด็กหญิงเขมิกา   ใหม่ธรรม
 
1. นายวัฒนะ  สามเคี้ยม
2. นางสาวชัญญะพิชญ์  ระดม
3. นางสุคนธ์  เกษมกุลทรัพย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายรชต  ศรีจาย
 
1. นางเสาสนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลิตา  คูณแก้ว
 
1. นายคณณัฏฐ์  นิธิณัฐนนท์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นางสาวจิรัฐิรฎา  แก้วมูล
2. นายธราดล  พรวิเศษศิริกุล
3. เด็กหญิงปรัสรา  แจ่มกระจ่าง
4. นางสาวปิณฑ์  บุญชูวิทย์
5. เด็กหญิงปุญญ์  บุญชูวิทย์
6. เด็กชายพิรศุษม์  จินะปัน
7. เด็กชายรวิภาส  มากเพ็ง
8. เด็กชายศุภกฤษฎิ์  ดิษสาย
9. นางสาวแก้วขวัญ  ยาวิลาศ
 
1. นางสาวจารี  สุขบุญสังข์
2. นางสาวอมรา  สุขบุญสังข์
3. นายพงศกร  สุขบุญสังข์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกรวิทย์   ขันตี
2. นางสาวกัญญารัตน์   ขันแก้ว
3. นางสาวจันทรวิมล   มาซิว
4. เด็กชายจิรวัฒน์   กันธะ
5. นายชญานนท์   สิงหธนากร
6. เด็กหญิงชนากานต์  สุโขทัย
7. เด็กหญิงชลณธร   คำวงค์
8. นางสาวชลลดา   เรือนใส
9. เด็กชายชัยพงษ์  คำเผ่า
10. เด็กหญิงฐิติพร   บุญมาแก้ว
11. เด็กหญิงณัฐณิชา   รัตนตรัย
12. เด็กชายณัฐธี   คำฟู
13. นายณัฐวัฒน์   สามคำ
14. นางสาวดาว   ลอยออ
15. เด็กชายธนกร   จำรัสศรี
16. นางสาวธนพร   ชัยชาญ
17. นางสาวธนภรณ์   จาปัญญะ
18. นายธนากร   รสกมลทิพย์
19. เด็กชายธนากร   โพธิคำมา
20. นางสาวธมลสร   เกษมศรี
21. เด็กชายธัญญวัฒน์   อินต๊ะยศ
22. นายธีรพัฒน์   ธิบดี
23. นางสาวนภสร  ร่วมชาติ
24. นางสาวปรียาภรณ์   ปันใจแก้ว
25. เด็กชายปวเรศว์   วิรัช
26. เด็กชายพงษ์ศิริ   นันตา
27. นายพศิน   นันสว่าง
28. นายภัทรดนัย  ไชยเมือง
29. เด็กหญิงภิรดา   บริสุทธิ์
30. นายภูชิต   รัตนประดิษฐ์
31. นางสาวมนัสนันท์   มณีแก้ว
32. นายวรนันท์   ดวงงาม
33. เด็กหญิงศรีสุภางค์   ปิงวัง
34. นางสาวสงกรานต์   สราคำ
35. นางสาวสิริวิมล   คำสี
36. นางสาวสุพิชฌาย์   ธนะสิทธิพงศ์
37. นายสุภกิจ   ประทุม
38. นายอริยะภพ   มุนิกานนท์
39. นายเตชภัทร์   ทายะ
40. เด็กหญิงเบ็ธทานี   ซาร่าห์เลเวลล์
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
2. นางสาวนพมาศ   ไชยชมภู
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายณัฐวัฒน์  สามคำ
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวปรียาภรณ์  ปันใจแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายปฏิวัติ  ศรีพลวารี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภาพิมล  ยารังษี
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายคุณภัทร  ศาตรทอง
2. เด็กชายคุณานนต์  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงจินตภา  นามกร
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  ดวงยศ
5. เด็กหญิงชลพินทุ์  คงวิริยะกิตติกุล
6. เด็กหญิงณัฐหทัย  กันต๊ะ
7. เด็กหญิงธฤษฎา  นาทุ่งมล
8. เด็กหญิงธันยพร  จงศิริยรรยง
9. เด็กชายนนทกานต์  วณีสอน
10. เด็กชายภคพล  ใจยะ
11. เด็กหญิงศรีสุรางค์  ทาวงค์
12. เด็กชายอนุภัทร  ลานจิตร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกรวิทย์   ขันตี
2. นางสาวกัญญารัตน์   ขันแก้ว
3. นางสาวจันทรวิมล   มาซิว
4. นายชญานนท์   สิงหธนากร
5. นางสาวธนภรณ์   จาปัญญะ
6. นางสาวธนัญญา   แก้ววงศ์วาล
7. นางสาวปราณปรียา  ศรีสวัสดิ์
8. นายภัทรดนัย   ไชยเมือง
9. นายวรนันท์   ดวงงาม
10. นางสาวสิริวิมล  คำสี
11. นายสุภกิจ   ประทุม
12. นายเตชภัทร   ทายะ
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
2. นางสาวนพมาศ  ไชยชมภู
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยาณี  ใบสุขันธ์
2. นายจักรพรรดิ์  พงษ์มาลี
3. นางสาวชญาณิศา  จันทร์รอด
4. นางสาวชนิภรณ์  เต็มศาล
5. นางสาวชลญา  กาบมาลา
6. นางสาวณิชกานต์  ศรีเทพ
7. นายธนภัทร  ใหลตระกูล
8. นายธนภัทร  ฉัตรเงิน
9. นายธนภูมิ  ศิลปกรธรรม
10. นางสาวธัญวรัตม์   คิดเลิศล้ำ
11. นายธารณ์ธาริต  สุดเอี่ยม
12. นางสาวธิรดา  คุปภาภิวัฒน์
13. นายธีรุตม์  ธนปาลัตถ์
14. นายนภสิทธิ์  ลือชา
15. นายนวพรรษ  พงษ์เขียว
16. นางสาวนวินดา  ทานะแจ่ม
17. นางสาวนารี  วิลามาศ
18. นายนิธิวัฒน์  นันตา
19. นางสาวนิรดา  พิเชฐกุลบดี
20. นายปัณณธร  เดชฤาษี
21. นางสาวพรทิวา  ไชยวงค์
22. นางสาวพลอยตะวัน  ปิ่นมาศ
23. นางสาวพลอยแพรพรรณ   เสถียรภากร
24. นางสาวพลอยไพลิน  ณ เชียงใหม่
25. นางสาวพิมพ์ณภัทร  คำมี
26. นางสาวภิรมย์พร  อินเงิน
27. นางสาวรวิสุดา  กองทอง
28. นายราเชนทร์  อินถา
29. นายวิธวิทย์  ศรีพิกุลพันธ์
30. นายวิธวินท์  ศรีพิกุลพันธ์
31. นายศิรวิทย์  พันเลิศศฤงคาร
32. นางสาวศิริลักษณ์  ชาวทะเล
33. นางสาวอัญชิษฐา  ยังแสง
34. นายอาณาจักร  จันทวี
35. นายอิสรภาพ  สุวรรณ
36. นางสาวเบธานี  ยาคำ
37. นางสาวแพรวพพร  วัฒนาพร
38. นางสาวแพรวากรณ์  ไชยซาววงค์
 
1. นายเอกรินทร์   อักกพันธานนท์
2. นายอนุศิษฐ์   เกตหอม
3. นางคีตกานต์   โยธามาศ
4. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. เด็กหญิงอริสา  ตาจุมปา
 
1. นายสุพจน์  ลิก้อ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  นามแปง
2. นายปรเมศวร์  เขื่อนแก้ว
 
1. นางไพริน  นันทะเสน
2. นายสุวัฒน์  บุญเคลือบ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกนิษฐา  ยักขะลา
2. นางสาวจิราพัชร  ฝ่อนวน
3. นางสาวณัฎฐณิชา  จันทราช
4. นางสาวธัญชนิต  ปินตาวะนา
5. นางสาวพรนภัส  ทองคำ
 
1. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
2. MissJUNG YEOL  LEE
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวธนิดา  กันธิมา
 
1. MissJUNG YEOL  LEE
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัญญ์นิญา  สินสกลพัฒน์
2. เด็กชายภูมิรพี  ทัพวงศ์
 
1. นางสาวโสภณา  บัวศรี
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจิณณา  ผลดี
2. เด็กหญิงฉัตรกมล  เทศจำปา
3. นางสาวณัฏฐณิชา  กาพย์ตุ้ม
4. นางสาวธนาภรณ์  สิงคะปะ
5. นางสาวนฤภร  ไชยยา
6. นางสาวนาฏญาณี  ปัญญา
7. เด็กหญิงปภาวรินท์  ฟองตา
8. นางสาวรมิดา   จันทรนิกูล
9. นายสุเมธ  สอนเอียด
10. นางสาวหอมนวล  จิกต๊ะ
 
1. นายสุรพล  ยะคำป้อ
2. นางสาวชุติมันต์  ชัยบาล
3. นายภาริทธิ์  อมรรัตนปัญญา
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ศิรินันทา
2. เด็กหญิงฐิติมา  มูลมั่ง
3. เด็กหญิงปริญญาภา  เตจะละ
4. เด็กหญิงศรีเพชร  วงษ์ตา
5. เด็กหญิงอารีรักษ์  มะโนคำ
 
1. นางกมลศิริวรรณ  สารีรัตน์
2. นางสุรีย์รัตน์   โอฬารสกุล
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายพุทธิพงศ์   ชวลิต
2. เด็กชายวัชรชัย   เลิศสุริยกาญจน์
 
1. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
2. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายณัฐนันท์   ริจ่าม
2. นายวัชรวุฒิ   ด่านพิพัฒน์ตระกูล
 
1. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
2. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายชยากร  ไวปัญญา
2. เด็กชายเป็นเอก   สิทธิมงคล
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกษิณภัทร   เกตุโฉม
2. นางสาวณัฐณิชา  ประวัง
3. นายเศรษฐวิชญ์   เห็มชาติ
 
1. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวชลธิชา   ใหม่จันทร์แดง
2. นายอณุพงศ์   แก้วคำฟู
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงณัชชา  คำปวง
2. เด็กชายพชร  คามเพ็ชร
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์สิงห์
 
1. นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร
 
34 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกวิตา  เรือนปลี
2. นายนภนนท์  แสงวัฒนรัตน์
3. นายสตางค์  บุตรสัย
 
1. นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นายสุทธิพร  สุทธิ
 
35 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายชญานนท์  วัฒนกีบุตร
2. เด็กหญิงอิสสราพร  กะการดี
3. เด็กชายเอกอนันต์  กันทะจันทร์
 
1. นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายธนทรัพย์  เเสงส่อง
2. นางสาวปิยธิดา  สายคำอ้าย
3. นายอัดคเดช  สีน้ำเงิน
 
1. นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
 
37 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  จุมเกตุ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  หงษ์อินตา
3. เด็กชายภูมิภัทร  แสนใจ
 
1. นางกัลยา  ประทุมเกษร
2. นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชัญญานุช  วรรณฉวี
2. เด็กชายธนกฤต  จันทร์อินทร์
3. เด็กชายภูวสิษฎ์  สมคิด
 
1. นายฉัตรยุคล  กลิ่นหอม
 
39 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีกุณะ
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
40 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  วังเสวย
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงปรียานุช  ใจวงศ์ยะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
42 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวมาริสา  ทะนันชัย
 
1. นางสาวสุพรพรรณ์  หวังพรไพบูลย์
 
43 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายวีรพันธ์  ช่างประกอบ
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
44 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจิตสุภา  สิงห์
2. เด็กชายสันติภาพ  เครือฟ้า
 
1. นายจาตุรงค์  ป้องภาษิต
2. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต