รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  จินดาวงศ์
2. เด็กหญิงพัชรา  กรกีรติการ
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  วงศ์พานิช
2. นางนัยนา  อุปกุล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวภัฑริณ  แพรทท์
 
1. นายไพรัช  วิจันทร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวปณิดา   เตชะพนาลัย
2. นางสาวอัชรีย์  ณรงค์ศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางสาวอัชชุมณี   ศรีธิ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกัญญาพัชร  สะสอง
2. นางสาวกัลยรัตน์  สาทเริก
3. นายปภังกร  วรรณรังษี
4. นางสาวภัทรกมล  ศรีมา
5. นางสาวอานาอลิซเบส  ทอสแตนสัน
 
1. นางสาวกอแก้ว  ทวิชศรี
2. นางสาวพลอยพิม  อำพันธ์สี
 
5 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงคำพร  ติยะ
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ถาวรศรี
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีวรรณะ
 
1. นางชนาภัทร  โมรีชาติ
2. นายพนมวัลย์  สุริยมณฑล
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  หาญชาญชัยไพศิริ
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  บงกชผ่องอำไพ
3. เด็กหญิงแสงคำ  ลุงต่า
 
1. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
2. นางรุจี  เฉลิมสุข
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณภา  ปานชิยา
 
1. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า