รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาถ  จองแหลง
 
1. นางอุดมรัตน์  พจน์สุจริต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายพรชัย  อินบุญ
2. นางสาวสุนิสา  สิทธิกัน
 
1. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
2. นางสาวรัชฎาพร  บัวดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย  พวงสอาด
 
1. นางกิตติพร  พุฒแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  สมบูรณ์ดี
2. นายคุณานนต์  ใจขัติ
3. นายงามพล  ชัยวงค์
4. นายดุริยางค์  ขันด้วง
5. นายนภัสรพี  ตรีรัตน์ตระกูล
6. นายพงศธร  ข่าเหล็ก
7. นางสาวพีรดา  ชัยชนะ
8. นางสาววชิรญาณ์  อ่องคำ
9. นางสาววิชญาดา  ปิ่นพรหม
10. นางสาวอัญธิกา  จันทร์ชมภู
11. นางสาวเบญญาภา  ไชยศร
12. นางสาวเพชรดารินทร์  ธนดาวพิจารณ์
 
1. นายมงคล  ศิลป์สุพรรณ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผงคำมี
2. เด็กหญิงกิตติมา  ภู่พยอม
3. เด็กหญิงพิยดา  พิทักษ์เทียนชัย
4. เด็กหญิงฟ้าประทาน  ใจลังกา
5. เด็กหญิงรัตนทิพย์  ศรีกุณะ
6. เด็กหญิงรุ้งนภา  หว่อง
7. เด็กหญิงวิลาสินี  มีงาม
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ธิราช
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
2. นายอลงกรณ์  ไชยราช
3. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพุ่มพวง  ดีจิ่งมุ้ง
2. เด็กหญิงอริสา  เจริญคุณ
 
1. นายอรรถชัย  อ้วนคำ
2. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   คำอ้าย
2. เด็กหญิงนิภาพร  เผ่าดวงดี
3. เด็กหญิงเบญจพร  ปัญญาอุด
 
1. นางสาวสุธาสินี  ก้อนใจ
2. นายอรรถชัย  อ้วนคำ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวธันย์ชนก  สมจิตร์
2. นางสาวปิยะธิดา  จอมดี
3. นางสาวอัญชลี  หอมใจ
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร  ทับสุวรรณ์