รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขัติฤกษ์
2. นายกันต์ธร  จะฟะ
3. นายกิติพงษ์  คุณจิตร์
4. เด็กหญิงจิรันธนิน  สุขจี่
5. นางสาวชญาดา  ใจเที่ยง
6. นางสาวชนิกานต์  ตั้งมานะกิจ
7. เด็กหญิงณัฐชยา  เย็นตา
8. เด็กหญิงณัฐฑริกา  อินทะวรรณ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดกันทา
10. นายณัฐวุฒิ  มาอุด
11. เด็กหญิงณิฐณา  วงศ์แดง
12. นายธนวัฒน์  อารีมิตร์
13. นางสาวธัญชนิต  ไชย์วงศ์
14. นางสาวพรกรัณย์  สวนปัญญา
15. เด็กหญิงพรรณระวี  ลุงตา
16. นางสาวพรรพษา  เจริญศรี
17. นางสาวพิชชาภา  เทวิน
18. นางสาวพิณทาทอง  นนทบท
19. เด็กหญิงฟ้าใส  ลุงกอ
20. นางสาวภัทรวดี  ดีก้อน
21. นางสาวภารุณี  วรีอร่ามวงค์
22. นายมินทร์ธาดา  รินใจ
23. นางสาวลักษณาพร  คำพุธ
24. เด็กหญิงลัคณา  สายสิงห์
25. เด็กหญิงวริศรา  อนุหวัน
26. นายวุฒิภัทร  เขียวคำสุข
27. เด็กชายศิลาแลง  ปูลิง
28. เด็กหญิงสิรภัทร  อินดิบ
29. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีบุญทา
30. นางสาวสุภนิชา  มาหาวัน
31. เด็กหญิงอรชร  ปินตา
32. นายอรรถพล  จันทร์แก้ว
33. เด็กหญิงอารีรัตน์  รินยงค์
34. เด็กชายอ้ายหนุ่ม  -
35. เด็กหญิงเจนจิรา  คนเที่ยง
36. นางสาวเจนจิรา  วงศ์ษาวรรณ์
37. นายเจษฎา  หอมกลิ่น
38. นางสาวเปรมฤทัย  ตานุ
39. นายเรืองศักดิ์  ฝันดี
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกช  เลามาเยี่ย
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เลาว้าง
3. เด็กหญิงขวัญจินา  วิวัฒน์พนากุล
4. เด็กหญิงคามอญรัตน์  ลุงเขือง
5. เด็กชายชาตรี  ชปนมนต์
6. เด็กหญิงชุติมา  เจริญเจ้าสกุล
7. เด็กหญิงญาณภา  แซ่ลี
8. เด็กหญิงญาดา  ลุงสุ
9. เด็กชายฐิติพงศ์  อิ่นแก้ว
10. เด็กหญิงดวงใจ  เกติ
11. เด็กชายทองชัย  ธรรมะหนุนลาภ
12. เด็กหญิงทัศนีย์  รักษาวารีเลิศ
13. เด็กชายธนารัตน์  พรพันประการ
14. เด็กหญิงนพมาศ  หมื่นอ้าย
15. เด็กหญิงนริศรา  ตุ่นป้อ
16. เด็กหญิงนิรันดร์  สงวนประชา
17. เด็กหญิงปริชาติ  หมื่นอ่อน
18. เด็กหญิงฝนทิพย์  มรุพงศ์
19. เด็กหญิงพรลิดา  บรรจงวรฉัตร
20. เด็กหญิงพรวดี  ดุเจโต๊ะ
21. เด็กหญิงพิชญาพร  พิทักษ์ไพร
22. เด็กหญิงพิมพกานต์  โชคสิริชัยกุล
23. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ปันดี
24. เด็กหญิงรัชฎา  อร่ามเวชวิบูลย์
25. เด็กหญิงรัตนาวลี  จันทร์เทศ
26. เด็กหญิงรุ่งทิตย์พร  ชื่นสุขจำเริญกุล
27. เด็กหญิงลลิดา  บุญวงค์
28. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สุนันต๊ะ
29. เด็กหญิงวรานุช  แซ่เจ๊า
30. เด็กหญิงวิภวา  แซ่ลี
31. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ลี
32. เด็กหญิงอชิรญา  ธรรมชาติสถิต
33. เด็กหญิงอธิชา  ดำรงเกียรติไพร
34. เด็กหญิงอริสรา  มาขันธ์
35. เด็กหญิงเกสรา  ฉิมนาคเงิน
36. เด็กชายเกียรติคุณ  แสนคำ
37. เด็กหญิงเครือวัลย์  ธีระวงศ์
38. เด็กหญิงเพ็ญโพยม  สุนันต๊ะ
39. เด็กหญิงแพรพิไล  ชั่งเจริญชัยกุล
40. เด็กหญิงแสงรวี  จรูญบุญทวี
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
2. นางสาวปัฐกานต์  ทรายแก่น
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมพิงค์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำวรรณ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มากคง
4. เด็กชายณัฐวุติ  กรรมใจ
5. เด็กหญิงธันยพร  ศรีวิชัย
6. เด็กหญิงพิชชาภา  มีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงวราลี  วงษ์สุวรรณ์
8. เด็กหญิงวีร์สุดา  หาญใจ
9. เด็กหญิงศรีสุดา  ศิริวรรณ
10. เด็กหญิงสุชานันท์  ไชยชนะ
11. เด็กหญิงสุพรรษา  ฟูสวัสดิ์
12. เด็กหญิงอมลธีรา  พันทอง
13. เด็กชายอัฑฒกร  ก๋องฝั๋น
14. เด็กหญิงอาทิตยา  คำภิละ
15. เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์ป๋า
16. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  จอมคีรี
 
1. นายกฤศวัฒน์  อนันตนริศกูล
2. นางสาวรัญชญา  ชัยอุปละ
3. นางสาวสว่างนภา  นวลแก้ว
4. นางสาวอารียา  คูชลธารา
5. นางสาวพินท์สุดา  พิมพ์จำนงค์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงนิสา  อับดุลเลาะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงเพชรวัฒนกุล
 
1. MissLuo   Yan
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวจิณห์วรา  แพงดวง
2. นางสาววรธันยา   กาบแก้ว
 
1. นางสาวศรัญญา   อินทวิชัย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายทยากร  แซ่โจว
2. นางสาวสกาว  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางสาวชุลีกร  การแข็ง
2. Mrs.Wang  Yi Li
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวจิตพิมพร  วัจนะรัตน์
2. นางสาวนริศรา  วงค์คม
3. นางสาวภานุชนารถ  เรือนโนวา
4. นายระตะนะ  เมทานัง
5. นางสาววรปรียา  ภักดี
 
1. MissLi  Xiao Yi
2. นางสาวชุลีกร  การแข็ง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวธนัญญา  ลีวิสุทธิกุล
 
1. MissLi  Xiao Yi
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายชนกนันท์  กันธะวิลา
2. นางสาวชนากานต์  ต๋าคำ
3. นางสาวนิลาวัน  เลาลี
 
1. นายสหพล  อ่อนหลวง
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ทะสุยะ
2. นางสาวศรีประภา  ศิริประกายกุล
3. นางสาวเบญจมาศ  อุบลพันธ์
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางวัชรี  ทาวงค์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เมืองด้วง
2. เด็กหญิงภาวิดา  ใจน้อย
3. เด็กชายสิรภพ  ณ เชียงใหม่
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
2. นายณรงค์  คำแก้ว
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินยา  คำหล้า
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิสอน
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน