รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศิริไฉไล
2. เด็กหญิงกิตติยา  นะที
3. เด็กชายธนวัฒน์  ฟองตา
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แสงปัน
5. เด็กหญิงปฏิมา  ศรีแสงอ่อน
 
1. นายนิธิพงค์  อาจใจ
2. นายนิรุติ  สิทธุวานนท์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายตรัยรัตน์  จินาคำ
2. นายทัตเทพ   ทองสงวน
3. นายธนกฤต  บุญมั่นคง
4. นางสาวธนัชพร   แสนใจมูล
5. นายวงศกร  ทรตัน
6. นายองอาจ  ทิพย์กันทา
 
1. นายสุรพันธ์  ยารังกา
2. นายไตรภพ  ตุ้มปามา
3. นายณัฐพงษ์  กาญจนา