รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายนพณัฐ  แตงทอง
2. นายผดุงเดช  จ่อนแดง
 
1. นางภิญโญ  มาอ่อน
2. นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอมรพรรณ  ทรายศิริ
 
1. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เล่าศิลาวัฒน์
2. นางสาวดาริน  แซ่จ้าง
3. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่เห้อ
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงท้าว
5. เด็กหญิงนัฐนันท์  มากสกุลกิจ
6. เด็กหญิงวิภวา  แซ่จ๊ะ
7. นางสาววิไลวรรณ  พันธกิจพานิช
8. เด็กหญิงสกาวใจ  พิทักษ์หาญชัย
9. เด็กหญิงสายชล  แซ่โซ้ง
10. เด็กหญิงอังคนา  แซ่ม้า
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นางสาวอรชา  ลองขาว
3. นายไพฑูรย์  ดิษฐด้วงปล้อง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายชินวัตร  อินทรจร
2. นางสาวณัชชา  ขันทะสีมา
3. นายณัฐภูศิษฐ์  แซ่ฉั่ว
4. นายพันกร  อนุรักษ์กำธร
5. นายพิตพิบูล  ลำจวน
6. นางสาววรัชยา  นุกูลคาม
7. นายศุภชัย  น้อยแสง
8. นายศุภณัฐกานต์  นามคง
9. นายสิรวิชญ์  จงจิต
10. นายอภิวิชญ์  พิเคราะห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  ชลธีระเสถียร
2. นายพงษ์วัฒน์  เกตุด้วง
3. นายพยนต์  วนพฤกษ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวนภาพร  แซ่ม้า
 
1. นายธณกฤต  มุมทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายเจตพล  เพราะดำ
 
1. นายณัฐชนนท์  แก้วปลั่ง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกชวรรณ  พรมคำ
2. นายจักราวุธ  ดาบแก้ว
 
1. นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กาจักร
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เขียวไสว
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มณีเขียว
4. เด็กหญิงปวีณา  เปรื่องอักษร
5. เด็กหญิงภริตา  วงศ์ชมพู
6. เด็กหญิงสมัญญา  สุยะ
 
1. นางยุพิน  ชัยชนะ
2. นางสาวสินใจ  นาคต้อย
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายจตุรวิทย์  แสงท้าว
2. นางสาวณธิชา  วิลาศไผ่เงิน
3. นายพิชิตชัย  ทรงวรกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
2. นางสาวรุ่งรัตน์  สมโภชน์
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  แก้วแสนสาย
 
1. นางสาวรุจิรา  เครือกิจ
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นายสิทธิพล   วงค์คำ
 
1. นางนงนุช   มณเฑียรชัย
 
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร   แหวเมือง
2. นางสาวอภัสรา   ยิ้มทัด
 
1. นางนงนุช  มณเฑียรชัย
2. นางสาวกมนทรรศน์   ภักดิ์อมรศิริ