รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายพิเชษฐ์   เพชรพิทักษ์คีรี
2. เด็กหญิงอิษยา   เวียงรักษ์สกุล
 
1. นางสาวแพรวา  ตะวงษ์
2. นายภูวนาท  กองธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวอนงค์   ดินแดนคีรี
 
1. นางสาวแพรวา  ตะวงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายถวิน   ทิพย์โรจน์
2. นางสาวเขมิกา   สกุลเดชสำราญ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
2. นางสาววิชุตา  ศรีม่วง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวม่านฟ้า  รักชาวเขา
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายสมชาติ  ไพรวันผาสุก
 
1. นางสาวสุภาพร  อภิวงค์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์ตระกูล
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎ์  เพชรปราณี
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  ใจมี
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ต๊ะอ้าย
 
1. นางกิ่งสุคนธ์  ทองมหา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไชยนอก
2. เด็กชายวีระกิตติ์  พรไพบูลย์พงษ์
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. MissZhou  Chaoyue
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวณัฐิดา  แซ่เล็ก
2. นางสาวธัญกร  ชัยดี
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. MissZhou  Chaoyue
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายชนเมธ  แดนเดือนเพ็ญ
2. นายวีระชัย  แสงทองอุดมกิจ
 
1. Mrs.Hu  Mingxia
2. Mrs.Yang  Haiqin
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวกุลจิรา  ขวัญอาชากุล
2. นายวศิน  ยอลือ
3. นายศรณ์  เลิศวิจิตรทรัพย์
4. นายศรัณยู  บุญสิงห์
5. นางสาวศันสนี  ใจอินทร์
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. MissXie  Xingjing
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวธนัชพร  มิฟองฟู
2. นางสาวปิยธิดา  จิตอาคะ
3. นางสาวอาทิตยา   นาคปานเสือ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
2. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายนิวัฒน์  วนาเฉลิมลาภ
2. นายเจตนิพัฒน์  วนาวิไลวรรณ
3. นายไกรศรี  ห้วยไพจิตร
 
1. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
2. นายสมภักดิ์  นานเปา
 
16 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง   แก้วรัตนะจันทร์
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  นึกรักษ์
3. เด็กหญิงเขมิสรา   กองมงคล
 
1. นายครรชิต  ละอองทอง
2. นางสาวปวีณา  กลัดนุ่ม