รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายสพล  ไม้สนธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัตพล  ก้อมน้อย
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวญณินชญา  อุ่นจิตต์วรรธนะ
2. นายสุกฤษฎิ์  รุกขชาติ
3. นางสาวโสภณัฐ  จิตรเอก
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นายณัฏฐปิญชาน์  พิชญาชมชื่น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  โสมภีร์
2. เด็กชายทรงโปรด  อ่องศรี
3. เด็กชายสิรภพ  จันทร์เกษมสัตย์
 
1. นางปราณี  ดิษเจริญ
2. นางสาวสมัชญา  พานรอด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กชายพัชรพล  ควรคนึง
2. เด็กชายวันชัย  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวอภิรดี   ผิวผ่อง
2. นายณัฐพงษ์  ยะปะนันท์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญจน์ติศา  โชคชัยผล
2. เด็กหญิงธนวภัค  สอนที
3. เด็กหญิงประภาพร  นิ่มนวล
4. เด็กหญิงอรชร  เนตตะสูต
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วินทะไชย
 
1. นางกรรณวรรณ์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวชุติกาญจน์  เชียวเขตรวิทย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ธารารัตนสุวรรณ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ใยเย็น
3. เด็กหญิงชนิภา  ศรีบุญ
4. นางสาวญาดา  บัวเทศ
5. เด็กหญิงนภสร  แจ่มฟ้า
6. เด็กหญิงนาลิสา  แซ่เตี๋ย
7. นางสาวภูตาวัน  วงษ์หงษ์
8. เด็กหญิงวิมลิน  ปั้นนาค
9. นางสาววิยะดาวรรณ  กล้ากสิกิจ
10. เด็กหญิงสายทองแท้  เรืองทรัพย์
 
1. นายปัญญพจน์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย
3. นางสาววราภรณ์  คงหอม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญอาจ
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายอิทธิชัย  สมรอด
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายธนากร  พรมวะราภรณ์
2. เด็กชายพิสิฐชัย  สุขขวัญ
3. เด็กชายโชติกุล  โพธิ์สะอาด
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
2. นางพราหมณ์พันธ์  ชาติสุทธิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาววิชญาพร  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวศิริพร  หาญเชิงค้า
3. นายเพทาย  ดาวสุข
 
1. นายกษมา  ดิษฐเจริญ
2. นางสาวณรรฐวรรณ  วสยางกูร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายวิทวัส  ศรีพุทธ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายชนะโชค  แจ้งสุข
2. เด็กหญิงดวงกมล  บุรานันท์
3. นายธนธรณ์  พาสุทธิ์
4. นายธนวัฒน์  สุวรรณนิตย์
5. เด็กหญิงธนัญญา  ม่วงศรี
6. เด็กชายธีรภัทร์  พลายเพ็ชร์
7. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
8. เด็กชายบรรเจิด  วงศ์สวัสดิ์
9. เด็กชายพัชรพล  เคยเหล่า
10. เด็กชายภรันยู  กุรู
11. เด็กชายมิตรภาพ  ปานศิลา
12. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
13. เด็กชายวรรณชัย  แย้มทิพย์
14. เด็กชายวรากร  สัมปชัญยะสถิตย์
15. นายวิเชษฐ  เมืองสวรรค์
16. เด็กชายสงกรานต์  อาจวง
17. เด็กหญิงสิรินดา  พวงสมบัติ
18. เด็กหญิงสุริวิภา  พงกลาง
19. เด็กชายอานันท์  จันทร์อิ่ม
20. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
21. เด็กชายเขษมศักดิ์  เดชนุช
 
1. นายสังวร  ยมรัตน์
2. นายสุรศักดิ์  ปวุตตานนท์
3. นางลำดวน  เพชรเย็น
4. นายวีระ  เดชครุฑ
5. นางสาววันดี  ศรีเรือง
6. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกชธนณัฏฐ์  คำมาพล
2. เด็กหญิงชิตชนก  รอดสัมฤทธิ์
3. เด็กชายธีรภัทร์  สระทองวาท
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์  บำรุง
5. เด็กชายพิษณุ  พุทธเษม
6. เด็กชายเจษฏาภรณ์  เจเรเมียร์ อาลเวส
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  กระต่ายทอง
2. เด็กหญิงชลธาร  สุขเจริญ
3. นายชัยวัฒน์  เสือทุ่ง
4. เด็กหญิงชุติมา  คำเขียว
5. เด็กชายฐิติศักดิ์  บุญมี
6. เด็กหญิงณัฐญาณี  นุชประเสริฐ
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกิดผล
8. นายดิศพงษ์  กันเจียก
9. เด็กชายต้นตระการ  ดิษสาคร
10. นายทัชชา  มิ่งสกุล
11. นายทัศนชัย  คำศรี
12. เด็กชายนนท์ตระการ  ดิษสาคร
13. นายนพรัตน์  สุขสว่าง
14. นายนันฐพงษ์  ศรีพัฒน์
15. เด็กหญิงปนัดดา  นิพัฒิพงศ์
16. เด็กชายปะกาศิต  วิเวกวรรณ์
17. นายพูลศิล  บัวตูม
18. เด็กหญิงภคพร  บัวนารถ
19. นางสาวภัทรวรรณ  ทองแท้
20. นายภาณุพงศ์  จันทร์แย้ม
21. เด็กชายภูชิต  สนหอม
22. เด็กชายภูบดินทร์  เหล่าจั่น
23. นายมีนธดา  ทับทองดี
24. เด็กหญิงวรรณิภา   รอดกรุด
25. เด็กหญิงวันดี  คำขำ
26. เด็กหญิงวิลาสินี  สินาคม
27. นายวีรภัทร  เจริญสาริกันฑ์
28. นายวีรภัทร  เพ็ญภู่
29. นายศิวกร  สุขขวัญ
30. นายศุภกิจชัย  ยิ้มเจริญ
31. เด็กหญิงสมฤดี  อยู่สวัสดิ์
32. นางสาวสุพิชญา  หมากสุข
33. เด็กชายอดิศร  จันทวงษ์
34. นายอนุชา  ยิ้มละมัย
35. เด็กชายอภิรักษ์  นิ่มอยู่
36. เด็กชายอินทรพล  ยิ้มเจริญ
37. นายเจตนิพัทธ์  เรือนเย็น
38. เด็กชายเจษฎา  มิ่งขวัญ
39. เด็กหญิงเบญญาภา  ดาราโพธิ์
40. นายเอกพล  อินธิสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
2. นายมงคลชัย  ไวกสิกรรม
3. นางดรุณี  วลัญช์อารยะ
4. นางณัชฐ์พร  แก้วแดง
5. นางสาวยุวภา  หัดคำหมื่น
6. นายภาคินัย  ชัยดี
7. นายดิเรก  เจิมขุนทด
8. ดร.สมบูรณ์  นนท์สกุล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กชายปัญจพล  พิกุลทอง
 
1. นายวิรุฬห์  โสภาเจริญ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายปราบดา  ป้อมยุคล
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐฌานันท์  มกราพันธุ์
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปัทมา  ทัพทวี
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงนภา
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ดุรงค์ฤทธิ์กุล
6. เด็กหญิงแพรวา  พรมแตง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวธัญวรัตน์  พันราตรี
2. นางสาวธันยนิษฐ์  ทับทอง
3. นางสาวพัขราภรณ์  คงเพ็ชร์
4. นางสาวมุกดา  อึ่งชวัญ
5. นางสาววัลลภา  แป้นแก้ว
6. นางสาวอัจฉรา  พุ่มเพ็ชร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชญานิษฐ์   ศรีเกษม
2. นางสาวญาสุมินทร์   อินทร์ชู
3. นางสาวณฐภัค    ชมถาวร
4. นางสาวธัญวรัตน์   พันราตรี
5. นางสาวธันยนิษฐ์   ทับทอง
6. นางสาวปฏิมา   ศรีภูธร
7. นางสาวพัขราภรณ์   คงเพ็ชร
8. นางสาวมุกดา   อึ่งชวัญ
9. นางสาววัลลภา   แป้นแก้ว
10. นางสาวสุภาพร   เอี่ยมละออ
11. นางสาวอัจฉรา   พุ่มเพ็ชร
12. นางสาวอินทร์ชูรักษ์    อินทร์ชูเดช
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงเจล่า  ดวงแก้ว
 
1. นางรัชนี  บุญค้ำ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุญศิริ
 
1. นางสาววราภรณ์  คงหอม
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกิตติพงษ์  ครุฑเผือก
 
1. นางปนิดา  นามโสวรรณ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายฉัตริน  เอี่ยมสงคราม
 
1. นางสาวกฤษณา  บุญชื่น
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุชานาถ  บัวนารถ
2. นางสาวอฐิตยา   อารีรอบ
 
1. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
2. Mrs.Sunhee  Chung
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวภัทรินทร์   ครพิรุณ
2. นางสาวเบญจมาศ  จุ้มอ้าย
 
1. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
2. Mrs.Sunhee  Chung
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุธาสินี   ผิวอ่อน
 
1. Mrs.Sunhee  Chung
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายติณภพ  อู่คงคา
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  โกสีย์ไกรนิรมล
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกรณัฐ  ฤดีเจริญ
2. เด็กหญิงตีรณา  หินแก้ว
 
1. นายธนพงศ์  หมีทอง
2. นายพัชรศักดิ์  พรหมมาศ
 
34 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นางสาวธาสิณี  เสือเจริญ
2. นางสาวสลิลทิพย์  พูลเพิ่ม
3. นายสิทธิชัย  ดีศรี
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นายธัญจิราพัชร  จิรกิตติสิทธิโชค
 
35 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เพชรถึก
2. เด็กชายภัทรพล  กระต่ายทอง
3. เด็กชายสุพพัต  แจ่มจำรัส
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นางรุงนภา  แต่งสกุล
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นายพัทธนันท์  กลิ่นนิ่มนวล
2. นางสาวสุชาดา  คล้ายเพียร
3. นายเรืองกิตติ์  พิทักษ์ธนเนตร
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
 
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จิตราวัลย์
2. เด็กชายพงศกร  ม่วงคำ
3. เด็กชายเอกรินทร์  อินทร์ศักดิ์
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
 
38 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลำเจียก
 
1. นางสาวมาลัย  สุขเกษม