รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายภานุพงษ์  วงศ์ทองแดง
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  เวียงวัง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติ  เนียมทอง
2. เด็กชายณัฐวัตร  หมีไข่
3. เด็กหญิงทักษพร  วรรณศรี
4. เด็กหญิงปัญญารัตน์  คล้อยสวาท
5. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสนเวียง
6. เด็กหญิงวรดา  คำสุข
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนเวียง
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เพชรมณี
9. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไชยดา
10. เด็กชายอิษฎา  อ้วนพรมมา
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นายอภิชัย  เขม้นเขตการ
3. นางสาวปัจฉิมา  ลักษณะวิเชียร
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงชนิษฐา  กันตุ่ม
3. เด็กหญิงชาลิสา  โวหาญ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  สนธิกุล
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลจันทา
6. เด็กหญิงพัชราพร  ภูคลัง
7. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสนเวียง
8. เด็กหญิงสุนิตา  สุคำวัน
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาวนุจนาฎ  เชาว์ไว
3. นางสาวจิรากรณ์  แก้วขาว
4. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกานดา  หวานดี
2. นางสาวคีตภัทร์  ปัตย์บรรจง
3. นางสาวจิราภรณ์  ภูผิวเมฆ
4. นางสาวณภัทร  รัตนพันธ์
5. นางสาวดลยากร  ลืออ้าย
6. นางสาวธิชาภรณ์  วงค์คำแก้ว
7. นางสาวนุชชิตา  ชุชัยสงค์
8. นางสาวปรียาภรณ์  ทุมสิงห์
9. นายวรมินท์  คำสุข
10. นางสาววิรินทร์พร  นุ่มมีศรี
11. นางสาววีรญา  หินพลาย
12. นางสาวศศิพิมพ์  จันที
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาวฐิตินันท์  แป้นทอง
3. นางสาววิภารัตน์  ฉายแสง
4. นางจุรีพร  โพธิ์พรม
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายจตุพล  ศรีเจริญ
2. นายธนภัทร  โรงอ่อน
3. นายศุภกฤต  อาจหาญ
 
1. นายสราวุฒิ  สาจิต
2. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายนนท์กมล  เกษอินทร์
2. เด็กชายสุรยุทธ  พันละออง
3. เด็กชายอภิรักษ์  เถาวัลย์
 
1. นายคมสันต์  กิ่งสายหยุด
2. นางนภาวรรณ  รื่นณรงค์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนรีกานต์  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  เสขุนทด
3. เด็กหญิงอทิตยา  พวงนาค
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พุกคะชา
2. นางสาวสมโรจน์  สมณาศักดิ์
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ดาฉาว
 
1. นางสาวนิธินันท์  ศรีมาลา