รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายกล้าตะวัน  แดงสุข
2. นางสาวภูษณิศา  บุญประดิษฐ์
 
1. นางสาววิสาร์กร  จิตตะ
2. นายธีระชัย  เอี่ยมผ่อง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงทัณฑิมา  เมืองเจริญ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ฟื้นผา
3. เด็กหญิงศุภิสรา  สีหา
 
1. นายสุรวิชญ์  เกตุแก้ว
2. นางสาวนันทชา  อัมฤทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวพรชิตา  ทองโฉม
2. เด็กหญิงพัชรธิดา  แพงศรี
3. เด็กหญิงรุจรดา  สกุลมา
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ใจปิง
5. นางสาวอริสรา  ครองสัตย์
 
1. นายสัญญา  แดนพิมาย
2. นางสาวเฟิร์ส  ชิตพงศ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงกุลนิดา  หนักแน่น
3. เด็กหญิงชฎาพร  บังขุนทด
4. เด็กหญิงณัฐฐิณี  กันนิยม
5. เด็กหญิงนภัสสร  มาดี
6. เด็กหญิงปัทมาพร  ภู่ท้วม
7. เด็กหญิงผกามาศ  แถลงกัน
8. เด็กหญิงลีลาวดี  บุญช่วย
9. เด็กชายวรเมธ  สูงเนิน
10. เด็กหญิงวลัญญา  เอี่ยมทองแดง
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
2. นายปิยะ   พันธุรัตน์
3. นางสาวกัญญาณัฐ  ภู่ทรัพย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐชนน  นิ่มดิษฐ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพัชรพล  เกษร
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกรกนก  ทูลฉลอง
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวนริศรา  อ่ำทิม
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  แก้วสุขศรี
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาววรรณษา  มาลัยกุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชญานนท์  บุญดล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชญานนท์  บุญดล
2. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
3. นางสาวนริศรา  อ่ำทิม
4. เด็กชายภัทรดนัย  อู่อินทร์
5. เด็กชายภูริทัต  ทองอยู่สุข
6. นางสาววรรณษา  มาลัยกุล
7. นางสาววิภาวี  นิ่มจำนงค์
8. นางสาวสุชยา  ศรีเมฆ
9. เด็กหญิงไอรดา  สกุลมา
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
3. นายเสรี  บุญประเทือง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  แก้วสุขศรี
3. นายชญานนท์  บุญดล
4. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
5. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
6. นางสาวนริศรา  อ่ำทิม
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
8. เด็กชายภัทรดนัย  อู่อินทร์
9. เด็กชายภูริทัต  ทองอยู่สุข
10. นางสาววรรณษา  มาลัยกุล
11. นางสาววิภาวี  นิ่มจำนงค์
12. นางสาวสุชยา  ศรีเมฆ
13. เด็กชายสุเมธ  จุ้ยโต
14. เด็กหญิงเสาวภา  โลหะเวช
15. เด็กหญิงไอรดา  สกุลมา
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นายเสรี  บุญประเทือง
3. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
4. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  สังข์เที่ยง
2. เด็กชายธนโชติ  พวงมาลัย
3. เด็กหญิงรุ้งเพชร  ชัยมงคล
4. เด็กชายสุวพิชญ์  คำแหง
5. เด็กหญิงอารียา  ชมโฉม
6. เด็กชายเจษฎา  กิจธนทรัพย์
 
1. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
3. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  กล่อมปาน
2. นายขจรศักดิ์  เลพล
3. นางสาวจริญญา  ทองคำ
4. นายจักรกฤษณ์  แป้นโต
5. นายภาณุชิต  ชุ่มวิจารณ์
6. นางสาววิไลวรรณ  พวงสมบัติ
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
3. นายณัฐศวรรษ  สาระจันทร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายฐิตินันท์  สุขงาม
2. เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  บุญเพ็ญ
3. เด็กหญิงนิชาภา  เริงสินธร
4. เด็กหญิงภัทราภา  ชวดนุช
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  แป้นโต
6. เด็กชายวิษณุ  ทองสาย
7. เด็กชายสรธัญ  สงวนวงค์
8. เด็กชายอนพัทย์  อินยิ้ม
9. เด็กหญิงอารียา  ชมโฉม
10. เด็กหญิงอุรัสญา  แตงอ่อน
11. เด็กชายเฉลิมพล  จ้อยเล็ก
 
1. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
3. นายณัฐศวรรษ  สาระจันทร์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  มะเริงสิทธิ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์อิ่ม
3. เด็กหญิงจีรนันท์  นัยวิจารณ์
4. เด็กชายณัฐบดินทร์  โกนขุนทด
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรทอง
6. เด็กหญิงณิชนันทน์  ทับจันทร์
7. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ผิวทองงาม
8. เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนสนิท
9. เด็กชายภาคภูม  เพชรสัมฤทธิ์
10. เด็กชายศิวนารถ  แดงมณี
 
1. นางสาวปิยนันท์  บุญเกื้อ
2. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
3. นางสุขศรี  ลำถึงแสน
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายขวัญชัย  บัวโพช
2. นายณัฐพันธ์  ผุสดี
3. นายปภาวิน  โอบอ้อม
4. นายพชรดนัย  แสงศรี
5. นายวุฒิชัย  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
2. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวชนากานต์  ขันทอง
2. นายชลัมพล  สาลีขาว
3. นายธนดล  ชูรัศมี
4. นายธิวา  ดีกุล
5. นางสาวปัญจมากรณ์  จันทร์สว่าง
6. นางสาวพณัฐชา  ภู่ทรัพย์
7. นางสาวพรหมพร  สอนรอด
8. นางสาวศรุตา  ทวีรักษากุล
9. นายศิวดลย์  ศิริรวง
10. นางสาวอรอุมา  โคกทอง
 
1. นางสาววนิดา  บำรุงพงษ์
2. นายอำนาจ  เสียงสวัสดิ์
3. นางสาวประนอม  ลาภา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายกณวรรธน์  มะมุด
2. นางสาวจุไรรัตน์  แดงพวงไพบูลย์
 
1. นางสาวนุกูล  สถาพร
2. นายปาโมกข์  ทาประสิทธิ์
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤตนัย  สหะชาติ
2. เด็กชายจิตรเทพ  มณีธรรม
3. เด็กชายจีรพันธ์   วันดี
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นายเจริญชัย  วงศ์ศิริธารา
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพงษ์  วังสูงเนิน
2. นายปภังกร  คุณประเสริฐ
3. นายอภิชัย  ทิมภินันท์
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นายมาโนชญ์  สุขสุม
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายทินภัทร  ทิมโต
2. นายนทีเทพ  ชัยศิรินทร์
3. นายรณชัย  ทิมภินันท์
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายวีรวัฒน์  วัฒนพันธุ์
2. นายศุภกรานต์  ควรเรียน
3. นายอภิรักษ์  ฉลวยศรี
 
1. นายศานิต  มีพ่วง
 
28 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวชนิดา  ดีหล่อง
2. นางสาวทักษพร  ทาศรีทอง
3. นางสาวธณัฐชา  หมื่นภักดี
 
1. นางสาวเบญญาภา  วุฒิศักดิ์
2. นางสาวศศิรินนา  ชมชื่น
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โตอ่อน
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
30 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา  บัวรอด
 
1. นางสาวปิยนันท์  บุญเกื้อ
 
31 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวสมรัก  วิทยา
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
32 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวปาลิตา  แสงสว่าง
2. นายรัฐนนท์  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ขำขาว
2. นายนพดล  เพ็ญศิริ