รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณัฐชา  สิทธิ
2. เด็กหญิงบุณิกา  สมทรง
3. เด็กหญิงปรุงทิพย์  มโนนัย
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  ธิคำ
5. เด็กหญิงเทวิกา  แก้วไหลมา
 
1. นายพิเชษฐ์  ใบยา
2. นายวาทิต  บัวมีธูป
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปนันตา
 
1. นายศุวัชรกัณต์  กันทะตา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิรา  อินปาต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงเกศศินี  พลายสาร
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุ่มใจ
2. เด็กชายรณกฤต  ขินทะรมณ์
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นางมาลี  ไชยยศ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายปุนยวัจน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   ทะลายา
 
1. นายทนายุธ   เจริญรัมย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวรสริน    กันทะกาลัง
 
1. นายทนายุธ   เจริญรัมย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นางสาวกุลณัฐ  อิ่นแดง
2. นางสาวจินต์จุฑา  ศรีทะหล้า
3. เด็กชายชนาธิป  วิเศษสุข
4. นายต่อตระกูล  คำแก้ว
5. นายธนดล  อุตมา
6. เด็กหญิงธัญรดา  ภูสิมมา
7. นางสาวบุษยา  แดงต๊ะ
8. เด็กชายพงศ์พันธ์  จิตตเสถียร
9. เด็กหญิงพนิตธิดา  ทะนะไชย
10. นางสาวพัทธนันท์   ถาติ๊บ
11. นางสาวภัทรสุดา  วันต๊ะ
12. เด็กหญิงวิมลศิริ  คำเทพ
13. นายศรัณญพงศ์  อินจ๊อด
14. เด็กชายศุภวิชญ์   ปันเสาร์
15. นางสาวสิริกร  อินจ๊อด
16. นายอดิเทพ  พรมมา
17. นางสาวอธิชา   กันหมุด
18. เด็กหญิงอนัญญา  โลหะกิจ
19. นางสาวอมลณัฐฑ์  แก้วธรรม
20. นางสาวอาภาภัทร  ดีพรม
21. นางสาวเบญญา  วงศ์แก้ว
 
1. นายพิสิษฐ์  เชิงแก้ว
2. นายภานุพงษ์  รวมสุข
3. นางสาวพิมผการัง  ช่างทอง
4. นางสาวกานติมา  ปาคำ
5. นางสาวบุษย์ชานันท์  มณเฑียร
6. นางสาวจาริยา  ภัทรธานนท์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายปรมินทร์   ไชยเรือน
 
1. นางสาวภัทธิรา  กุลณาวงศ์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกรรณิชา  อรรถนุสรณ์
2. นางสาวกานต์ธิดา  ยาใจ
3. นางสาวณัฐธิดา  แสงแก้ว
4. นางสาวธนาภา  อินทะรังษี
5. นางสาวปอรรัชม์  แก้วอุด
6. นางสาวพิมลพรรณ  ซิ้มเทียม
7. นางสาววลัยพร  คำดา
8. นางสาวอนุศรา  เทพกัน
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกันติศา  ยอดเจริญอาชา
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  กมลศุภไมตรี
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  คีรีกุลเสนา
4. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  พงศ์ชัยภิวัฒน์
5. เด็กหญิงทิพปภา  สารทอง
6. เด็กหญิงทิพรดา  สารทอง
7. เด็กชายธนชัย  บุญตัน
8. เด็กชายธนภัทร  รัตนวิการณ์
9. เด็กชายนนทพัทธ์  บุญอินทร์
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศักดิ์ทวีเดช
11. เด็กหญิงภักจีรา  แซ่โซ้ง
12. เด็กชายภูดินันท์  คำลือ
13. เด็กหญิงรชนีรมณ์  มิตรภาพทรงศรี
14. เด็กหญิงสรัลนุช  ศักดิ์ทวีเดช
15. เด็กชายเอกรินทร์  ภุมลา
16. เด็กหญิงแพรวพราว  แสงสวาท
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นางเบญจพร  สักลอ
3. นายเอกจิต  กองทา
4. นายนฤพงษ์  ขันทะสอน
5. นายตะวัน  สุทธวิจิตร
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวกุลธิดา  เกษมวัตน์
2. นายจิณณวัตน์  พรมเกษา
3. นางสาวจีลวัลย์  แซ่วื้อ
4. นายธนวัฒน์  ศรีวิชัย
5. นางสาวนิล  แซ่ย่าง
6. นายบรรณสรณ์  คำภาเคน
7. นางสาวปริศนา  ศรีเจริญ
8. นางสาวพิมพ์วดี  คะนองมาก
9. นายภานุวัฒน์  สถาพรจิต
10. นางสาวมณีรัตน์  จันทะเลิง
11. นางสาววรรณณิสา  กลิ่นจันทร์
12. นางสาววุฒพร  แซ่ว่าง
13. นางสาวสุพรรัตน์  สกุลวรภัทร
14. นายส่งศักดิ์  ธิติมูล
15. นายอานัน  พิศจารย์
16. นางสาวอารีย์  เกษมวัฒน์
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายเอกจิต  กองทา
3. นายนฤพงษ์  ขันทะสอน
4. นางเบญจพร  สักลอ
5. นายตะวัน  สุทธวิจิตร
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายกฤตเมษ   สุเทปิน
2. เด็กหญิงรมณียา  นรินทร์
3. เด็กหญิงศุภพร   สวนกัน
4. เด็กหญิงอังชุธาภรณ์  จิตตามัย
5. เด็กหญิงเพียงพอ  ยาวิไชย
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
2. Mr.Mark   Bannister
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณัฐกานต์  วงศ์ปัญญา
2. นางสาวบัณฑิตา  วัตรสุข
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ณ ราช
2. นางสาวSayumi   Ichikawa
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกฤตวัฒน์  ว่องอิสริยวณิช
 
1. นายศาสตราพิพัฒณ์  ศิริภาณุกุล
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวชนินาถ  แพทย์สมาน
2. นายติณณ์  ปราบหงษ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
2. นางสาวอัจฉริยา  สารถ้อย
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวจิรภิญญา   คันทา
2. นางสาววริศรา   อินทะเขื่อน
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นายภาสกร  กติยา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นางสาวพิมพิศา  อินทะจักร์
2. นางสาวสุวนันท์  กันไชย
3. นางสาวอินทิรา  มาลีกิตติการต์
 
1. นางเยาวลักษณ์    คำกวน
2. นางสุดาลักษณ์   ไกรทอง
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  สุประการ
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  วิชาดี
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายจารุกิตติ์  ปัญญาทา
2. นายศิวกร  รักเสน
3. นายอัครพนธ์  ผาบสละ
 
1. นายศุภฉันท์  ธนะปัด
2. นางวัชราภรณ์  พัฒนเกรียงไกร
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงสายสวรรค์  กิตติวิริยะสกุล
 
1. นางประกาย  ต้นผล
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  วิชาดี
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นายฐานันดร  หมื่นจินะ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แสนเฮ้อ
 
1. นางภิรญา  สอนศิริ
2. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ