รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอารยา  ทิปกะ
 
1. นางมณทิรา  จำรูญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวธัชพรรณ  ธนะขว้าง
2. นางสาวปานฤทัย  ทะนิต๊ะ
 
1. นายนพวิศว์  พลทิพย์
2. นางกาญจนา  เสนนันตา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำเมือง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  รัตนศรีลา
 
1. นางนวพร  ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายจิรพงศ์  ตันกาบ
2. นายนันทวัฒชัย  จันทะสุรินทร์
3. นางสาวรสริน  กิติยศ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
2. นายวิรัช  รุ่งโรจน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำรศ
2. เด็กชายพีรณัฐ  รักเหมือน
3. เด็กหญิงยมลพร  ธรรมลังกา
4. เด็กหญิงวินิตา  อุทธิยา
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  ภักดีนอก
 
1. นายอัศวิน  กลับมา
2. นางสาวนริศรา  คำหว่าง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นายกฤตยช   แก้วหลวง
2. นายจิรยุทธ   เทพทิพย์
3. นายณัช  ใจโฮ้ง
4. นายธนากร  พรมรักษ์
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  จารุศิลากุล
6. นายน่านนที  เพชรรัตน์
7. เด็กหญิงปพิชญา  ไชยศิลป์
8. นายปรัญชัย  กะรัตน์
9. นายปาณชัย   ยาปัน
10. นายพลวัต  เชี่ยวสุวรรณ
11. นายพัชรพล  ชัยประเสริฐ
12. นางสาวมณฑิตา  ภิญโญยิ่ง
13. นายลัทธพล   สุทำแปง
14. เด็กหญิงศศิศรา  อรินทร์
15. นางสาวศุภากร  ไชยมงคล
16. นายสัจจชน   พรหมรักษ์
17. นางสาวหัทยา  สิงห์คำ
18. เด็กหญิงอภิชญา  ปาคำ
19. นายเปรมเมษา  รัตนะประภา
20. นายเมธายุตม์  ยั่งยืน
 
1. นางวิรัชนก   จันทร์เรีย
2. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
3. นางวจีพรรณ  บัณฑิต
4. นางสาวกฤตญา   พงษ์สุภา
5. นายณฐกร  คันทะเสน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงอภิญญา  แสนศรีเชาว์พันธ์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนิชา  มหัทธนกิตติภัค
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนภัสสร  พนมพิบูล
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายกรวิทย์  ไชยทิพย์
2. เด็กหญิงจันทภา  ฟองแก้ว
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เตชนันท์
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นางสาววัชราภรณ์  อะทะจา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ศิริคุณนาสกุล
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกนกวรรณ  คงเลิศนิรันดร์
2. นางสาวชิชญา  จิตอารีย์
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
2. Mr.Hiroyuki  Uno
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาววรินยุพา  อนุจร
2. นายสิทิกร  ขระสุ
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
2. Mr.Hiroyuki  Uno
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายปรมี  ปาละ
2. นางสาวปอรรัตน์  ใจชัย
3. นางสาวพิจชยาภรณ์  โพธิ์ศรี
4. นางสาวพิมพกา  ปาคำ
5. นายศศิพงษ์  อินก๋อง
 
1. นางสาวจินตนา  อำขำ
2. MissRIKA  KOSAKA
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวนารากร  จิณะเสน
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
2. Mr.Hiroyuki  Uno
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายนิธิกร  ธัญญะ
 
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ทิวานันท์
2. เด็กชายชาติชาย  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายธนพล  กิตติเลิศ
4. เด็กชายธีรภัทร  แซ่ท้าว
5. เด็กชายบุลกิต  โชคธัญญ
6. นายปฏิพล  แซ่ม้า
7. เด็กชายอภิวัฒน์  มาลีศรีไสว
8. เด็กชายโชว์โชค  คติวรพจน์
 
1. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
2. นายปักธงชัย  สวาสดิ์สงค์
3. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกฤตนัย  คำหน่อ
2. นายณัฐวุฒิ  ระชน
3. นายนพดล  เตชนันท์
4. นายวุฒิพงษ์  ไชยป้อ
5. นายศิริวัฒน์  ทวีสิทธิ์
6. นายสิงหราช  ชาวน่าน
 
1. นายไสว  สุทธไชย
2. นายวันชัย  พูลทรัพย์
3. นายชลายุทธ  วิเศษกาศ
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทนุ
2. เด็กชายวชิรหัตถ์  รัตนวิฑรูย์
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  พงศ์ศุภศักดิ์
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นายกิตติศักดิ์  ปัญญาภู
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรัฏฐา  ขนหรึก
2. เด็กชายชัชพงศ์  คันทะมูล
3. เด็กชายชัยยานัน  แก้วเทพ
 
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
2. นายณัฐพล  มุณีนันทวัฒน์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายภูรินัฐ  คะเชนมาตย์
2. นายอภิรักษ์  สารธิ
3. นายอภิสิทธิ์  คำแสน
 
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
2. นายณัฐพล  มุณีนันทวัฒน์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกรพิณ  แซ่เต็น
2. นายณัฐวัฒน์  เนตรทิพย์
3. นางสาวปาริดา  รางแดง
4. นายพงศ์วรินทร์  สาระไชย
5. นางสาวสุธีมา  ทรงอภิวัฒน์กุล
6. นายเนติพงษ์  ขระสุ
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นายภาสกร  เนตรทิพย์
3. พระพงษ์พัฒน์  ใจปิง
 
23 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัว 1. นางสาวคุณิตา  ทองศิริ
2. นางสาวจิราภรณ์  ปั๋นแก้ว
3. นางสาวนันท์ลพรรธก์  จันต๊ะวงค์
 
1. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวสริตา  ไชยเกิด
 
24 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงปณาลี  ยอดออน
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวกรุณา  แซ่ท้าว
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงสุรางคนา  แซ่ว้าง
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่โซ้ง
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง