รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาววรรณวิษา  สุวรรณนวล
 
1. นางชลธิชา  ชลฤทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกฤษฏ์  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นายเสน่ห์  อยู่สุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กำธรกูล
2. เด็กชายดรัณภพ  ไชยบาล
3. เด็กหญิงนหทัย  สุวรรณศิลป์
 
1. นายสุทัศน์  บุญเลิศ
2. นางสาวกนกวรรณ  ณ ลำพูน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรพีพรรณ  หมอยาดี
2. นางสาวศิขรินธาร  ใจมิภักดิ์
3. นางสาวเพียงฟ้า  น้องรักษ์
 
1. นายสุทัศน์  บุญเลิศ
2. นางพิมพ์ชนก  อินต๊ะวงศ์กา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  อุปะละ
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  สกุณา
3. เด็กชายศรายุทธ  ฉลาดเอื้อ
 
1. นางจงจิตร  สิทธิไพร
2. นายวิทยา  สิทธิไพร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรธร  ใจอยู่
2. เด็กชายสืบสกุล  โพนทอง
 
1. นายประภาส  รวมปะระ
2. นางจามจุรี  พรหมเผ่า
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายทิเนศวร  แสงจันทร์
2. นายวิชชากร  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
3. นางสาวศิกาล  ประชากลาง
 
1. นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
2. นายอาทิตย์  สุจชารี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวสิรินทิพย์  สมศรี
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวสุรัชดา  บุญมาสืบ
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  เรืองรัตน์
2. เด็กชายคีตภัทร  เชียงโส
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  โกมลจรัญพัฒน์
4. นางสาวจิราพัทร  พิทักษ์เมธี
5. เด็กหญิงชญาดา  ยะตา
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  ลอยเลื่อน
7. เด็กหญิงชนิตา  กิจสถาพรไพศาล
8. เด็กหญิงชลทิพย์  คำปัน
9. นายชิษณุพงศ์  ฟูแสง
10. เด็กชายฐิติพงศ์  ติ๊บบุญเรือง
11. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมืองวงศ์
12. เด็กชายณัฐพงษ์  สุทธะ
13. เด็กชายณัฐพล  ราชเนตร
14. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใจยา
15. เด็กหญิงธิตยา  อ่องสกุล
16. เด็กชายธีรพัฒน์  พุ่มไม้
17. เด็กชายธีรพัฒน์   พุ่มไม้
18. เด็กหญิงปุณยาพร  เครือสาร
19. เด็กหญิงพรนภัส  รำไพ
20. เด็กชายพฤกษ์  พฤกษ์สุวรรณ
21. เด็กหญิงพิชญา  เพียรจริง
22. เด็กหญิงพิมพกานต์  กล้าหาญ
23. เด็กชายพีรภาส  ขันคำ
24. เด็กหญิงมณฑาธาร  ธิเป็ง
25. เด็กหญิงรินรดา  ดวงไชยา
26. เด็กชายวชิราวุฒิ  สุทธิตานนท์
27. เด็กหญิงวิชิตา  วรภูรีกุล
28. เด็กหญิงศศิธร  จารี
29. เด็กหญิงศิริฌานี  นวลไชยดี
30. นางสาวศุภสุตา  เต็มเปี่ยม
31. เด็กหญิงสุพิสชานันท์  กิ่งก้าน
32. เด็กหญิงอรยา  ณ ลำปาง
33. นางสาวอัจริยา  ดวงแก้ว
34. เด็กชายอิศรพงศ์  ไชยกุล
35. เด็กหญิงเมธาวี  ชัยยอด
36. เด็กหญิงเยาวรินท์  ใจดี
37. เด็กหญิงเรณุกา  อ่องคำ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นายอุดม  ไชยวุฒิ
4. นางอเนรี  ใจวงศ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกชรัตน์  ธิเป็ง
2. นางสาวกัญฑาภรณ์  กินร
3. นายจิระเมธ  จันเนตร
4. นางสาวฉัตรธิดา  พรมสาร
5. นางสาวชลิตา  เครื่องสกุล
6. นางสาวชวิศา  สันถนอม
7. นายชานนท์  ใจมูล
8. นางสาวชุลีกร  จินะวัน
9. นายฐิติโชติ  ชัยกุหลาบ
10. นางสาวณหทัย  ภูศิริ
11. นางสาวณัฐวรา  เรือนเฟย
12. นายดวงชัย  ยอดพล
13. นางสาวดารุณีนุช  มาลัย
14. นายธรรมปกรณ์  อุณวงค์
15. นายธรรม์ปกรณ์  อุณวงค์
16. นายธวัชชัย  เสมอเชื้อ
17. นายนนทพัทธ์  ไชยวังเทพ
18. นายนนทวัฒน์  วิสัย
19. นายนพรัตน์  ทาทอง
20. นายปฏิเวธ  ศรีทอน
21. นางสาวประกายกาญจน์  ดวงจิตร
22. นางสาวพัชรียา  ทะนุ
23. นางสาวพิมพกานต์  ฝั้นแปง
24. นายพีรพัฒน์  ไชยมงคล
25. นางสาวมณฑกาญจน์  เพชรจิตร
26. นางสาวมยุเรศ  ธรรมสอน
27. นางสาวรติยากร  คนการ
28. นายวุฒิชัย  ช้างสาร
29. นายวุฒิบูรณ์  ถูกนึก
30. นายศุภกร  ขำแนวนาค
31. นายสราวุธ  สุขแสงเดือน
32. นางสาวสรียาภรณ์  เสมอเชื้อ
33. นางสาวอักษราภัค  เสมอเชื้อ
34. นางสาวอัญชลี  จ๊ะธรรม
35. นางสาวเพชรแพรพร  กิติคำ
 
1. นางอเนรี  ใจวงศ์
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นายพงศธร  โพธิแก้ว
4. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สายถิ่น
2. เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์
3. เด็กหญิงชนกานต์  ถิ่นบัวตอง
4. เด็กหญิงฐิติภา  ไชยศรี
5. เด็กหญิงธัญชนก  ไกลบ้าน
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยาสมุทร์
7. เด็กหญิงสุชาดา  ต๊ะวงค์
8. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นางอุบล  กุลศรี
4. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  อินอิ่น
2. นางสาวชัญญานุช  อุปะละ
3. นางสาวณัฐชลีพร  บุญถา
4. นางสาวณัฐธิดา  ขันทะชา
5. นายธนกฤต  แปงแก้ว
6. นางสาวสุธัญญา  ธุระ
7. นางสาวแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
4. นางอรุณรุ่ง  สุขสำราญ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชนะพูล
 
1. Mrs.Medilyn  Albaran Cardeinte
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวธฤษวรรณ  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นางวรรณรดา  จันต๊ะนา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกรวิน  ธิติธารวัฒน์
2. นางสาวดนยา  เตปิน
 
1. นายรณชัย  วรรณรัตน์
2. Mr.Koichi  Oyama
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวปรียาภรณ์  แสนคำ
2. นางสาวพัชรินทร์  คำสิงห์นอก
 
1. นางสาวโสภา  สุกำปัง
2. นางสาวรุจิรา  เครือพันธ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  บุญเตี่ยม
2. นางสาวนารีรัตน์  รักพงษ์
3. นางสาวบุณยาพร  สองสีใส
4. นายปิยณัฐ  เครือมา
5. นางสาวโชติมา  อะทะเทพ
 
1. นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล
2. นางอภิญญา  โยธามาศ
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรมัย  ทาทอง
2. เด็กหญิงสริตา  คำบัวภา
3. เด็กหญิงสุมินตรา  สิมมา
 
1. นางศิริวรรณ  ณ น่าน
2. นางสาวชรินทร์ทร  ไหมคำ
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญญาดา  ศรีวิชัย
 
1. นายศักดา  สีทา
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  อินต๊ะ
2. นายนนธวัช  ฤทธิรงค์
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายศักดา  สีทา