รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายสิรดนัย  อินทร์มะณี
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจินตนาภรณ์  อุตุพร
2. นางสาวธัญญารักษ์  น้อยเพ็ง
3. นางสาวภัทราพร  หัวนา
 
1. นางสาวน้ำค้าง  แสงศรีจันทร์
2. นางสุวรรณรักษ์  มาสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกฤติธี  บุญนะ
2. นายพิพัฒน์  ใจหมั้น
 
1. นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์
2. นางสาวพิราวรรณ  โพธิเลิศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรญา  สิงใจ
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94.003 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  กันทะวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายณัฐโชค  นำทาน
2. นายธัชพล  สะสวย
3. นางสาวพลอยไพลิน  สมศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางหมู่
2. นางสาวกานต์ธีรา  กุลชวาล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวภัทรพรรณ  หอมนาน
2. นายรณกร  บัวติ๊บ
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  แซ่ท่อ
2. เด็กชายพิชญุตม์  บัวจ้อย
3. เด็กหญิงพิมพิชชา  เผ่าทะไชย
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิตวงศนันท์
5. เด็กหญิงอภิสรา  นิติพงษ์พานิช
 
1. นางสาวบงกชวรรณ  มีลือกิจ
2. นางสาวปวีณา  จาโรง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาววรัญญา  สองสีใส
3. นางสาวสุภัสสรา   หอมนาน
4. นายอภิศักดิ์  ดวงมาลา
5. นางสาวอรวรรณ  คำประเสริฐ
 
1. นางรำพึง  ศรชัย
2. นางฐิฏิวรฎา  เสาร์จันทร์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกัลยรัตน์   เชื้อปงปัน
2. นางสาววรรณชนก    พงศ์ธัญวัฒน์
3. นางสาวสิริยากร   นาคพิมาย
 
1. นางสาวดาราวรรณ  ธนันฐิติวัชร์
2. นางพัทธนันท์   กองทิพย์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายหล้า   แซ่เล่า
2. นางสาวเฝยเซ็ง   แซ่ตั้ง
3. นางสาวเพ็ญศรี   หาญวิริยะกิจ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  ธนันฐิติวัชร์
2. นางพัทธนันท์  กองทิพย์
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชูฤกษ์  แต่บรรพกุล
2. นางสาวดาริกา  แสงศรีจันทร์
3. นางสาวพีรดา  เกณฑ์ทา
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นายวรัท  หมั่นการ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัชนันท์  วงศ์ผา
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ภรณ์  คำแสน
3. เด็กหญิงวรรณพรรษา  สังข์เมือง
4. เด็กหญิงวรินทรา  อิ่นคำ
5. เด็กหญิงสุนิสา  ผาลัย
6. นางสาวโสรยา  หลักแหล่ง
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจารุวิทย์  กันณิกา
2. นายฐิติกร  คำเผ่า
3. นางสาวบัณฑิตา  ขัฒมาตย์
4. นางสาวพัชรี  ใจวังโลก
5. นายรัฐฒิพงศ์  คำเฟย
6. นางสาวศศิธร  ผลประเสริฐ
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงยูชิตา  อุ่นใจ
 
1. นางสุภัทร์  ภิญโญ
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวลักษณา  สุริยะ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร