รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  จุลกลับ
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีเสน่ห์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทะทำมัง
 
1. นายทรงยศ  สกุลยา
2. นางสาววรัญญา  ม่วงวัดท่า
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพกาวรรณ  พลายกุมพล
2. เด็กหญิงมณิสร  อิ่มสมโภชน์
3. เด็กชายศิวกร  เศษบุบผา
 
1. นายทรงยศ  สกุลยา
2. นางจริยา  ฟักเงิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  อยู่พ่วง
 
1. นางเครือมาส  คำเขียน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายกฤติโชติ  ศรีดำ
 
1. นายทรงยศ  สกุลยา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์  สุวรรณประภา
2. เด็กชายภคพงษ์  คุ้มตะสิน
 
1. นายวรวุฒิ  หาญพงศ์เจริญ
2. นางสาวชุดาภา  อาจยาทา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กชายอภิวิชญ์  สังข์แก้ว
 
1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวเมธารินทร์  กลิ่นเกิด
 
1. นางภัทราพร  นิธิธรรมกร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวศุภนันท์  คิดยาว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวปภาวดี  องค์วรวุฒิ
 
1. นางสาวสุดหทัย  ขมินธกูล
 
10 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานติมา  อินมี
2. เด็กหญิงภาวินี  แสนหาญ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กล่ำป่วน
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  วันชาติ
2. นางสาวพิกุล  สีเสาร์