รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทภัทร  ยาสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประวีณา  วิริต
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวัชรินทร์  โตมี
2. นางสาวแสงรวี  เพียรธัญญกรณ์
 
1. นางเรณู  ตรีศิริ
2. นายทวีผล  เร่งพลั้ง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 1. เด็กชายสุมิตร  สุดทับ
 
1. นายอรรณพ  ไวพานิชการ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  บุญเลื่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ  คุฒแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายกฤษณ์  อาจสุรินทร์
 
1. นายนที  พึงไชย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายณัฐพงค์  พุฒทอง
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทับทอง
2. เด็กชายกิตติกวิน  สริจันทร์
3. เด็กชายก้องภพ  สุขนิ่ม
4. นายชนกชนม์  จะเติบโต
5. เด็กชายชนกันต์  สุขสำราญ
6. นายชาญณรงค์  กลิ่นนุ้ย
7. เด็กชายชาญณรงค์  ยิ้มยัง
8. เด็กชายณัฐวรา  มิคะนุช
9. เด็กหญิงณิชาปวีณ์  เฉื่อยฉ่ำ
10. เด็กหญิงดวงนภา  ยิ้มสวน
11. นายทยากร  อาสว่าง
12. เด็กชายธนบดี  อยู่แก้ว
13. นายธนากร  มั่งมี
14. นายนครินทร์  สีนวล
15. นางสาวนพวรรณ  มั่นสกุล
16. เด็กชายนวมิตร  นวมครุฑ
17. เด็กหญิงปุญลักษณ์  ชั้นเจริญ
18. นางสาวพรสวรรค์  ฤดีทัย
19. นายพรเทพ  รักษาสัตย์
20. นายพีรณัฐ  หนูเทศ
21. เด็กหญิงภัสรา  ปั้นม่วง
22. นายภาคภูมิ  ประดิษฐเขียน
23. เด็กชายภินิค  เครือเทศ
24. เด็กชายรัชพล  รินทะไชย
25. นางสาวลลิตา  วังคีรี
26. นางสาววนิชยา  แพทย์รอบรู้
27. เด็กหญิงวราวรรณ  ทองเงิน
28. นายวัชรพล  อยู่พร้อม
29. เด็กชายวิษณุกรณ์  อินนะปุสะ
30. นางสาวศศิกาญจน์  เหลืองสนิท
31. เด็กหญิงศศิประภา  เจริญร่าง
32. นายศักดิ์ติพงษ์  จงเทพ
33. เด็กหญิงศิรประภา  เจริญร่าง
34. เด็กหญิงสมวาสนา  สารภูมี
35. นายสิโรดม  ยินดีชาติ
36. นายสุรสิทธิ์  หิมพานต์
37. เด็กหญิงอชิรญา  แผ่นสุวรรณ์
38. เด็กชายเจษฎา  เต็มศิริรัตน์
39. นางสาวเบญจมาศ  โพธิ์ไทย
40. นางสาวเพียงเกตุ  แก่นเพ็ชร
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
2. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม
3. นายภูวดล  สังขพาลี
4. นายนรินทร์  ใกล้สุข
5. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
6. นายพรรษา  รื่นรวย
7. นางสาวสมฤดี  ทาแดง
8. นางเมตตา  พลประถม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ดอกไม้เทศ
 
1. นายพสิษส์  ทีดี
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายณัฐพล  คุณวิสุทธิพันธ์
2. นายธัชพล  แย้มทอง
3. นายศุภณัฐ  นิยมญาติ
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นายสมัคร  พงษ์พุฒ