รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนะ
 
1. นางสาวกัลชณาณิช  ยามสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวนวล
 
1. นางสุภาพรรณ์  วิริยะรัตนกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  พูนชื่น
 
1. นางดวงรักษ์  ปาหา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุรวัฒน์มนตรี
 
1. นางดวงรักษ์  ปาหา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงพุชนา   หงษา
2. เด็กหญิงเสาวภาคย์  โตพงษ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจมั่น
2. นายเมธี  ศรีรันต์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ้ยสิริพรกุล
2. เด็กหญิงภูษณิศา  แสงสร้อย
3. เด็กหญิงไปรยา  ดีไพบูลย์
 
1. นายธเนศ  อินเมฆ
2. นางสาวสรารีวรรณ  ภู่แขวงแสง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวธันยพร  ดินไทย
2. นางสาวศุภิสรา  ใจกาวิล
3. นางสาวอันนา  ตรีพงษ์
 
1. นางรัชนีวรรณ  กาญจนันท์
2. นายเอกพงศ์  เบญจกุล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชาย รณชัช   เนียมเปี่ยม
 
1. นางสาวสุชาวดี   พิมหานาม
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวธัญพิชชา  สิงห์โนนตาด
2. นางสาวแพรวา  มากมี
 
1. นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์
2. นางกาเหว่า  พรมชาติ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายจิรภัทร  แตงแสงจันทร์
2. เด็กหญิงจุฌามาศ  บู่อ้น
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองงามดี
4. เด็กชายบัญชา  พลกล้า
5. เด็กหญิงมานิตา  บรรลือสำโรง
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิมจันทร์
2. นายปริวัตร  ศรสุรินทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวชุลีพร  สิงห์เรือง
2. นางสาวปิยพร  ช่วยบุญ
3. นายอานุภาพ  ชันษา
4. นางสาวอารีรัตน์   เล็กยิ้ม
5. นางสาวแพรศรีทอง  ดีเกษม
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางชนากานต์  สกุลหงษ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจุฑามาศ  ทับทิมศรี
 
1. นายนทีบดี  ชูรัสมี
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจิราพร  เกษามูล
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองน้อย
 
1. นางฉวีวรรณ  มากมี
2. นางสุนันท์  หนองหลวง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวขอบฟ้า  เจตนจิตร์
 
1. นางสาวจารุณี  มีมั่น
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชาย อัศวเมธ   เอี่ยมน้อย
 
1. นายเตชภณพัฒน์   อัฏฐกรธนานนท์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายภาณุเดช  ละโส
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายธนัช  อนุสรณ์สัญญา
 
1. นายกำพล  เนตรเชย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกตุแก้ว
2. นายกิตติธร  บุญแท้
3. นางสาวกุลชา  อินทกูล
4. นายคมกริช  ด้วงทา
5. เด็กชายชวภณ  ทองอำพร
6. นายฐาปกรณ์  บุญอ่ำ
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แย้มขะมัง
8. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภูษี
9. นางสาวฑิฆัมพร  ยอดบุตรดี
10. เด็กชายธนพงษ์  ถวิลหวัง
11. เด็กหญิงปริชญา   อิฐเพ็ชร์
12. นางสาวพรพชร  อินไชยเทพ
13. เด็กชายพสธร  คมสัน
14. นางสาวพัชรพร  โคตรเพชร
15. นางสาวพาขวัญ  รอดสิน
16. เด็กหญิงพิชญา  เพียรรุ่งเรือง
17. เด็กหญิงพิมพ์นิชา  สวัสดี
18. เด็กชายพิศณุ  อำไพริน
19. นางสาวภัชชรัตน์  สำราญศิริกุล
20. เด็กหญิงภาวิดา  เมฆเลื่อม
21. นายภูธเนศ  นาคสวาท
22. เด็กหญิงมณิสรา  สอนชิต
23. เด็กหญิงมุกรวี  เสือเกิด
24. เด็กหญิงรัตติกาล  จุลศิลป์
25. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วเอี่ยม
26. นายวรจักร  แซ่เฮ็ง
27. นางสาววิภารัตนศิริ  เกตุปาน
28. นางสาวศดานันท์  แขวกระทุ่ม
29. นางสาวศุภรดา  จันทรา
30. นางสาวสนิฐา  คชนิล
31. เด็กชายสิทธิโชค  นิมูลชาติ
32. เด็กหญิงสุภัสสร  กันจู
33. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  นาคแย้ม
34. นายอนุพงษ์  มีแสง
35. นางสาวอภิชญา  ไพสิฐสุวรรณ
36. นางสาวอมรภัค  กลิ่นแข
37. นางสาวอสมาภรณ์  คงพ่วง
38. นางสาวอัจฉราวดี  ตาลน้อย
39. เด็กชายอิสร  ยาสมุด
40. นายโชคจุฑานันท์  ดิฐษาทวีพร
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
2. นางวลีรัตน์  วงศ์สุทธิ์
3. นายวรวิช  หล้าจังของ
4. นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล
5. นางสาวพิญาภรณ์  บำรุงดี
6. นายเสน่ห์  เทศนา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายพนภัทร   เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นายสุชิน  เทียมศรี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวเมธาพร  สุขเกษม
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวเมธาพร  สุขเกษม
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวกมลลักษณ์  น้อยนาง
2. นางสาวกรณิศ  วงศ์เศรษฐภูษิต
3. นายกฤษฎา  นิลเลิศ
4. นางสาวชนัญญา  มีสุวรรณ์
5. นายณัฐดนัย  ปราบอินทร์
6. นายณัฐดนัย  ผิวขำ
7. นางสาวณัฐนรี  แทนนิกร
8. นางสาวณัฐวดี  วัดแย้ม
9. นางสาวธิดารัตน์  เทพบุรี
10. นางสาวปรียาภรณ์  บัวแก้ว
11. นายพศิน  หมั่นมี
12. นางสาวพัชรี  เมืองมา
13. นางสาวพิมพ์ชนก  พฤกษะวัน
14. นางสาวพิมพ์พิศา  มั่นฤทธิ์
15. นายภาคภูมิ  ศิลา
16. นายภานุพงศ์  ชมพูเพชร
17. นางสาวมัศยา  เพชรเกิด
18. นางสาววรารัตน์  สังฆะมณี
19. นายสถาปัตย์  ผาตินาวิน
20. นางสาวสุพรรษา  อิวชาวนา
21. นางสาวสุภาพร  เพชรทิม
22. นางสาวสุรางคณา  ไทยสำราญ
23. นางสาวสุวรญา  ภู่เชย
24. นายอชิตะ  สมเพราะ
25. นางสาวอติพร  ยุตติธรรม
26. นายอภิสร  อ่อนหอม
27. นางสาวเบญญาภรณ์  ปูนปาน
28. นายโตโยโนริ  ฮับบาล
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
3. นายปกรณ์วัชร์  พิมพ์ทอง
4. นายวีระชัย  จันทะเสน
5. นางสาวธีรวรรณ  จันทร์อิน
6. นางสาวโพยมรัตน์  นพรัตน์
7. นางสาวจุฑามาศ  ศรีสมบัติ
8. นางสาวจินทภา  ธูปเรือง
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  ม่วงยิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐนิสา  มีจอ
3. เด็กหญิงพฤกษา  บ่องเขาย้อย
4. เด็กหญิงพิญญาเนศวร์  อั้งสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุชาดา  โชติรัตน์
6. เด็กหญิงแพรพลอย  หุตะมาน
 
1. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงพรรณพร  ตรงนิติธรรม
2. เด็กชายภูมินทร์   ริพล
 
1. นางวิไลลักษณ์  คำทา
2. นางจุฑาทิพย์  จิตกำเหนิด
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายภคพรต  แสงไชย
 
1. นางชเนตตรี  กาญจนศิริ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นายณัฐชนน  แก้วยม
 
1. นางสาวถวิกา  ไรวงศ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายคณาธิป  กลิ่นทับ
2. เด็กหญิงจิตตานันท์  สุเมธเทพานันท์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงลัลลลิลล์  ศิริธร
5. นายสองเมือง  เม็งเกตุ
 
1. Ms.Ayuk Grace  Taku
2. Mr.Daniel  Carey
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  ไตรสีห์
2. นายปรัชญาฑร  จัทรวงค์
3. นายศุภวิชญ์  สุขะอาคม
4. นางสาวศุภิสรา  ไวทยกุล
5. นางสาวอาลิซ่า  ไรย์ซิค
 
1. Mr.Lorenzo  Caballes,Jr.
2. Ms.Mary  Benliro
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายคมกฤษณ์  ดอกบัว
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์รักษา
3. เด็กชายจิรายุ  ซ้อนเขียว
4. เด็กชายธนาวุฒิ  นาคแก้ว
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บัวอำไพ
6. เด็กชายธีรพัฒน์  กลิ่นแจ่ม
7. เด็กชายปรวัตร  สุขทวี
8. เด็กชายมงคล  กลัดแก้ว
 
1. นายจเร  โคกทอง
2. นางสาวจันทร์จิรา  สกุลณมรรคา
3. นายนิมิตร   คัชมาตย์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายจิตบุณย์  บุญอาจ
2. เด็กหญิงนันท์นพิน   สำรวมใจ
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
2. นางดารารัตน์   มะอิ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน   นรสิงห์
2. เด็กหญิงวิราวรรณ    กันฟัก
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
2. นางดารารัตน์   มะอิ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายปาณัสม์   แย้มชุติ
2. เด็กชายปิติภัทร   กิจสวน
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
2. นางดารารัตน์   มะอิ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวตุลยา    ทองสิน
2. นายศุภกร   เพ็งปรางค์
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
2. นางดารารัตน์   มะอิ
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายธีรดนย์  ชูสงฆ์
2. นายพีรพล  บัวคง
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นางสาววริษฐา  บัวทอง
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชุติภาส  แสงงาม
2. เด็กชายธนภัทร  ดิฐษา
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
2. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายจิรพัส  ทองสอน
2. เด็กชายพชร  กลางจิต
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
2. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายณิวัฒน์ชัย  หวังตระกูลดี
2. นายพลณัฐธนา  โมรา
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
2. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
41 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงมณธวรรณ   อาภัย
2. เด็กชายรัตนภูมิ   มาลากุลต๊ะ
3. เด็กหญิงวีระวรรณ  อินเติมมา
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นางเบญญาภา  สอนสุภาพ
 
42 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นายรวีโรจน์  ทองดี
2. นางสาวอลิซาเบธ พิมพิสา  วอลเทอร์
 
1. นายพุทธพร  อินอ่อน
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายฉัตรดนัย  ชัยปัญหา
2. นางสาวอริญชยา  แพ่งสมบูรณ์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชนกันต์   ประทีปะบรรเทิง
2. เด็กชายธรณ์เทพ  เพ็ชรรัตน์
3. เด็กชายนพพล  บุญเจริญ
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นางสาวเบญจวรรณ  แหวนนิล
 
45 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายชิษณุชา  อ่อนฤทธิ์
2. เด็กชายทาวัต  เอมะพลานนท์
3. เด็กชายรังสิโรจณ์  กุลเพชรจิระ
 
1. นายจรูญ   เถื่อนกูล
2. นายกิตติพันธ์  บุญปัน
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ภู่ฤทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  สาดอ่ำ
3. นางสาวรุจาภา  กันเกตุ
4. นางสาวลลิดา  หมีนิ่ม
5. นายวาคิม  เขตคาม
6. นางสาวสุมินตรา  โตโหมด
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
3. นางนันทิยา  ศุภราชโยธิน
 
47 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวนนลณีย์  แก้วแจ้ง
2. นางสาวนภารัตน์  แก้วทุม
3. นางสาวพรธิดา  อินทร์เกตุ
 
1. นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางอโณฌา   บุญโสภา