รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญมา
2. เด็กชายรพีภัทร  ฟองน้ำ
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นางสาวพัชรินทร์  หล่อแหลม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายณเรนย์  หอมสมบัติ
2. นายนพรัตน์  พิมพ์เสนา
3. นายปัณณธร  ไตรภพ
4. นายพิษณุ  ลีสมุทร
5. นายวราวุฒ  บุญเพ็ง
6. นายวันเฉลิม  นาสมยนต์
7. นายศุภกิจ  ศรีบุริน
8. นายสหชัย  มณฑา
9. นายสายวสันต์  นากสกุล
10. นายสุรเชษฐ์  คงมา
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
2. นายนเรศ  บานแย้ม
3. นางหัทยา  นุกอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  อานี
2. นายกฤษฎา  สุพรม
3. นายชนะภูมิ  ทิพย์มณเทียร
4. นายทินภัทร  แก้วบุญเรือง
5. นายธนวัฒน์  ครแหยม
6. นายบัณฑิต  ชูจันทร์
7. นายปกรณ์  เรืองโคเวียง
8. นายพชรพล  ธรรมครบุรี
9. นายสิทธิพงษ์  ปานเกิด
10. นายเจษฎาภร  ภูมะลา
 
1. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
2. นายจีรพันธ์  เนาวโชติ
3. นางสาววันวิสาข์  เตจะวัน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา   อุปนันท์
 
1. นางสาวเกศกนก   บุญอาจ
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศร  ใจเพียร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว