รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายวัชรพล  ปานเกิด
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวปลายฟ้า  จันทร์หล้า
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายภาณุวัฒน์  กรอนกลาง
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวดารินทร์ชนก  แสงวิริยนันท์
2. นายภูธร  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นายทวิช  น้อยดี
 
5 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นายครรชิต  บุญมาสาย
2. นางสาวพิมพ์พิริยา  ปานคำ
3. นางสาวสุรวดี  ทองปาน
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายกิติศักดิ์  ทองหลาม
2. นายนาถวัฒน์  คำดี
3. นางสาวศิริพร  แซ่ย่า
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นายนิสิต  เนินเพิ่มพิสุทธิ์
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงภารณี   มงคลคีรีโรจน์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    แซ่หลอ
3. เด็กหญิงสุรีพร   รสสุธรรม
 
1. นางวิไลวรรณ   จันแก่น
2. นางสาวจีรพรรณ   สุราษฎร์มณี