รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน
 
1. นายอาชัญ  สุพรรณกลาง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงธนกมณ  ลิลเยียดอห์ล
2. เด็กหญิงปภาวี  ชุนเกาะ
 
1. นางพัชรินทร์  โลหะบาล
2. นางสาวกิตติยา  จันเหลือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว
2. เด็กชายพีรวิชญ์  เตโช
3. เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางมนัชนันท์  นามวงศ์
2. นางอ้อมทิวา  บุญโชติ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  เรื่อศรีจันทร์
2. เด็กชายถิรกกฤต  จิตร์แก้วถิรกฤต
3. เด็กชายธรรมนูญ  ธรรมประกอบ
4. เด็กชายบวรวิทย์  หาญรักษ์
5. เด็กชายภาคภูมิ  บุญพรม
6. เด็กชายภานุวัฒน์   ใจบาน
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  สีคำจีน
8. เด็กหญิงลลิตา  ถารนะ
9. เด็กหญิงสุฐิตา  ไชยปัญญา
10. เด็กหญิงเพราพิลาศ   ครองตะเคี่ยน
 
1. นางถนอม  สีนาค
2. นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว
3. นายทักษิณ  ผลประเสริฐ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกวิเชษฐ์  ปานพันธุ์โพธิ์
2. เด็กหญิงธนพร  พิมพ์เสนา
 
1. นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมร  ธานีวรรณ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายธนวัฒน์  วรรณสม
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวปาริชาติ  เพชระบูรณิน
 
1. ดร.สุพรรษา  ศรประเสริฐ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวขวัญฤดี  คะชานันท์
2. นางสาวจิตฤดี  ดวงดี
 
1. นายจงจัด  ดวงจันทร์
2. นางสาวศศิกานต์  ปิ่นสุข
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวพิชชาอร  แช่คำ
2. นายสราวุฒิ  สุริยะ
3. นางสาวสุภารัตน์   แซ่หลอ
 
1. นางสาวนิภา  ทวียศสกุล
2. นางสาวปราวีณา   ยอดเพ็ชร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐา  อินทวงษ์
2. เด็กหญิงพรนภา  ปะทาเส
3. เด็กหญิงพรรณวสา  ยอดแสง
 
1. นางสกุล  วันเย็น
2. นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  คงทนแท้
2. นางสาวทิพาภรณ์  ผองคำ
3. นายธีรพงษ์  ศรีบัวรินทร์
 
1. นางสกุล  วันเย็น
2. นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ์
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณษี   สิทธิเสนา
 
1. นางพจนี  คำแท่ง
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. นายศุภกิตติ์  พรมมะสิงห์
 
1. นายเริงนรินทร์  สมนึก
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  อยู่มา
 
1. นางดุจฤดี  หอมหวล