รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายภูริภัทร  ปาสะบุตร
 
1. นางสาววันนิสา  คำอ้าย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94.003 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ  โตมา
 
1. นางสุภาพร  นักหล่อ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเจนจิรา  แก้วเขียว
 
1. นายพรณรงค์  ธานี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงปทิตตา  แก้วเสน
2. เด็กชายพนมวัลย์  แก้วเพียร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญเรือน
2. นางรุจิรา  บุญเรือน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายธัญวรัตม์  มงคล
 
1. Mrs.Gyeyoung  Jin
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  แซ่วื่อ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงคำกุล
3. เด็กหญิงอรนุช  พุฒิพร
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
2. นางสาวศิริวรรณ  คงเวิน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกรชวัล  พุฒิพร
2. นางสาวกัญญารัตน์  ประทีปคีรี
3. นางสาวชุลิตา  แซ่วื่อ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
2. นางอารยา  สุวะมาตย์
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายไตรรัตน์  ศรีพันธ์บุญ
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นางสาวภัทรธิรา  คำแพ
 
1. นายจีระศักดิ์  อินทรักษา