รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรสุดา  ลานณรงค์
 
1. นางสุระพี  อาคมคง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญชลิกา  ขันคำ
2. นางสาวกุลจิรา  จิตบุญเรืองโรจน์
3. นายชยธร  โนนใหม่
4. นายณัฐพล  อุบลแสง
5. นายณัฐพล  หงษ์คำ
6. นายดำรงค์เดช  คุณทรัพย์
7. นายธนพล  หมื่นสีทา
8. นายธัชพล  น้อยเจริญ
9. นางสาวนริศรา  ชูชัยมงคล
10. นายประวิทย์  เหล็กเพชร
11. นางสาวพิมพ์พิชชา  มณเฑียรสุภา
12. นางสาวยศวดี  เคนดี
13. นางสาววารุณี  วิเชียร
14. นายศิลป์ชัย  จันทร์คำภา
15. นายสัญทณัฏ  ทองนาค
16. นางสาวสุวนันท์  โพธิคลัง
17. นายอภิรักษ์  ช่อผะกา
18. นายอมรเทพ  อินทร์เอี่ยม
19. นางสาวอัจฉราภรณ์  ตองอ่อน
20. นายเอกฐณาวุฒิน์  บุญประเสริฐ
 
1. นายวราวิช  อุดพ้วย
2. นางสาวพนมไพร  น้อยเจริญ
3. นายภานุวัฒน์  บุญเทียน
4. นางเบญจมาศ  น้อยบำเหน็จ
5. นางสาวเกื้อกุล  นามวงษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงศุภธิดา  วงศ์ปัญญา
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  สอนเมือง
2. นางสาวกฤติพร  นาคสุข
3. นางสาวธนัชพร  สุปะไตย
4. นางสาวนิภาวรรณ  อรัญสาร
5. นางสาวสุนิสา  สีโม้
6. นางสาวเสาวลักษณ์  กำลังหาร
 
1. นายวิษณุ  ทองจันทร์
2. นายไพโรจน์  กองกี
3. นางสาวพรรนภา  ประดับเชื้อ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายปริญญา  กุลอามาตย์
2. นายพีระพงษ์  ศรีลาวงค์
3. นายมงคล  ผลานิสงค์
4. นายอภินันท์  ทรายฮวด
5. นายเกียรติศักดิ์  เทียบฤทธิ์
 
1. นายนพรัตน์  รองหมื่น
2. นายวิษณุ  ทองจันทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกิรติกร  เหง้าสารี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายจารุพงษ์  พรมนาม
2. เด็กชายธนพจน์  นวลจีน
3. เด็กชายธนัถต์  เจริญสุข
4. เด็กชายนันทนากร  นันทจันทร์
5. เด็กชายพัทธนันท์  ประประโคน
6. เด็กชายวรากร  ก้อนรัมย์
7. เด็กชายเจษฎาพร  นิลเกษม
8. เด็กชายเอกลักษณ์  บุญศิริ
 
1. นายยุทธนา   นาอุดม
2. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
3. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. เด็กชายมณฑณ  ทองรัตนะ
2. เด็กชายสหรัตน์  สอาดสิทธิ์
 
1. นางสาววีรนุช  หล้าน้อย
2. นางกาญจนา  พิมลา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวชุตินันท์  แซ่จันทร์
2. นายธนิษฐ์  พร้อมมูล
 
1. นายชัยชนะ  ทองมา
2. นางทาริกา  วงศ์แก้ว
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  ทองทวี
2. นางสาวภัทรา  เกิดธรรม
3. นางสาววรรณวิศา  นันดา
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
2. นางสาวยุวดี  ทองวัน
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. นายสราวุฒิ  คำสอาด
2. นายเจริญโชค  ปะกะตัง
 
1. นางสาวปัญจลักษณ์  เมฆเจริญทรัพย์
2. นางสาวปัญญาภรณ์  สีดี