รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวสุภัสสรา  เทพจันทร์
 
1. นางสุชิดา  กำทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์ตะวัน
 
1. นายจักรพันธ์  ชัยวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมชนก  ประเดิม
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เอื้อรัตนมงคล
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญนอก
 
1. นางอนงค์  ทุมวงษ์
2. นางสาวกุสุมา  ลีกา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัลยากรณ์  เขาปัง
2. นางสาวนันทิพร  กอบแก้ว
3. นางสาวพลอยสวย  พูลสังข์
 
1. นางสาวอรอุมา  บำรุง
2. นางนัยนา  กาวิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายภูรินทร์   อุดต่อม
2. เด็กหญิงรวีรัตน์   ชัยระวีวงศ์
 
1. นางสาววรางค์ภัทร   ต้นศิริ
2. นางสาวเบญจมาพร   วิมุกติบุตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนิติภูมิ  สุวรรณศิลป์
2. เด็กชายพีรวัส  โภคาสุข
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
2. นายคงฤทธิ์  กุมภา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  วงค์สกุล
2. เด็กชายไพโรจน์  จักรแก้ว
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
2. นายคงฤทธิ์  กุมภา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวชาลิสา  ใจสมิง
2. เด็กหญิงธิญาดา  เนื้ออ่อน
3. เด็กหญิงนริศรา  สมหมาย
4. เด็กหญิงน้ำฝน  กาศอินตา
5. เด็กหญิงพรรณรัตน์  ปูทอง
6. เด็กชายพันกร  กวางวิเศษ
7. เด็กหญิงพิชชา  กาวีละ
8. เด็กหญิงพิชชานุช  กาวีละ
9. เด็กหญิงฟ้อนฟ้า  ศิลาไกร
10. นายเจษฎากร  นาทอง
 
1. นายจีราวุฒิ  บุญสูง
2. นางสาวสุภาวดี  ธิกา
3. นางสาวสุนทรี   แก้วคำแสน
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรรัตน์พันธุ์
 
1. นางสาวดวงเนตร  อ่องละออ
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวนภัสวรรณ  ประสานใจ
2. นางสาวสุพัตรา  เป็งวันทา
3. นางสาวสุภาวดี  นวลขัน
 
1. นางสาวณิชนันทน์  ไชยขันแก้ว
2. นางสาวบงกชกร  เปียงอ้น
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกแก้ว  มงกุฎ
 
1. นางสาวภัทริน  ผาคำ
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายภานุวัฒน์  กามินทร์
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์