รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   เต็งอินทร์
2. เด็กหญิงจิตกันยา   ทองจิตร
3. เด็กหญิงนวัสดา    มารศรี
4. เด็กหญิงสุธาวัลย์   ตวงลาภทวีกิจ
 
1. นายยงยุทธ  ประวีณชัยกุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกานต์ธิดา  อุประ
2. นายชัญญา  -
3. นายฌาณทิพย์  ปันทวัง
4. นายทักษ์  อภิวะ
5. นางสาวนวลจันทร์  -
6. นางสาวนันทฉัตร  ดีเลิศ
7. นางสาววีร์วรีย์  แต้มสีคราม
8. นายศุภกิตติ์  สกุลมหาทรัพย์
9. นายสมชาย  -
10. นางสาวไพรพรรณ  เวทย์นุวงค์
 
1. นายธรรมธัช  ป๋าวงค์
2. นางสาวจารุวรรณ  กันทะวงษ์
3. นางศิริพร   อำพันธ์ศรี
 
4 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวชลธิชา  บุตรไพรวัลย์
2. นางสาวศกลรัตน์  วิวัฒน์พรไชย
3. นางสาวหมวย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายณกรณ์  กันธิยะ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  เตชาติ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายจีรภัทร   ฤทธิ์บำรุง
2. นายชวลิต  วงศ์ประเสริฐ
3. นายปริญญา  เวียงคำ
 
1. นายพงศกร  บุญมา
2. นางณัฐธิญาน์  เลิศชัยกาญจน์