รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวนันทิกานต์  ไกวัลสกุลชัย
2. นางสาวมาลิตา  ต๋องเรียน
3. นางสาวมโนรา  ศึกษาภูมิภาค
4. นางสาวรับพร  ถิ่นนารุ้ง
5. นางสาววิดารัตน์  วนาประสาทพร
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นายนพดล  รุ้งประนมกร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายธัญพิสิษฐ์  แก้วปราณี
 
1. นางสาวรสมาลิน  จิตสว่าง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายวุฒิไกร  วิรุฬหัสกุล
2. นายศรัณย์  ปองถาวร
3. นายเฉลิมชัย  คำใสสุวรรณ
 
1. นายเอกชัย  จีปิน
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ปินตาบูรณ์