รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายยุทธนา   รักสิงห์
2. เด็กหญิงสุพรรณษา   แจ่มหม้อ
 
1. นายเจริญ  พิลึก
2. นางสาวอุษา  บัวบาน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายบุญฤทธิ์  อุดมสุข
 
1. นางสาวกชกร  จีนเพชร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กชายอัมรินทร์  มหา
2. เด็กหญิงอาลิซ่า  เอ็ก
3. เด็กชายอิทธิพล  ยาสกุล
 
1. นายกฤษณะ  สาลีเจริญ
2. นางสาวอรวรรณ  บุญรอด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกุลหญิง  หอมบุบผา
 
1. นายทนง  คงรอด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายพีระพัทร  ลายทอง
 
1. นายอนุสรณ์  อินทะนะ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายภครภูมิ  สุขแก้ว
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายภูพิชิตชัยต์  มีสัตย์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  สมตน
2. นายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
3. นางสาวชมมณี  นิลแก้ว
4. เด็กชายนันท์ณภัทร  ดิสกุล
5. นางสาวพัชรวี  พิมพา
6. นายภครภูมิ  สุขแก้ว
7. นายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
8. นายศาศวัต  อินทรเกษม
9. นายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
10. นางสาวสิริยากร  คชขันธ์
11. เด็กหญิงสุนิษา  เรืองศรี
12. นายอรรถพล  สุยะวงษ์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายชเนศ  สระสม
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  พวงพี
2. เด็กหญิงชลธิชา  คันศร
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงนิตติกาล  สุขกลิ่น
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญศักดิ์
6. เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  เงางาม
7. เด็กชายเมธชนันชัย  ประเสริฐ
8. เด็กหญิงแพรชมพู  เขื่อนยัง
 
1. นายวสันต์  คงโต
2. นางปรียาวรรณ  ศรีพารา
3. นางดารากรณ์  ขุนมิน
4. นางสาวสาวิตรี  สร้างนอก
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กชายกฤษณะ  พันธุ์พุ่ม
2. นายกิตติยศ  การะภักดี
3. เด็กชายวรธน  หล้าหาญ
4. นายอภิสิทธิ์  ตาลน้อย
5. นายอานนท์  เพียรไธสง
 
1. นายจักรพงษ์  สุขสบาย
2. นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายคมสัน  ดาทา
2. นายชัยวัฒน์  พิลึก
3. นายณัฐวุฒิ  คนธรรม
4. นายภาเจริญ  แพนไธสงค์
5. นายศุภวิชญ์  วันศรี
6. นายอนุชา  จุทะบาล
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายณัฐภัทร   ศรีวิชัยลำพันธ์
2. นางสาวน้ำทิพย์   อมรนิติโชคสกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นายปริญญา  วิชัย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขวัญยืน
2. เด็กหญิงพรนภา  ผิวพรม
3. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีภูธร
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โมลา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  วิยาภรณ์
6. เด็กหญิงอารยา  ดวงใจแก้ว
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  อ่างเอย
 
1. นางสาวกมลชนก  บัวแย้ม