รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีกฤษดารมณ์
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ขัดทาน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวกฤตพร  ขุนแขวง
2. นางสาวชลธิชา  เล็กวงค์
3. นางสาวนภัสวรรณ  ชอบธรรม
 
1. นางสาวเพชราภรณ์  ดินแดง
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกัลยรัตน์  คุณุ
2. นายศรัณย์  ปินตา
3. เด็กหญิงสุภลักษณ์   ดีโสม
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
2. นางนุชนาท  สิงหา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวปวรลักษณ์  คังตะ
2. นางสาวพนิตสุภา  ใจภักดี
3. นางสาวสุภัทรา  โสดาพรรค
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
2. นางรัตนาภรณ์  โยทะพงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  หิรัญโกย
2. นายรัชพล  กอสัมพันธ์
3. นางสาววิมลมณี   แซ่ซี
 
1. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
2. นางวิลาพร  อารักษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกุลจิรา  ปานรักษา
2. นางสาวณัฐญา  กุณาเล็ก
3. นางสาวสุกัลญา  ศรีภุมมา
 
1. นางสาวนลินี   พิลึก
2. นางอัจฉรา  จ้าวสันเที๊ยะ
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายณัฐภัทร  ชูวงษ์
2. นายทศพล  ธูปหอม
3. นายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
4. นางสาวนันทวัน  กล้าหาญ
5. นายบดิณเดชา  สุทา
6. นางสาวปนัดดา  จันทะวงษา
7. นายประภาวัฒน์  คงหัต
8. นางสาวภัชราภรณ์  สารเหล่า
9. นางสาวสุชานาฏ  ครองสุข
10. นางสาวสุนิชา  กองเครือวัลย์
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
3. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวจิรชยา  พูลศิริ
2. นายณัฐวุฒฺิ  สุขอยู่
3. นายธนาวุฒิ  ตรีวงษ์
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายฐิตวัฒน์  สงค์พิมพ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สูงรุ่ง
3. นายธนาธิป  จันทร์ผิว
4. นายธีรพัฒน์  ธรรมจิตร์เหมาะ
5. นางสาวปาริฉัตร  เรืองขจร
6. นายยุทธพิชัย  คมเกตุ
7. นางสาวลักขณา  วระฉัตร
8. นางสาววิรัญชนา  พันธ์หอม
9. นายวิรัตน์  ทองพรม
10. เด็กชายวิวัฒน์วงศ์วรรณ  ธนูศร
11. นายวีรภัทร  สีทำมา
12. นายศุภกร  แช่มช้อย
13. นางสาวสริตา  อินทร์สวาท
14. นายสหัสวรรษ  ปัจจัย
15. เด็กชายสุจิณดา  ถนอมสิงห์
16. นางสาวสุวรรณา  เยี่ยมสมุทร
17. นายอธิวัฒน์  พันพิพัฒน์
18. นางสาวอริสา  สำนักบ้านโคก
19. นายเสกสรรค์  ทองเสม
20. นายเอราวัณ  กันชัยภูมิ
 
1. นายนพพร  แจ่มหม้อ
2. นางอุไรวรรณ  อุดมสุข
3. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
4. นายศราวุฒิ  พุธทา
5. นางสาวมรกต  ทับโพธิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายอรุณ  พวงทอง
 
1. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  การะภักดี
2. นางสาวครองขวัญ  ฤทธิ์กระจาย
3. นางสาวจุฬารัตน์  เกตุอินทร์
4. เด็กชายฉัตรชัย  ทองเกิด
5. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีมาเล้าเต่า
6. นายณัฐกานต์  คำวัง
7. นายณัฐภูมิ  เมฆฉาย
8. นายณัฐสิทธิ์  แก้วบัวดี
9. นางสาวทอฝัน  เหมะชัย
10. เด็กชายธรรมสร  สุภากุล
11. นายธีรภัทร์  โพพิทักษ์
12. นายนภัส  จันทร์ศิริ
13. เด็กหญิงนรีรัตน์  จันดาวงษ์ธรรม์
14. นายนววิช  ชัยปัญหา
15. เด็กชายบุญยกรณ์  ชื่นด้วง
16. เด็กชายพัชรพล  พัดโท
17. เด็กหญิงพิมลพร  ฤทธิ์กระจาย
18. เด็กชายภราดร  ลบแท่น
19. นางสาวรติมา  นูสาลี
20. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  กลิ่นหอม
21. นางสาววรรัตน์  ทีฆะ
22. นายวรากร  คำพิลา
23. เด็กชายวิทยากร  กะเสตวิทย์
24. เด็กหญิงศิวิมล  ปั้นเหลี่ยม
25. นายศุภกิจ  จันทร์ดี
26. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงษ์มา
27. นายสิรภพ  มาลาหอม
28. เด็กหญิงสุจิรา  ศรีประเทศ
29. เด็กหญิงสุชาดา  บุญเกิด
30. เด็กหญิงสุพิชญา  สุวรรณประเสริฐ
31. นางสาวสุภาวี  มามีศรี
32. นางสาวอทิตยา  นิลรัตนานนท์
33. นายอภิเชษฐ์  อ้นพา
34. เด็กหญิงอรอุมา  พรมหมาตร์
35. นายอัศนี  ภู่ทอง
36. เด็กชายอากา  ไม่มีนามสกุล
37. เด็กหญิงอาริสา  ชุมภูสุวงษ์
38. เด็กชายเอกพจน์  พรมลี
39. เด็กหญิงแพรวา  แก้วคำ
40. นายไตรรงค์  เที่ยงคงมา
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
2. นางสาวสุภาพ  พัฒนชัยวงศ์
3. นางอุไรวรรณ  อุดมสุข
4. นายยศศักดิ์  สุขเกษม
5. นางสาวสุมิตรา  อินทรานุสรณ์
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ริ้วทอง
2. เด็กชายปรเมศวร์  บุตรวงษ์
3. เด็กชายพลากรณ์  สีลาดเลา
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายกิตติ  จันทร์ผิว
2. นายธีรภัทร  สิงห์โค
3. นายปารณัท  สิงหเดช
 
1. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
2. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวชนัญชิดา  จันทร์ดา
2. นางสาวปิยะภัสร์  ม่วงสิมมา
3. นายพีรพัฒน์  ไกรสร
4. นายวุฒิชัย  วรรณา
5. นายอดิสร  เสาร์แก้ว
6. นายอัมรันทร์  วัฒนะรุ่ง
 
1. นายธนวัต  ทัพชุมพล
2. นายภูวดล  ดำนงค์
3. นายคฑากร  ภิญโญ