รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายชิตพันธ์  พะหงษา
 
1. นายภาณุพงษ์  เฟื่องฟู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวธนาพร  คุมพล
 
1. นางสาวชลัณรัศม์  ต้นกล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพิชชากร  แร่เพ็ชร
2. นางสาวเพ็ญพิชา  น้อยเครือ
 
1. นายปิยะวัติ  วังซ้าย
2. นายปวิน  เจียไพบูลย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายภีศเดช   ฉัตรบริรักษ์
 
1. นายปิยพงค์  จักรบุญมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายมนภัทร  คะระวาด
 
1. นายปรัชญ์  มาวิเลิศ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายชญานิน  ทักษิณาพิมุข
2. เด็กหญิงพรภรณ์  บุญยู่ฮง
3. เด็กชายพรภวิษย์  พวงเรือนแก้ว
 
1. นางณัฐสิรี  ลี้ตระกูล
2. นางสาวเปมิกา  เมืองมูลพุ่มนาค
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมแก่นจันทร์
2. เด็กชายณัฐภัทร  มงคลกาวิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณัฐวุฒิ  ตุ้ยสืบ
2. นางสาวพิมพกานต์  สาปคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวฉัตรณภัทร์   ทินอยู่
2. นางสาวณัฐณิชา   มูลใจทราย
 
1. นางสาวนิภาพร   ประทุมพงษ์
2. นางสมสาย  คำตุ้ยเชื้อ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชา  หมูแก้ว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพิศวัสต์  วรรณฟู
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายวรัญญู   ก๋าเครือ
 
1. นายพิษณุการณ์   ทรายแก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพลกฤต  เทพนามวงค์
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายชวกร  แพนไธสง
2. นางสาวญาณินท์  พลรักษ์
3. นางสาวณัฐกานต์   แว่นแก้ว
4. นายถิรตรัย  มาละใจ
5. นางสาวพรรณวดี  ชมกลิ่น
6. นายภาณุพงศ์  ธิต๊ะ
7. นายรัชตะ  คำพิทำ
8. นางสาวรัตกันท์  เขียวอุไร
9. นายวงศธีร์  พันธุ์หอม
10. นางสาววชิราวดี  อกกว้าง
 
1. นายปรัชญ์  มาวิเลิศ
2. นางสาวรัตติกาล  ราชจริต
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทย์ 1. นายจาตุรงค์  โชคพิพัฒน์พร
2. นายชินพัฒน์  ทาสมบูรณ์
 
1. MissJiaxin  Wen
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายกรวิชญ์  ตุ่นบุตร
2. นางสาวฉัตรชมพู  ศรีวัย
3. นางสาววริศรา  บุญเรือง
 
1. นายจิตตวัฒน์  เมืองมาหล้า
2. นายฐิติกร  หล้าวงค์ษา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชนิดาภา   อินทามระ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   สมโพธิ์
3. เด็กหญิงบรินทร์ทิพย์   โสดกำปังอุดมสุข
4. เด็กหญิงปารณีย์   บุญเกื้อ
5. เด็กหญิงอัญชลี   กันทะวงค์
 
1. นางรักชนก   ศรีชมภู
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน   เพ็งมา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวชนกานต์  บัวภาศรี
2. นางสาวนริสรา  เทวัญ
3. นางสาวมรกต  มีมานะ
4. นางสาวรุจิษยา  เอกฉันท์
5. นางสาวอารียา  ปัญโญ
 
1. นางสาวเมธาพร  ตันชุ่ม
2. นางพรทิพา  ผันผาย
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกษิมาพร  นาละกา
2. นางสาวกานต์รวี  ทิพย์กันเงิน
3. เด็กหญิงจรรยา  อุณทนารัตน์
4. นางสาวณัฐจิรา   วาเล็กบุตร
5. นางสาวพรชิตา  อุดสาย
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงศ์จันทร์
7. เด็กหญิงภานุมาศ   พุทธิมา
8. เด็กหญิงวรินธรณ์   คำมุข
9. เด็กหญิงวริศรา   วงศ์ธิดา
10. เด็กหญิงสุกัญญา    บุญเป็ง
 
1. นางพิกุลทอง    เปล่งศิริ
2. นางลลิตา  ประชุมฉลาด
3. นางโสภิณ   ศิริคำน้อย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายกิตติพงศ์  วงค์วิชัย
2. เด็กชายจิราวัฒน์   ปวงญานะ
3. เด็กหญิงชญาดา  โคตรสมบัติ
4. เด็กชายชินวัตร  บุญพร้อม
5. นายณัฐกานต์  เยินยุบ
6. นายณัฐวุฒิ  ทองยิ่งเจริญสุข
7. นายธนวัฒน์  สมบูรณ์
8. นายนาคนรินทร์  ทรายคำ
9. เด็กชายปฐมพงศ์  พงศธรเจริญศรี
10. นายภารดา  ทิพย์วรรณ
11. นายภูดิท  เตจ๊ะ
12. นายภูตะวัน  จันทร์ใหม่
13. นางสาวสร้อยเพชร  ตันชุ่ม
14. เด็กชายอรินชยา  เอิกเกริก
15. นางสาวเอื้อมใจ  ใจแสนวงค์
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
2. นางสาวอัญชญา   ต๊ะนา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงอรอุมา  แก้ววงศ์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายศิวกรณ์  ท่าชัย
2. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  วุฒิิ
 
1. นางพัชรสุกาล  อธิปัญญาพันธู์
2. นางสาวประภาพร  โล่ตระกูล
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวชุติกาญจน์  ปาพันธ์
2. นางสาวภรภัทร  ไร่สูงเนิน
 
1. นางนพพร  ปรียานนท์
2. นายพงศ์เกษม  เตชะสาย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายคมกริช  ธิวงศ์น้อย
2. นางสาวชลิตา  ใจตุละ
3. นางสาวพรรณราย  สรรพสมบัติ
4. นางสาวศุภนิตา  สินธุยะ
5. นายสุภนัย  คำเร็ว
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
2. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา