รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาววรารัตน์  สดสุภา
 
1. นางรุ่งทิพย์  รินพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  จันยวงแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิยา  บกแก้ว
 
1. นายวิญญู  รุจิระปรีชากุล
2. นางพรนภา  สุภาชาติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายคุณวุฒิ  โนนันธิ
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  นาคหาญ
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
2. นางแววดาว  เมืองใจ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายทัศน์พล  โสภาเลิศ
2. นางสาวรุ่งฤดี  ใจวุฒิ
 
1. นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพันธ์  แก้วประเสริฐ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. เด็กชายอภิเชษฐ  แช่มชื่น
 
1. นายศักย์ศรณ์  ฤกษ์สุระแสน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายวนัชชรินทร์  น้อยเมือง
2. นายวันชนก  ดีติ๊บ
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
2. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายนพณรงค์  ปวงคำ
2. นายศรายุทธ  ธรรมากาศ
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายธนทัต  วินโด้
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ธาดาสุขเจริญ
3. นายศราวิน  ทิพสอน
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นางสาวศรีวิกา  กังวาฬ