รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายณัฐพล  ล่ำต่ำ
2. นายบุลากร  กิตตินภาดล
3. นายวีระพล  ยาง
 
1. นายเสกสรร  กาวินชัย
2. นายบริหาร  วันตัน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวกริชกร  โฉมงาม
2. นางสาวพรธิดา  ใจหมั้น
3. นางสาวพิทยารัตน์  ลุขมาตย์
 
1. นางวรัญญา  เครือวรรณ
2. นายนิเวศน์  ปราชญ์วิทยาการ
 
3 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐิกาญจน์  กันอุไร
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  คนเก่ง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จุลพันธ์
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายธีรพล  จันทร์ต๊ะบุตร
2. เด็กชายพิระพัฒน์  โกสุโท
3. เด็กชายศรีวิชัย  สอดสี
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
5 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  กุมภาพันธ์
2. เด็กหญิงภัทรพร  วาดเขียน
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  คำฝั้น
 
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. นางจรรยา  พุทธา
 
6 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  สอดสี
2. นางสาวชนากานต์  กุมภาพันธ์
3. นายศิรสิทธิ ์   เพชรเก่า
 
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์ทวี
 
1. นางสาวปวีณา  ก๋าสม
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายอโนชา  มีใย
 
1. นางสาวสุวพิชญ์  จันทร์สุริยะ