รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุใจ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  แก้วเมืองฝาง
3. เด็กหญิงผกามาส  ตาแก้ว
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม
2. นางสาวอรนุช  เรือนคำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงจินดาทิพย์  วงค์จันทร์ติ๊บ
2. เด็กหญิงฉันทชนก  ยะวา
3. เด็กหญิงชีเนฬาภรณ์  แสนวงค์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตาโล๊ะ
5. เด็กหญิงธันยมัย  คำดี
 
1. นางสาวอำภา  เขียวดี
2. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายวงศธร  เดชอูป
 
1. นางสาวอังคณารักษ์  ภูบาลชื่น
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกวิตา  คนึงความดี
2. นายทินภัทร  สุวรรณธัญญกิจ
3. นางสาวบุญพิทักษ์  ปู่ดี
4. นายปิยากร  ธารสุขกตัญญู
5. นางสาวพรชิตา  ภูมิจอมไพร
6. นางสาวภัทรพรรณ  เวียงบันเทิง
7. นางสาวรินลดี  ธำรงปทุม
8. นางสาววรัลญา  ชโลธรล้ำเลิศ
9. นางสาววาสนา  ทะนุภูมิปัญญา
10. นางสาวอาทิตยา  เวียงธีรชัย
 
1. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
2. นางวราภรณ์  ฝั้นต๊ะ
3. นายศราวุธ  เขื่อนคำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายธนวิทย์  นิลไชย
2. เด็กหญิงปานทิตา  ธรรมขันโท
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
2. นายคัมภีร์  โมงปันแก้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายศุภกิตติ์   ต๊ะนะสา
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายสิทธิกร  รุ่งธนพร
2. เด็กชายสิทธินนท์  ขัติวงศ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม
2. นางสาวอนุสรา  คำเตจา