รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกฤตภาส   แว่นแก้ว
2. นายกิตตินันท์   อ่ำเทศ
3. นางสาวณัฐพร   ขวัญเขียว
4. นายณัฐพล   นามศรี
5. นายณัฐสิทธิ์   ใจดี
6. นายธนกาญจน์  อ่วมจินดา
7. นายธนากร   เจ๊กแจว
8. นายธนากร   วจนะธากร
9. นายปรมัตถ์  พระโยม
10. นางสาวพรปฏิภาน  ด่านปาน
11. นายพิริยะพงศ์   จันทร์ผึ้ง
12. นายพีรายุ   น่วมอิ่ม
13. นายศรเพชร   พลคล้าย
14. นายสิรวิชญ์   แสงดาว
15. นายสุภัทรชัย  จันทร์เกษร
16. นายสุภัทรชัย   คำกระจ่าง
17. นายอัครพงค์  เพ็งมา
18. นายเกียรติศักดิ์  เทียนทอง
19. นางสาวเครือฟ้า   สมบูรณ์
20. นายโชติวิศุทธิ์   ผู้ภักดี
 
1. นายภาณุพงศ์   คงเชื้อสาย
2. นายจักรพันธ์   ชีวะวัฒนา
3. นายชานนท์   ผ่องฉวี
4. นางสาวนุศรา   รอดสิน
5. นางสาวสุภาพร  สีนวล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายชญานิน   เสือแก้ว
2. นายชิษณุพงศ์   รวมพล
3. นายณภัทร   มั่นหมาย
4. เด็กหญิงณัฐพร  เนียมใจดี
5. นายณัฐวุฒิ   เกิดสุวรรณ
6. นายธนพันธ์  ต่ายมี
7. นายธวัชชัย   มั่นอ้น
8. นายนนท์ปวิธ   วงศ์วิเศษ
9. นางสาวปาณีศา   คงเจริญ
10. นายพาทิศ   ดีโต
11. นายวรพล   โพธิ์ทอง
12. นายวิสัยทัศน์  อินทร์จันทร์
13. นายวิหาร  ทองเชื้อ
14. นายสนทรรศน์   เกตุคง
15. นายสมศักดิ์  อยู่บุญ
16. นางสาวสิริยากร   หล่าซิว
17. นายสุวิจักษณ์   อย่างรัตนโชติ
18. นายอณุชา  กันทะวงค์
19. นางสาวอนัญญา  ขาวป้อม
20. นายเกียรติพงษ์   อภิรัตน์
 
1. นายภาณุพงศ์   คงเชื้อสาย
2. นายจักรพันธ์   ชีวะวัฒนา
3. นางสาวศุภรัตน์   ชำนาญผา
4. ม.ล.ภคเมธี   สายสนั่น
5. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาหนัน  ชามา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สันคะนุช
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
2. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวณัฏฐณิชา   ทรัพย์สังข์
 
1. นายพงศ์พิณิช  แก้วหนู
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายคมกริช  ทันลา
2. เด็กหญิงจิรฐิพรรณ  ตองกลิ่น
3. นายชัยวัฒน์  มีการ
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไชยศิลป์
5. เด็กชายนพรัตน์  ภู่มณี
6. เด็กชายพงศกร  วงค์แสง
7. เด็กชายภัทรพงษ์  หอยสังข์
8. นายมังกร  แก้วพงค์
9. เด็กชายวัลลภ  รอดแล้ว
10. เด็กหญิงสรสิชา  สุขสว่าง
11. เด็กหญิงสุจาริณี  ดารารัตน์
12. เด็กชายสุธนา  ชำนาญจุ้ย
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
2. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว
3. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
4. นางสาวธิดา  บัวแก้ว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวดารินทร์   อิ่มหนำ
2. นางสาวพกาวรรณ   พรมมี
3. นางสาวพนิตสุภา   แก้วเนย
4. นางสาวพรทิพย์   นาคโดด
5. นางสาวรินรดี   ดีรอด
 
1. นางสาวมรรยุตา   วงษ์พูล
2. นางสาวนงลักษณ์   ช้างเผือก
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพัชราภา   ปาณะดิษ
2. เด็กชายวรพล   ปานเขียว
 
1. นางเกตุสุริยงค์   คงเจริญ
2. นายศตวรรษ   บุญชูช่วย
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐศิวัช   กิตตินันท์พาณิช
2. เด็กชายทรงวุฒิ   ขวัญเมือง
 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี
2. นางอำพร   เขียวแก้ว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวัชร  กรรณิกา
2. เด็กชายธนัชชัย   ทัฬหสิริเวทย์
 
1. นางอำพร   เขียวแก้ว
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญสินี   เพิ่มพูล
 
1. นายธีรภพ  มูลอ้าย